Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2015 oraz nieodpłatny odbiór...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2015 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Glin
 • Termin składania wniosków17/12/2014
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kielce
 • Data publikacji ogłoszenia2014-12-08
 • Numer ogłoszenia1/2014/401634
TREŚĆ PRZETARGU
Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2015 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
Numer ogłoszenia: 401634 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2015 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2015 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 2. Zamawiający przewiduje dostawę tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach: - tablice rejestracyjne samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe - 26 500 sztuk, - tablice motocyklowe - 600 sztuk, - tablice motorowerowe - 200 sztuk. Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Wykonawca umożliwi składanie zamówień drogą elektroniczną poprzez udostępnienie Zamawiającemu stosownego programu zarządzającego zamówieniami na tablice rejestracyjne. 4. Dostawy będą odbywać się partiami według potrzeb Zamawiającego. 5. Tablice należy dostarczać w trwałych opakowaniach zawierających po 50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem przedziału numerów rejestracyjnych. 6. Termin dostawy jednej partii nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, a w przypadku wtórników tablic - 3 dni robocze. 7. Tablice rejestracyjne muszą być zgodne z wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących na dzień ich dostawy do siedziby Zamawiającego. 8. Okres gwarancji na dostarczone tablice nie może być krótszy niż 3 lata licząc od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi w celu oznaczenia pojazdu. Okres gwarancji na przedmiot dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w rozdz. XIX siwz. 9. Odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych będzie odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie na koszt Wykonawcy. 10. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.72.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) i c) siwz;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy tablic rejestracyjnych, zrealizowanych w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych, każda z dostaw za kwotę minimum 120.000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i d) siwz;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W zakresie wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, należy złożyć: a) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz.1137), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; b) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych oraz o posiadaniu ważnego certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522.) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz. 2. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów. Opis wymagań dot. tego dokumentu zawarty jest w rozdz. IX pkt 6 lit. a) siwz; b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c) pełnomocnictwo określającego jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Gwarancja na przedmiot dostawy - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określono w § 5 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, 25-303 Kielce, Rynek 1 , tel.: 41-36-76-042, fax.: 41-36-76-141.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (od strony Rynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję maszyny vendingowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję maszyny vendingowej - automatu do wyciskania pomarańczy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI