Dostawa materiału ołowionośnego Pb > 70% sygn. ZDH/ 10 /2018

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiału ołowionośnego Pb > 70% sygn. ZDH/ 10 /2018
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLegnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-09
 • Numer ogłoszenia529468-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529468-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica: Dostawa materiału ołowionośnego Pb > 70% sygn. ZDH/ 10 /2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, krajowy numer identyfikacyjny 2754200033, ul. ul. Złotoryjska  89 , 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 505 500, e-mail inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl, faks 768 505 501.
Adres strony internetowej (URL): www.imn.legnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JB
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.imn.legnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiału ołowionośnego Pb > 70% sygn. ZDH/ 10 /2018
Numer referencyjny: sygn. ZDH/ 10 /2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymagania ilościowe i jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału ołowionośnego w postaci ołowiu zanieczyszczonego, o zawartości ołowiu minimum 70% i wilgotności na maksymalnym poziomie 8%. Ilość: 24 Mg Dostawa zrealizowana będzie w ciągu 10 od daty zawarcia umowy. Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica). Sposób pakowania i transportu: luzem pod przykryciem, transportem samochodowym. Dostawa będzie zrealizowana na koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Obowiązek związany z legalnym transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiał będzie posiadał status odpadu, Zamawiający zaakceptuje dostawę w kodzie odpadu 19 12 03 (metale nieżelazne – ołów lub ołów zanieczyszczony). Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. Rozładunek przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia materiału, w przypadku, kiedy będzie on dostarczony w sposób technicznie uniemożliwiający rozładunek, lub zagrażający środowisku, zdrowiu i życiu osób. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W zależności od rodzaju i charakteru materiału Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę transportu przedmiotu zamówienia zgodnie z międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR. Dodatkowo jeśli materiał będzie posiadał status odpadu, również zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. z dnia 7 listopada 2016 r. Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), a także z zgodnie z innymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności zgodnie oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz.1742). Jeśli Wykonawca będzie sprowadzał z zagranicy materiał ołowionośny posiadający status odpadu zobowiązany jest zastosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 , poz. 1048 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Ogólne warunki. Jeśli dostarczany materiał będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o posiadane pozwolenie zintegrowane o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Ponadto jeśli materiał będzie posiadał status odpadu, który będzie pochodził z zagranicy oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy, uzyskanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie opadu w przypadku odpadu niebezpiecznego lub dokonanie przemieszczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczącymi odpadów z listy zielonej. Obowiązki w tym opłaty wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany materiał będzie odpadem dostarczanym z terenu Polski Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zamieszczone w Załączniku nr 5 stanowiącym informację o pochodzeniu odpadów. Oświadczenie to będzie stanowiło integralną część umowy. W przypadku dostawy materiału posiadającego status produktu Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż dla dostarczanego materiału przewidziane jest zastosowanie jako surowca w produkcji stopów ołowiu, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH, o ile będzie wymagana. Kontrola jakości dostaw: Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy przy każdej z dostaw Świadectwa Kontroli Jakości Towaru bądź atestu z badań. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest pobierać próbki i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy we własnym, nieakredytowanym laboratorium na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynności poboru próbek, lub upoważnić do udziału w pobieraniu prób kierowcę dostarczającego materiał. Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją poboru prób dla materiałów wsadowych i pomocniczych IMN o/Legnica, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ i będzie stanowić integralny załącznik do umowy o realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań analitycznych. Zamawiający, w przypadku materiałów nie objętych transgranicznym przemieszczaniem, ma również prawo do odmowy przyjęcia towaru a następnie dokonania zwrotu bez jego rozładunku, w przypadku stwierdzenia za pomocą oceny wzrokowej skrajnej nieprzydatności dostarczonego materiału do celów produkcyjnych, np. niewłaściwej postaci fizycznej, znacznego zanieczyszczenia materiałem obcym itp. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w niezależnym, akredytowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik analizy chemicznej w akredytowanym laboratorium będzie zgodny z wynikiem uzyskanym w laboratorium Zamawiającego, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Procedura wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku materiału stanowiącego odpad sprowadzany z zagranicy musi być przeprowadzona z zachowaniem przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Zamawiający pokryje koszty analizy chemicznej akredytowanego laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wynik potwierdzi zgodność jakości przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ Zamawiający zobowiązany jest przyjąć materiał. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru partii materiału - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Każda reklamacja winna być potwierdzona protokołem reklamacyjnym. Rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej nastąpi w terminie 7 dni od daty przedstawienia wyników analiz chemicznych dostarczonych przez akredytowane laboratorium. W przypadku dostarczenia materiału ołowionośnego niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy materiał na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku zwrotu materiału będącego odpadem sprowadzonym z zagranicy terminy zwrotu i wymiany zależne są od wymagań wynikających z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wykonawca jednocześnie zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji złożyć oświadczenie o rozpoczęciu procedury zwrotu w ramach przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, jeśli takowe działania podejmie. Wszystkie koszty zwrotu, w tym także związane z wykorzystaniem przestrzeni magazynowej Zamawiającego, do czasu formalnej możliwości zwrotu materiału będącego odpadem przemieszczanym transgranicznie ponosi Wykonawca. Koszt opłaty magazynowej Zamawiający ustala się na poziomie 40 zł/tonę od każdej doby przetrzymywania zareklamowanego materiału. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przekazanie do odpłatnego zagospodarowania przez Zamawiającego dostarczonego materiału, nie spełniającego kryteriów określonych zamówieniem i objętego reklamacją, jeśli charakter i rodzaj materiału jest prawnie możliwy do zagospodarowania w instalacjach Zamawiającego, a sam Wykonawca nie przystąpi do realizowania procedury zwrotu materiału i poinformowania o tym Zamawiającego stosownym oświadczeniem, wymaganym dla materiałów pochodzenia zagranicznego. Zagospodarowanie partii nie spełniającej wymagań jakościowych będzie następowało na zlecenie sporządzone przez Wykonawcę w terminie max. 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Wykonawcy. Koszt zagospodarowania 1 tony będzie wówczas wynosić równowartość ceny zakupu 1 t materiału, określonej w drodze niniejszego postępowania, i egzekwowany będzie od Wykonawcy w oparciu o sporządzoną przez Zamawiającego fakturę. Faktura zostanie wystawiona na stronę Wykonawcy w terminie max 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zagospodarowanie w instalacji Zamawiającego dostarczonej i zareklamowanej partii materiału. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o rozpoczęciu procedury zwrotu w terminie 3 dni lub braku złożenia zlecenia na odpłatne zagospodarowanie w terminie 5 dni, Zamawiający ma prawo obligatoryjnie wystawić fakturę za zagospodarowanie dostarczonej partii i obciążyć nią Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 14712000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zamawiający nie precyzuje wymagań tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie zgodne z rozporządzeniem REACH (Dziennik urzędowy Uni Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm. na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
22. Zamawiający informuje, że w związku z możliwością dołączenia do ofert informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oferty nie będą udostępniane bezpośrednio po ich otwarciu. Wnioski o udostępnienie ofert należy składać zgodnie z rozdziałem X SIWZ
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
23. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia tych dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż hal stalowych - Siedlce
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania24-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Jesteśmy ogólnopolskim producentem i wykonawcą hal stalowych. Nawiążemy współpracę w zakresie montażu konstrukcji , płyty warstwowej, hal namiotowych. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ul. Sowińskiego w Krotoszynie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Legnica: „Utrzymanie zabytkowej Palmiarni w Legnicy”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa centrum obróbczego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej a następnie ich instalacja i uruchomienie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI