„Kulturalna Stajenka” - adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą i montażem mebli oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Kulturalna Stajenka” - adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą i montażem mebli oraz dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBojanowo
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-06
 • Numer ogłoszenia521952-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521952-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie: „Kulturalna Stajenka” - adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą i montażem mebli oraz dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie, krajowy numer identyfikacyjny 30230395900000, ul. ul. Ratuszowa  , 63-940  Bojanowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5456393, 5456411, e-mail gminnecentrum-bojanowo@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gc.gminabojanowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.gc.gminabojanowo.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.gc.gminabojanowo.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kulturalna Stajenka” - adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą i montażem mebli oraz dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego
Numer referencyjny: IR.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie pn. „Kulturalna Stajenka” - adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą i montażem mebli oraz dostawą i montażem sprzętu audiowizualnego podzielone jest na 3 części: Część A – Roboty budowlane Część B – Dostawa i montaż mebli Część C – Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego Część A Zamówienia obejmuje roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe - wykucie stolarki okiennej i drzwiowej - rozbiórka ścianek działowych i kominka murowanego - rozebranie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek - rozebranie wykładzin PCV i posadzek z deszczułek - wywóz i utylizacja odpadów b) roboty murarsko - tynkarskie - nowe ścianki działowe - uzupełnienia ścian - tynki wewnętrzne na nowych ściankach i zamurowaniach c) izolację ciśnieniową ścian d) szpachlowanie, malowanie i okładziny ścienne z płytek - zeskrobanie starych powłok malarskich i zagruntowanie podłoża - wzmocnienie spękanego tynku poprzez wklejenie siatki z włókna szklanego - szpachlowanie sufitów i ścian - malowanie sufitów i ścian farbą akrylowo - emulsyjną - lakierowanie imitacji belek drewnianych na suficie - okładziny ścian pomieszczeń zaplecza płytkami e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej f) posadzki - wyrównanie istniejących podłoży betonowych - posadzki z płytek podłogowych na kleju w pomieszczeniach zaplecza - posadzka z paneli podłogowych ułożonych na izolacji z folii i płyt Eko g) roboty elektryczne h) roboty sanitarne Część B Zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli, takich jak: lp. Nazwa Ilość 1. krzesło barowe hocker 5 2. mobilny podest sceniczny 100x200 4 3. fotel 2 4. kanapa 2 osobowa 1 5. kanapa 3 osobowa 1 6. stół 6 7. krzesło 40 8. meble kuchenne kpl. 1 9. lodówka wolnostojąca 1 10. płyta grzejna ceramiczna 1 11. okap kuchenny 1 12. zmywarka do zabudowy 1 13. szafa do zabudowy 1 14. szafy do łazienki kpl. 1 15. roletki okienne w kasecie 3 Szczegółowy zakres części B zawarty jest w załączniku do SIWZ. Część C Zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego, takiego jak: - szafa dystrybucyjna 19" stojąca – 1 szt., - elementy nagłośnienia - głośnik naścienny - 4szt., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - wzmacniacz miksujący mono 120W,4 wejścia mikrofonowe Phantom, wejście aux, wyjście liniowe, korektor – 1 kpl., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem – 1 kpl., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - zestaw 2-mikrofonowy bezprzewodowy z regulacja głośności – 1 kpl., - mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 25.0 kg na ściągach i konstrukcjach – 1 szt., - projektor DLP 1600x1200, 16:9, 3200 LM wielkość obrazu 36-300 cali – 1 szt., - przewód HDMI 15m 24AWG v1.Ethernet H1152 – 1 szt., - ekran elektryczny sterowanie z przycisku i na pilota (200 x 150 lub 260 x147) – 1 szt., - uruchomienie systemu i szkolenie obsługi. Szczegółowy zakres części C zawarty jest w załączniku do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45310000-3
45400000-1
39000000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie w części A należy wykonać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego. Części B i C zamówienia należy wykonać w terminie 60 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, co nastąpi po zakończeniu robót w części A.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: (część A) W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 PLN Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. (część B) W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 41 000,00 PLN (część C) W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 19 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: (część A) W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji: - kierownikiem robót posiadającym ogólne uprawnienia budowlane. W części "B" i "C" postępowania Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zgodnie z SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W części A zamówienia Wykonawca wniesie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). W częściach B i C Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 8682 0004 0052 7523 2000 0010 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w miejscu składania ofert. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części "A": Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w sytuacjach przewidzianych w ustawie oraz w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, c) działaniem siły wyższej, d) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy. W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te powinny być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, b) na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego, c) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową, a są objęte dokumentacją projektową. 3) Zmiana podwykonawcy i zmiana zakresu podwykonywanych robót jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 11 niniejszej umowy. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy , b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Ponadto, zmiany, niezależnie od ich wartości, są możliwe gdy nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana jest możliwa zawsze, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku robót budowlanych). Dotyczy części "B" i "C": 1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy: 1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) roboty rozbiórkowe - wykucie stolarki okiennej i drzwiowej - rozbiórka ścianek działowych i kominka murowanego - rozebranie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek - rozebranie wykładzin PCV i posadzek z deszczułek - wywóz i utylizacja odpadów b) roboty murarsko - tynkarskie - nowe ścianki działowe - uzupełnienia ścian - tynki wewnętrzne na nowych ściankach i zamurowaniach c) izolację ciśnieniową ścian d) szpachlowanie, malowanie i okładziny ścienne z płytek - zeskrobanie starych powłok malarskich i zagruntowanie podłoża - wzmocnienie spękanego tynku poprzez wklejenie siatki z włókna szklanego - szpachlowanie sufitów i ścian - malowanie sufitów i ścian farbą akrylowo - emulsyjną - lakierowanie imitacji belek drewnianych na suficie - okładziny ścian pomieszczeń zaplecza płytkami e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej f) posadzki - wyrównanie istniejących podłoży betonowych - posadzki z płytek podłogowych na kleju w pomieszczeniach zaplecza - posadzka z paneli podłogowych ułożonych na izolacji z folii i płyt Eko g) roboty elektryczne h) roboty sanitarne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż mebli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część B Zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli, takich jak: Lp. Nazwa Ilość 1. krzesło barowe hocker 5 2. mobilny podest sceniczny 100x200 4 3. fotel 2 4. kanapa 2 osobowa 1 5. kanapa 3 osobowa 1 6. stół 6 7. krzesło 40 8. meble kuchenne kpl. 1 9. lodówka wolnostojąca 1 10. płyta grzejna ceramiczna 1 11. okap kuchenny 1 12. zmywarka do zabudowy 1 13. szafa do zabudowy 1 14. szafy do łazienki kpl. 1 15. roletki okienne w kasecie 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Części B i C zamówienia należy wykonać w terminie 60 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, co nastąpi po zakończeniu robót w części A.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część C Zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego, takiego jak: - szafa dystrybucyjna 19" stojąca – 1 szt., - elementy nagłośnienia - głośnik naścienny - 4szt., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - wzmacniacz miksujący mono 120W,4 wejścia mikrofonowe Phantom, wejście aux, wyjście liniowe, korektor – 1 kpl., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem – 1 kpl., - wyposażenie szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - zestaw 2-mikrofonowy bezprzewodowy z regulacja głośności – 1 kpl., - mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 25.0 kg na ściągach i konstrukcjach – 1 szt., - projektor DLP 1600x1200, 16:9, 3200 LM wielkość obrazu 36-300 cali – 1 szt., - przewód HDMI 15m 24AWG v1.Ethernet H1152 – 1 szt., - ekran elektryczny sterowanie z przycisku i na pilota (200 x 150 lub 260 x147) – 1 szt., - uruchomienie systemu i szkolenie obsługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32321200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Części B i C zamówienia należy wykonać w terminie 60 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, co nastąpi po zakończeniu robót w części A.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tynki maszynowe - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tynki maszynowe gipsowe w nowo wybudowanym bloku wielorodzinnym, Zakres prac to tynkowanie agregatem w mieszkaniach oraz częściach wspólnych bloku, tj. klatki schodowe, korytarze. Fronty są już gotowe do prac i czekają na wykonawcę. Zakres prac do wytynkowania do ustalenia w zależności od możliwości wykonawcy, możliwość podziału go pomiędzy kilka firm. Poszukiwane brygady, które wejdą na prace w własnym materiałem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI