Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z podziałem na 2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-04-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Lubelskie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-20
 • Numer ogłoszenia532748-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532748-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Województwo Lubelskie: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z podziałem na 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, krajowy numer identyfikacyjny 43101917000000, ul. ul. Artura Grottgera  4 , 20029   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 44 16 636, e-mail edyta.wisniewska@lubelskie.pl, faks 81 44 16 535.
Adres strony internetowej (URL): www.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (parter - KANCELARIA OGÓLNA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z podziałem na 2 części
Numer referencyjny: OP-IV.272.25.2018.ŁB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. Usługa produkcji audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno – edukacyjnym w ramach kampanii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wyprodukowanie nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno – edukacyjnym wraz ze zwiastunami zapowiadającymi audycje. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do produkcji minimum 3 minutowych audycji telewizyjnych o różnej treści merytorycznej. Do każdej z powstałych audycji Wykonawca wyprodukuje również spot/zwiastun zapowiadający o długości 15 sekund. Audycje będą dotyczyły tematyki RPO WL 2014-2020 – informować będą przede wszystkim o planowanych/ogłaszanych konkursach przez DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP. Część 2. Usługa opracowania i publikacji artykułów sponsorowanych o charakterze informacyjno-edukacyjnym związanych z prowadzonymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje opracowanie i publikację artykułów prasowych (sponsorowanych) w co najmniej dwóch dziennikach regionalnych (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 artykułów na jeden tytuł regionalny) ukazujących się na terenie województwa lubelskiego i w co najmniej 4 różnych tygodnikach lokalnych (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 artykułów na jeden tytuł regionalny) ukazujących się na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1. Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda polegające na wyprodukowaniu audycji telewizyjnych lub materiałów filmowych lub reklamowych lub spotów lub zwiastunów zapowiadających audycje. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia go w całości ten podmiot. oraz Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy dysponuje co najmniej dwoma osobami, które zostaną wyznaczone do realizacji zamówienia, pełniącymi następujące funkcje: • Kierownika zespołu - osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu w zakresie realizacji przygotowanych materiałów filmowych o charakterze informacyjno – promocyjnym, posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie w branży usług reklamowych oraz w kierowaniu zespołem osób. • Konsultanta ds. Funduszy Europejskich - osoba pełniąca funkcje specjalisty w zakresie Funduszy Europejskich, posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w doradztwie w ww. zakresie. Funkcji nie można łączyć Część 2 Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w ciągu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o charakterze promocyjno-informacyjnym w prasie regionalnej lub lokalnej, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia go w całości ten podmiot oraz Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy dysponuje co najmniej dwoma osobami, które zostaną wyznaczone do realizacji zamówienia, pełniącymi następujące funkcje: • Copywritera – osoba pełniąca funkcję copywritera posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie dziennikarskie lub redaktorskie w pisaniu artykułów prasowych lub blogowych; • Konsultanta ds. Funduszy Europejskich – osoba pełniąca funkcje specjalisty w zakresie Funduszy Europejskich posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w doradztwie w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału). Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy [w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę] 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: W zakresie części 1 i 2 1) wykazu usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a i 6b (w zależności od części postępowania) do SIWZ (w formie oryginału) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy(w formie oryginału), w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a i 7b (w zależności od części postępowania) do SIWZ (w formie oryginału).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Ustala się kwoty wadium w wysokości: Część 1 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 2 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 z dopiskiem wadium do sprawy OP-IV.272.25.2018.ŁB – Kampania RPO część 1 lub część 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 4. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jako beneficjenta w dokumencie gwarancji lub poręczenia należy wskazać Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e niniejszego rozdziału, do upływu terminu składania ofert należy dołączyć dokument w formie oryginału. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 pkt 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 8, 11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego oferta wykonawcy zostanie odrzucona. 13. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części postępowania Zamawiający zaleca, aby wadium było wnoszone osobno dla każdej części postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 3) Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. 5) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6) Wzory umowy mogą zawierać dodatkowe przewidywane istotne zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII SIWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 2) Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszczania informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ. 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny zawartej w ofertach. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 3, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału) według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w formie oryginału); 2. Na ofertę składa się również: 1) Część 1 Dwie wstępne propozycje scenariuszy i storyboardu audycji zgodne z wymaganiami technicznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Tematyka scenariuszy: • 1-sza audycja Bon na innowacje – Działanie Nr 1.5 • 2-ga audycja Aktywne włączenie – Działanie Nr 11.1 Informacje dotyczące ww. Działań dostępne są w dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) dostępnym pod linkiem https://rpo.lubelskie.pl/dokument-20-regionalny_program_operacyjny.html oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 https://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html. Koncepcja graficzna scenariusza i storyboardu audycji musi być zgodna z Kluczem graficznym RPO WL 2014-2020 dostępnym pod linkiem https://rpo.lubelskie.pl/strona-613-wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html. Scenariusz audycji uzupełniony o storyboard oraz eksplikację reżyserską zawierającą informacje dotyczące proponowanych elementów niezbędnych do realizacji audycji. Poprzez storyboard Zamawiający rozumie serię szkiców, obrazków, rzutów będących wskazówkami do powstania audycji. W scenariuszu muszą być zawarte takie elementy jak: zamysł audycji, jego przekaz, możliwości kontynuacji. Poprzez eksplikację reżyserską rozumie się tekst, w którym zostaną zawarte najistotniejsze informacje dotyczące stworzenia audycji, jej techniki, zamysłu artystycznego, wizji itd. Storyboard (scenorys) zawierać powinny między innymi informacje o np. lokalizacji, ewentualnej scenografii, efektach, itp. UWAGA: scenariusz i scenorys audycji należy przedstawić w formie papierowej. Przedstawione elementy scenariusza audycji obowiązkowo muszą zostać dołączone do oferty w formie wydruków papierowych. W przypadku braku którejkolwiek propozycji (koncepcji) scenariusza i storyboardu (scenorysu) audycji oferta zostanie odrzucona. 2) Część 2 Dwie wstępne propozycje artykułów sponsorowanych zgodnie z poniższą tematyką: • 1-sza propozycja Bon na innowacje – Działanie Nr 1.5 • 2-ga propozycja Aktywne włączenie – Działanie Nr 11.1 Informacje dotyczące ww. Działań dostępne są w dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) dostępnym pod linkiem https://rpo.lubelskie.pl/dokument-20-regionalny_program_operacyjny.html oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 https://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html. Treść artykułów powinna być napisana w sposób przystępny, zrozumiały i prosty dla odbiorcy. Jako wsparcie dla uproszczenia trudnego języka urzędowego nt. Funduszy Europejskich rekomendowane jest korzystanie z opracowanych przez językoznawców, praktycznych wskazówek zawartych w publikacji: „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania” dostępnym pod linkiem - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/prosto-o-konkursach-funduszy-europejskich. Każdy artykuł musi być nagrany na płytę CD/DVD pozbawioną możliwości wielokrotnego zapisu oraz zapisany w pliku umożliwiającym edycję. Minimalna ilość znaków w jednym artykule to 2 500, maksymalna 4 000 ze spacjami. W przypadku braku którejkolwiek propozycji artykułu oferta zostanie odrzucona. Uwaga! Przedstawione do oferty propozycje artykułów nie muszą zawierać wymaganego w OPZ oznakowania/ologowania i oprawy graficznej. Ocenie podlegał będzie tekst – merytoryka. 3) Powyższe dokumenty w zakresie części 1 i 2 nie będą podlegały uzupełnieniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż ocena ww. dokumentów będzie dokonywana w kontekście kryteriów oceny ofert. Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty powyższych dokumentów, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ww. dokumenty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ). W przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4) W szczególności oferta zostanie odrzucona (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy): a) gdy Wykonawca nie przedłoży dwóch wstępnych propozycje scenariuszy i storyboardu audycji (część 1) lub dwóch wstępnych propozycje artykułów sponsorowanych (część 2) lub dołączy tylko jedną lub więcej niż dwie propozycje; b) gdy załączone dokumenty nie będą zgodne z SIWZ; c) gdy wykonawca złoży wymagane dokumenty w innej formie niż wskazana (forma papierowa część 1 i na płycie CD/DVD część 2). 5) Wstępne propozycje scenariuszy i storyboardu audycji (część 1) oraz wstępnych propozycje artykułów sponsorowanych (część 1) służą ocenie potencjału i możliwości Wykonawców i mogą ale nie muszą być wykorzystane na etapie realizacji umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa produkcji audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno – edukacyjnym w ramach kampanii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wyprodukowanie nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 audycji telewizyjnych o charakterze informacyjno – edukacyjnym wraz ze zwiastunami zapowiadającymi audycje. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do produkcji minimum 3 minutowych audycji telewizyjnych o różnej treści merytorycznej. Do każdej z powstałych audycji Wykonawca wyprodukuje również spot/zwiastun zapowiadający o długości 15 sekund. Audycje będą dotyczyły tematyki RPO WL 2014-2020 – informować będą przede wszystkim o planowanych/ogłaszanych konkursach przez DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 92221000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 52,00
jakość 48,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdz. XV SIWZ


Część nr: 2 Nazwa: Usługa opracowania i publikacji artykułów sponsorowanych o charakterze informacyjno-edukacyjnym związanych z prowadzonymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje opracowanie i publikację artykułów prasowych (sponsorowanych) w co najmniej dwóch dziennikach regionalnych (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 artykułów na jeden tytuł regionalny) ukazujących się na terenie województwa lubelskiego i w co najmniej 4 różnych tygodnikach lokalnych (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 artykułów na jeden tytuł regionalny) ukazujących się na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79970000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
Treść artykułu sponsorowanego 36,00
Publikacja artykułów w internetowych wydaniach tytułów prasowych 14,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdz. XV SIWZ


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję maszyny vendingowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję maszyny vendingowej - automatu do wyciskania pomarańczy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI