Przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw dotyczącego warunków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
 • Termin składania wniosków2019-11-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolski Instytyt Ekonomiczny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-25
 • Numer ogłoszenia615115-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 615115-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Polski Instytyt Ekonomiczny: Przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytyt Ekonomiczny, krajowy numer identyfikacyjny 38137509300000, ul. Aleje Jerozolimskie  87 , 02-001  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226285585, e-mail administracja@pie.net.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pie.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pie.net.pl/category/zamowienia/powyzej-30000/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub przez operatora pocztowego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub przez operatora pocztowego
Adres:
Polski Instytut Ekonomiczny, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu).
Numer referencyjny: PZP.8/2019/ANKIETA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego, skierowanego do przedsiębiorstw, dotyczącego warunków ich funkcjonowania (m.in. zatrudnienia, szarej strefy, działalności eksportowej, inwestycji i innowacji, nowych technologii, outsourcingu i oceny zmian w polityce gospodarczej rządu). Badanie powinno mieć charakter nadzorowany, czyli być przeprowadzone przez przeszkolonego ankietera. Wywiady należy przeprowadzić wśród kadry menadżerskiej badanego przedsiębiorstwa. Badanie realizowane jest przez PIE w ramach projektu Monitoring MMSP – analiza trendów, barier rozwojowych i opinii sektora o jakości otoczenia biznesu. Badanie będzie realizowane metodą CAPI na reprezentatywnej próbie 1000 przedsiębiorstw. 2.Dokonanie losowo-warstwowego doboru próby ze względu na: a.Wielkość przedsiębiorstwa – 400 mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie poniżej 9 osób), 300 małych przedsiębiorstw (zatrudnienie 9-49 osób), 200 średnich przedsiębiorstw (zatrudnienie 50-200 osób), 100 dużych przedsiębiorstw (zatrudnienie powyżej 200 osób); b.Lokalizację (województwo) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%; c.Sekcja PKD – wybrane sekcje PKD, struktura próby według tabeli: 0-9 osób 10-49 osób 50-249 osób 250 i więcej osób Razem Sekcja C 40 82 86 51 259 Sekcja F 62 41 17 4 124 Sekcja G 110 91 44 15 260 Sekcja H 34 23 14 7 78 Sekcja I 12 12 4 2 30 Sekcja J 24 9 7 5 45 Sekcja L 12 10 7 1 30 Sekcja M 62 18 8 4 92 Sekcja N 17 11 11 10 49 Sekcja R 5 1 1 0 7 Sekcja S 22 2 1 1 26 400 300 200 100 1000 3. Liczba pytań w kwestionariuszu – 20 pytań głównych i 9 pytań metryczkowych. 4. Rodzaje pytań zawartych w kwestionariuszu: a. Pytania zamknięte z jedną odpowiedzią; b. Pytania zamknięte z wieloma odpowiedziami; c.Pytania wielo-itemowe ze skalą. 5.Liczba zrealizowanych w całości ankiet: 1000. 6.Harmonogram badania: maksymalny czas realizacji badania, w podziale na poszczególne fazy, określony jest następująco: a.4 dni robocze od dnia podpisania umowy – czas na przygotowanie badania przez Wykonawcę w konsultacji z Zamawiającym, w tym czas na konsultację metodologiczną kwestionariusza; b.Maksymalnie 20 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego skryptu wywiadu – czas na zrealizowanie 1000 ankiet; c.3 dni robocze od dnia przeprowadzenia ostatniego wywiadu – czas na przygotowanie kompletnej bazy danych. 7.Pozostałe obowiązki Wykonawcy: a.Konsultacja metodologiczna kwestionariusza z Zamawiającym; b.Dostarczenie wagi postratyfikacyjnej dla kryterium: lokalizacja; c.Dostarczenie kompletnej bazy danych w postaci pliku .EXCEL; d.Dostarczenie raportu podsumowującego realizację badania dotyczącego poziomu realizacji założonej próby. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 79311200-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi z dniem zawarcia umowy z Wykonawcą.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca: W zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykaże, że należycie wykonał minimum 3 usługi mające za przedmiot zorganizowanie i przeprowadzenie badania ankietowego, którego przedmiotem były zagadnienia społeczno-gospodarcze, każde o wartości co najmniej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oferta powinna zawierać wszelkie informacje wskazane w zaproponowanym przez Zamawiającego formularzu ofertowym (wzór - Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” do niniejszej Specyfikacji), zaś do oferty Wykonawca powinien załączyć aktualne na dzień składania oferty: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 2 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” do niniejszej Specyfikacji); b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór - Załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” do niniejszej Specyfikacji). 2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, przedstawia dokumenty lub oświadczenia niezbędne do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień ich złożenia, z zastrzeżeniem pkt VII podpunkt 2 lit. b, c i d niniejszej Specyfikacji. Wykonawca ma 4 dni na ich złożenie, licząc od wezwania do ich złożenia przez Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a. Wykaz wykonanych co najmniej 3 usług mających za przedmiot zorganizowanie i przeprowadzenie badania ankietowego, którego przedmiotem były zagadnienia społeczno- gospodarcze, każde o wartości co najmniej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie. (wzór - Załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych usług” do niniejszej Specyfikacji), wraz z załączeniem dokumentów stwierdzających przedmiot usługi, wartość usługi, datę wykonania, odbiorcę lub odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (np. w postaci referencji, Protokołów Odbioru Końcowego); b. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat. Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII niniejszej Specyfikacji lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 5 „Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej” do niniejszej Specyfikacji).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Termin wykonania prac 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zniszczenie dokumentów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zniszczenie dokumentów. Zależy nam na jak najtańszej opcji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI