Dostawa materiałów i wyrobów hutniczych oraz materiałów spawalniczych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów i wyrobów hutniczych oraz materiałów spawalniczych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-08
 • Numer ogłoszenia644064-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 644064-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: Dostawa materiałów i wyrobów hutniczych oraz materiałów spawalniczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 000041683, ul. Park Kingi  1 , 32-020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , e-mail wladyslaw.rudkowski@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów i wyrobów hutniczych oraz materiałów spawalniczych
Numer referencyjny: KSW/2018/EL/118
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I zamówienia – Dostawa materiałów hutniczych, Część II zamówienia – Dostawa materiałów spawalniczych. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych materiałów hutniczych dla części nr I zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych materiałów spawalniczych dla części nr II zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 14622000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44315100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia) 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, na zlecenia Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 2. Umowa zostanie zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy materiałów hutniczych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia), b) udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy materiałów spawalniczych o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia), 2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy materiałów hutniczych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania lub wykonywania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana lub jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy materiałów spawalniczych o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania lub wykonywania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana lub jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń – w oryginale, 2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 7 do SIWZ (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część I zamówienia - Dostawa materiałów hutniczych. 1. Wadium w wysokości: 20 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/EL/118 – część I zamówienia Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Część II zamówienia – Dostawa materiałów spawalniczych. 1. Wadium w wysokości: 800,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/EL/118 – część II zamówienia Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia). 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy o wartości 50 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu jego dostarczania, o którym mowa w § 4 wzoru mowy, o okres konieczny do zakupu przedmiotu umowy o wartości 50 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy, możliwość zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zmniejszenia wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy, do zakupu którego zobowiązuje się Zamawiający, 2) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy w maksymalnej ilości, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy – dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy, 3) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4 wzoru umowy, 4) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi występowania siły wyższej. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zaistnienie wskazanych przyczyn nie powoduje powstania u żadnej ze Stron, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 lub 2, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony o zmianę umowy. Wystąpienie to powinno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) projekt aneksu, 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyrobów hutniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia – Dostawa materiałów hutniczych. 1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w specyfikacji materiały hutnicze, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”. 2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia został określony poniżej. Lp. Materiał Wymiar Gatunek Zgodnie z normą Ilość Jm. 1) Ceownik 50 mm St3S DIN 1026-1:2000 100,00 kg, 2) Ceownik 80 mm St3S DIN 1026-1:2000 200,00 kg, 3) Ceownik 100 mm St3S DIN 1026-1:2000 500,00 kg, 4) Ceownik 120 mm St3S DIN 1026-1:2000 650,00 kg, 5) Ceownik 160 mm St3S DIN 1026-1:2000 100,00 kg, 6) Kątownik 30x30x3 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 60,00 kg, 7) Kątownik 40x40x4 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 300,00 kg, 8) Kątownik 50x50x5 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 60,00 kg, 9) Kątownik 60x60x5 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 50,00 kg, 10) Kątownik 80x80x8 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 100,00 kg, 11) Płaskownik 4x30 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 80,00 kg, 12) Płaskownik 5x20 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 40,00 kg, 13) Płaskownik 5x25 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 30,00 kg, 14) Płaskownik 4x40 mm St3S PN/EN 10056-1:2000 140,00 kg, 15) Kształtownik zamknięty 20x20x3 mm St3S EN 10219 25,00 kg, 16) Kształtownik zamknięty 40x20x2 mm St3S EN 10219 25,00 kg, 17) Kształtownik zamknięty 40x20x3 mm St3S EN 10219 20,00 kg, 18) Kształtownik zamknięty 40x30x3 mm St3S EN 10219 20,00 kg, 19) Kształtownik zamknięty 40x40x3 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 20) Kształtownik zamknięty 50x30x3 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 21) Kształtownik zamknięty 50x50x3 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 22) Kształtownik zamknięty 60x40x3 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 23) Kształtownik zamknięty 60x60x3 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 24) Kształtownik zamknięty 80x40x4 mm St3S EN 10219 30,00 kg, 25) Rura stalowa bez szwu f 20x3,2 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 25,00 mb, 26) Rura stalowa bez szwu f 25x3,2 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 25,00 mb, 27) Rura stalowa bez szwu f 30x3,2 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 20,00 mb, 28) Rura stalowa bez szwu f 44,5x4 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 20,00 mb, 29) Rura stalowa bez szwu f 51x5 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 35,00 mb, 30) Rura stalowa bez szwu f 57x3,2 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 20,00 mb, 31) Rura stalowa bez szwu f 60,3x5 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 20,00 mb, 32) Rura stalowa bez szwu f 76,1x4 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 22,00 mb, 33) Rura stalowa bez szwu f 88,9x5 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 65,00 mb, 34) Rura stalowa bez szwu f 88,9x7,1 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 60,00 mb, 35) Rura stalowa bez szwu f 108x5 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 90,00 mb, 36) Rura stalowa bez szwu f 108x7,1 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 90,00 mb, 37) Rura stalowa bez szwu f 127x8 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 60,00 mb, 38) Rura stalowa bez szwu f 159x5 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 45,00 mb, 39) Rura stalowa bez szwu f 159x10 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 90,00 mb, 40) Rura stalowa bez szwu f 219x6,3 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 40,00 mb, 41) Rura stalowa bez szwu f 219x10 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 70,00 mb, 42) Rura stalowa bez szwu f 323,9x10 mm R35 DIN 1629/EN10216-1 30,00 mb, 43) Rura stalowa ze szwem - cz f 1/2" R35 EN 10216 20,00 mb, 44) Rura stalowa ze szwem - cz f 3/4" R35 EN 10216 50,00 mb, 45) Rura stalowa ze szwem - cz f 1" R35 EN 10216 50,00 mb, 46) Rura stalowa ze szwem - cz f 5/4" R35 EN 10216 50,00 mb, 47) Rura stalowa ze szwem - cz f 1,5" R35 EN 10216 20,00 mb, 48) Rura stalowa ze szwem - cz f 2" R35 EN 10216 30,00 mb, 49) Rura stalowa ze szwem - oc. f 1/2" R35 EN 10216 60,00 mb, 50) Rura stalowa ze szwem - oc. f 3/4" R35 EN 10216 60,00 mb, 51) Rura stalowa ze szwem - oc. f 1" R35 EN 10216 60,00 mb, 52) Rura stalowa ze szwem - oc. f 5/4" R35 EN 10216 20,00 mb, 53) Rura stalowa ze szwem - oc. f 1,5" R35 EN 10216 15,00 mb, 54) Rura stalowa ze szwem - oc. f 2" R35 EN 10216 15,00 mb, 55) Blacha stalowa g = 1 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 56) Blacha stalowa g = 1,5 mm St3S PN-EN 10025-2 450,00 kg, 57) Blacha stalowa g = 10 mm St3S PN-EN 10025-2 500,00 kg, 58) Blacha stalowa g = 12 mm St3S PN-EN 10025-2 600,00 kg, 59) Blacha stalowa g = 16 mm St3S PN-EN 10025-2 1 000,00 kg, 60) Blacha stalowa g = 2 mm St3S PN-EN 10025-2 150,00 kg, 61) Blacha stalowa g = 20 mm St3S PN-EN 10025-2 1 000,00 kg, 62) Blacha stalowa g = 25 mm St3S PN-EN 10025-2 1 400,00 kg, 63) Blacha stalowa g = 3 mm St3S PN-EN 10025-2 20,00 kg, 64) Blacha stalowa g = 30 mm St3S PN-EN 10025-2 150,00 kg, 65) Blacha stalowa g = 4 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 66) Blacha stalowa g = 40 mm St3S PN-EN 10025-2 5 100,00 kg, 67) Blacha stalowa g = 45 mm St3S PN-EN 10025-2 100,00 kg, 68) Blacha stalowa g = 5 mm St3S PN-EN 10025-2 150,00 kg, 69) Blacha stalowa g = 6 mm St3S PN-EN 10025-2 400,00 kg, 70) Blacha stalowa g = 8 mm St3S PN-EN 10025-2 450,00 kg, 71) Blacha stalowa g= 50 mm St3S PN-EN 10025-2 100,00 kg, 72) Blacha stalowa g= 60 mm St3S PN-EN 10025-2 120,00 kg, 73) Blacha stalowa g= 80 mm St3S PN-EN 10025-2 120,00 kg, 74) Blacha stalowa ocynk. g = 0,6 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 75) Blacha stalowa ocynk. g = 1 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 76) Blacha stalowa ocynk. g = 1,5 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 77) Blacha żeberkowa g = 10mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 78) Blacha żeberkowa g = 5 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 79) Blacha żeberkowa g = 6 mm St3S PN-EN 10025-2 260,00 kg, 80) Blacha żeberkowa g = 8 mm St3S PN-EN 10025-2 50,00 kg, 81) Pręt 6-kątny 19 mm 45 EN 10060:2005 14,00 kg, 82) Pręt 6-kątny 24 mm 45 EN 10060:2006 15,00 kg, 83) Pręt 6-kątny 30 mm 45 EN 10060:2007 28,00 kg, 84) Pręt 6-kątny 32 mm 45 EN 10060:2008 32,00 kg, 85) Pręt 6-kątny 36 mm 45 EN 10060:2009 50,00 kg, 86) Pręt okrągły f 8 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 87) Pręt okrągły f 10 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 88) Pręt okrągły f 100 mm St3 PN-EN 10021 25,00 kg, 89) Pręt okrągły f 100 mm 40H EN 10059:2003 25,00 kg, 90) Pręt okrągły f 12 mm St3 PN-EN 10021 70,00 kg, 91) Pręt okrągły f 120 mm St3 PN-EN 10021 25,00 kg, 92) Pręt okrągły f 120 mm 40H EN 10059:2003 25,00 kg, 93) Pręt okrągły f 140 mm St3 PN-EN 10021 25,00 kg, 94) Pręt okrągły f 140 mm 40H EN 10059:2003 70,00 kg, 95) Pręt okrągły f 16 mm St3 PN-EN 10021 80,00 kg, 96) Pręt okrągły f 160 mm St3 PN-EN 10021 25,00 kg, 97) Pręt okrągły f 160 mm 40H EN 10059:2003 10,00 kg, 98) Pręt okrągły f 20 mm St3 PN-EN 10021 75,00 kg, 99) Pręt okrągły f 20 mm 40H EN 10059:2003 10,00 kg, 100) Pręt okrągły f 25 mm St3 PN-EN 10021 75,00 kg, 101) Pręt okrągły f 27 mm St3 PN-EN 10021 100,00 kg, 102) Pręt okrągły f 30 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 103) Pręt okrągły f 30 mm 40H EN 10059:2003 50,00 kg, 104) Pręt okrągły f 30 mm miedź EN 10204 9,00 kg, 105) Pręt okrągły f 35 mm St3 PN-EN 10021 55,00 kg, 106) Pręt okrągły f 40 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 107) Pręt okrągły f 40 mm 40H EN 10059:2003 35,00 kg, 108) Pręt okrągły f 50 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 109) Pręt okrągły f 50 mm 40H EN 10059:2003 50,00 kg, 110) Pręt okrągły f 60 mm St3 PN-EN 10021 60,00 kg, 111) Pręt okrągły f 60 mm 40H EN 10059:2003 70,00 kg, 112) Pręt okrągły f 70 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 113) Pręt okrągły f 70 mm 40H EN 10059:2003 70,00 kg, 114) Pręt okrągły f 80 mm St3 PN-EN 10021 50,00 kg, 115) Pręt okrągły f 80 mm 40H EN 10059:2003 50,00 kg, 116) Pręt okrągły f 90 mm St3 PN-EN 10021 25,00 kg, 117) Pręt żebrowany f 10 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 60,00 kg, 118) Pręt żebrowany f 12 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 50,00 kg, 119) Pręt żebrowany f 16 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 50,00 kg, 120) Pręt żebrowany f 20 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 50,00 kg, 121) Pręt żebrowany f 22 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 50,00 kg, 122) Pręt żebrowany f 6 mm 34GS PN-EN 1992-1-1:2008 50,00 kg, 123) Pręt 6-kątny 19 mm mosiądz CW614N 14,00 kg, 124) Pręt 6-kątny 24 mm mosiądz CW614N 14,00 kg, 125) Pręt 6-kątny 30 mm mosiądz CW614N 14,00 kg, 126) Pręt okrągły f 20 mm miedź EN 10204 9,00 kg, 127) Pręt okrągły f 50 mm tarflen 15,00 mb, 128) Pręt okrągły - brąz f 120 mm B101 EN 10204:2006 9,00 kg, 129) Pręt okrągły - brąz f 200 mm B101 EN 10204:2007 60,00 kg, 130) Pręt okrągły - brąz f 30 mm B101 EN 10204:2008 8,00 kg, 131) Pręt okrągły - brąz f 90 mm B101 EN 10204:2009 8,00 kg, 132) Pręt okrągły - mosiądz f 32 mm MO58 CW 614 N 15,00 kg, 133) Pręt okrągły - mosiądz f 42 mm MO58 CW 614 N 6,00 kg, 134) Pręt okrągły - mosiądz f 50 mm MO58 CW 614 N 12,00 kg, 135) Pręt okrągły - mosiądz f 8 mm MO58 CW 614 N 5,00 kg, 136) Baildonit (węglik spiekany) f 3 mm PNT-3 5,00 szt., 137) Baildonit (węglik spiekany) f 4 mm PNT-3 7,00 szt., 138) Baildonit (węglik spiekany) f 5 mm PJ5D 7,00 szt., 139) Blacha ryflowana g = 6 mm aluminium PN-EN 573-3 120,00 kg, 140) Drut czarny miękki f 4 mm czarny miękki 10,00 kg, 141) Drut czarny miękki f 3 mm czarny miękki 50,00 kg, 142) Drut do plombowania L-300 mm St3 DIN 17100:198 10,00 kg, 143) Drut ocynkowany f 6 mm St3 DIN 17100:198 50,00 kg, 144) Ceownik nierdzewny 100x50x6 mm 0H18N9 1.4301 180,00 kg, 145) Ceownik nierdzewny 80x45x6 mm 0H18N9 1.4301 20,00 kg, 146) Kątownik nierdzewny 100x100x10 mm 0H18N9 1.4301 155,00 kg, 147) Kątownik nierdzewny 60x60x6 mm 0H18N9 1.4301 100,00 kg, 148) Kątownik nierdzewny 50x50x5 mm 0H18N9 1.4301 20,00 kg, 149) Kształtownik zamknięty nierdzewny 30x20x2 mm 0H18N9 1.4301 70,00 kg, 150) Kształtownik zamknięty nierdzewny 40x20x2 mm 0H18N9 1.4301 70,00 kg, 151) Kształtownik zamknięty nierdzewny 50x30x3 mm 0H18N9 1.4301 100,00 kg, 152) Kształtownik zamknięty nierdzewny 100x60x4 mm 0H18N9 1.4301 100,00 mb, 153) Rura nierdzewna bez szwu f 20x3 mm 1H18N9T EN 10216-5 20,00 mb, 154) Rura nierdzewna bez szwu f 25x3 mm 1H18N9T EN 10216-6 20,00 mb, 155) Rura nierdzewna bez szwu f 30x3 mm 1H18N9T EN 10216-7 20,00 mb, 156) Rura nierdzewna bez szwu f 38x3 mm 1H18N9T EN 10216-8 20,00 mb, 157) Rura nierdzewna bez szwu f 57x4 mm 1H18N9T EN 10216-9 20,00 mb, 158) Rura nierdzewna bez szwu f 76,1x4 mm 1H18N9T EN 10216-10 20,00 mb, 159) Rura nierdzewna bez szwu f 88,9x4,5 mm 1H18N9T EN 10216-11 20,00 mb, 160) Rura nierdzewna bez szwu f 108x6,3 mm 1H18N9T EN 10216-12 20,00 mb, 161) Rura nierdzewna f 33,7x2,0 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1998 10,00 mb, 162) Rura nierdzewna f 60,3x2,0 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1999 10,00 mb, 163) Rura nierdzewna f 88,9x2,0 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:2000 10,00 mb, 164) Rura nierdzewna f 57x2 mm 0H18N9 DIN 11457 10,00 mb, 165) Rura nierdzewna f 76,1x2 mm 0H18N9 DIN 11458 10,00 mb, 166) Blacha nierdzewna g = 0,8 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 20,00 kg, 167) Blacha nierdzewna g = 1 mm 1H18N9T X6CRNITI18 100,00 kg, 168) Blacha nierdzewna g = 1 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 100,00 kg, 169) Blacha nierdzewna g = 1,5 mm 1H18N9T X6CRNITI18 250,00 kg, 170) Blacha nierdzewna g = 1,5 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 250,00 kg, 171) Blacha nierdzewna g = 10 mm 1H18N9T X6CRNITI18 100,00 kg, 172) Blacha nierdzewna g = 10 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 100,00 kg, 173) Blacha nierdzewna g = 12 mm 1H18N9T X6CRNITI18 100,00 kg, 174) Blacha nierdzewna g = 14 mm 1H18N9T X6CRNITI18 70,00 kg, 175) Blacha nierdzewna g = 16 mm 1H18N9T X6CRNITI18 140,00 kg, 176) Blacha nierdzewna g = 2 mm 1H18N9T X6CRNITI18 140,00 kg, 177) Blacha nierdzewna g = 2 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 350,00 kg, 178) Blacha nierdzewna g = 2,5 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 400,00 kg, 179) Blacha nierdzewna g = 20 mm 1H18N9T X6CRNITI18 180,00 kg, 180) Blacha nierdzewna g = 3 mm 1H18N9T X6CRNITI18 300,00 kg, 181) Blacha nierdzewna g = 3 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 300,00 kg, 182) Blacha nierdzewna g = 30 mm 1H18N9T X6CRNITI18 200,00 kg, 183) Blacha nierdzewna g = 4 mm 1H18N9T X6CRNITI18 40,00 kg, 184) Blacha nierdzewna g = 4 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 40,00 kg, 185) Blacha nierdzewna g = 5 mm 1H18N9T X6CRNITI18 60,00 kg, 186) Blacha nierdzewna g = 5 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 140,00 kg, 187) Blacha nierdzewna g = 6 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1998 4 500,00 kg, 188) Blacha nierdzewna g = 6 mm INCONEL 625 120,00 kg, 189) Blacha nierdzewna g = 8 mm 1H18N9T X6CRNITI18 80,00 kg, 190) Blacha nierdzewna g = 8 mm 0H18N9 X5CRNI18-10 80,00 kg, 191) Pręt okrągły nierdzewny f 10 mm 1H18N9T 1.4541 35,00 kg, 192) Pręt okrągły nierdzewny f 10 mm 0H18N9 10,00 kg, 193) Pręt okrągły nierdzewny f 12 mm 1H18N9T 1.4541 60,00 kg, 194) Pręt okrągły nierdzewny f 12 mm 0H18N9 30,00 kg, 195) Pręt okrągły nierdzewny f 14 mm 0H18N9 25,00 kg, 196) Pręt okrągły nierdzewny f 16 mm 1H18N9T 1.4541 70,00 kg, 197) Pręt okrągły nierdzewny f 18 mm 0H18N9 35,00 kg, 198) Pręt okrągły nierdzewny f 20 mm 1H18N9T 1.4541 60,00 kg, 199) Pręt okrągły nierdzewny f 30 mm INCONEL 625 30,00 kg, 200) Pręt okrągły nierdzewny f 80 mm INCONEL 625 50,00 kg, 201) Pręt okrągły nierdzewny f 30 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1998 5,00 mb, 202) Pręt okrągły nierdzewny f 30 mm 1H18N9T 1.4541 60,00 kg, 203) Pręt okrągły nierdzewny f 40 mm 1H18N9T 1.4541 80,00 kg, 204) Pręt okrągły nierdzewny f 40 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1998 5,00 mb, 205) Pręt okrągły nierdzewny f 60 mm 1.4539 PN-EN 10088-1:1998 5,00 mb, 206) Pręt okrągły nierdzewny f 6 mm 0H18N9 1.4301 8,00 kg, 207) Pręt okrągły nierdzewny f 65 mm 0H18N9 1.4301 60,00 kg, 208) Pręt okrągły nierdzewny f 8 mm 1H18N9T 1.4541 40,00 kg, 209) Pręt okrągły nierdzewny f 8 mm 0H18N9 1.4301 10,00 kg, 210) Pręt okrągły nierdzewny f 80 mm 0H18N9 1.4301 80,00 kg, 211) Pręt okrągły nierdzewny f 4 mm 1H18N9T 1.4541 2,00 kg, 212) Dwuteownik HEM 100 S235 PN-EN 10034 252 mb, 213) Dwuteownik HEM 140 S235 PN-EN 10034 18 mb, 214) Katownik 120x80x8 S235 PN-EN 10056 18 mb, 215) Kątownik 50x50x12 S235 PN-EN 10056 18 mb, 216) Kątownik 150x150x12 S235 PN-EN 10056 12 mb, 217) Ceownik G/W 140 S235 PN-H-93400 18 mb, 218) Płaskownik 4x30 mm 0H18 PN-EN 10027-1:1994 40 kg, 219) Pręt okrągły nierdzewny f 16 mm 0H18 PN-EN 10027-1:1994 30 kg. UWAGA - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów materiałów hutniczych podanych powyżej. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny materiał powołując się, iż jest on równoważny przedstawionemu, obowiązany jest w załączniku nr 1 do oferty w kolumnie „Oferowany produkt równoważny*” podać ten materiał oraz wykazać, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY DOWODY WSKAZUJĄCE NA RÓWNOWAŻNOŚĆ OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ). 3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, w części o wartości 50 % wynagrodzenia całkowitego brutto, podanego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 50 % wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 4. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 100 partiach, nie mniej jednak niż w 50 partiach. 5. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 4. 6. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 7. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia. 8. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia. 9. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1. 10. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 14:00. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie. 12. Z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 1) dokumenty zgodności w odniesieniu do kolumny „gatunek”, 2) dokumenty zgodności w odniesieniu do kolumny "zgodne z normą", 3) atesty lub świadectwa jakościowe wydane dla dostarczanych materiałów hutniczych, 4) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji części I zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14622000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część I zamówienia - Dostawa materiałów hutniczych. 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy zamówień dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2018/EL/118”. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie określonej w pkt 3 ppkt 2-5, musi wynikać jednoznacznie, że bank (poręczyciel, ubezpieczyciel) zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania pisemnego żądania, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, żądaną kwotę, do wysokości zabezpieczenia, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania i niezależnie od jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy oraz bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. Przedmiotem zabezpieczenia musi być należyte wykonanie umowy i wszelkich wynikających z niej obowiązków w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu kar umownych i odsetek.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów spawalniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia – Dostawa materiałów spawalniczych 1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w specyfikacji materiały spawalnicze, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”. 2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia został określony poniżej. Lp. Materiał Wymiar Gatunek Zgodne z normą Ilość Jm. 1) Drut spawalniczy f 2,4 mm aluminium 5,00 kg, 2) Drut spawalniczy f 3,2 mm mosiądz 5,00 kg, 3) Drut spawalniczy precyzyjny - w krążkach f 1,2 mm SG1 EN 13479-2004 120,00 kg, 4) Drut spawalniczy TIG f 1,6x1000 mm INCONEL 625 EN ISO 18274-S 15,00 kg, 5) Drut spawalniczy TIG f 2,4x1000 mm INCONEL 625 EN ISO 18274-S 30,00 kg, 6) Drut spawalniczy TIG f 3,2x1000 mm INCONEL 625 EN ISO 18274-S 15,00 kg, 7) Drut spawalniczy w prętach (miedziowany) f 2,0 mm SG1 EN ISO 636-a 10,00 szt., 8) Drut spawalniczy w prętach (miedziowany) f 2,5 mm SG1 EN ISO 636-a 10,00 kg, 9) Drut spawalniczy w prętach (miedziowany) f 3,2 mm SG1 EN ISO 636-a 10,00 kg, 10) ELEKTRODA 308L f 1,6 mm 308L PN EN ISO BN3581-A 10,00 kg, 11) ELEKTRODA OK 92.78 ESAB FI 3,25 (DO ŻELIWA) f 3,25 mm OK 92.78 ESAB 5,00 kg, 12) ELEKTRODA 308L f 2,5 mm 308L PN EN ISO BN3581-A 15,00 kg, 13) ELEKTRODA EB 150 f 2,5 mm EB 150 PN EN ISO 2560-A 15,00 kg, 14) ELEKTRODA EB 150 f 3,25 mm EB 150 PN EN ISO 2560-A 10,00 kg, 15) ELEKTRODA EA 146 f 2,5 mm EA 146 PN EN 499 50,00 kg, 16) ELEKTRODA EA 146 f 3,25 mm EA 146 PN EN 499 45,00 kg, 17) ELEKTRODA EA 146 f 4 mm EA 146 PN EN 499 10,00 kg, 18) ELEKTRODA ER 246 f 2,5 mm 246 10,00 kg, 19) ELEKTRODA ER 246 f 4 mm 246 10,00 kg, 20) ELEKTRODA 308L f 2,0 mm 308L PN EN ISO BN3581-A 10,00 kg, 21) ELEKTRODA OTULONA SUPRA E 38 0 RC 11 E6012 f 3,2 mm E 38 0 RC 11 10,00 kg, 22) ELEKTRODA ER-146 f 3,25 mm ER-146 EN ISO 2560-A 50,00 kg, 23) ELEKTRODA ER-146 f 2,5 mm ER-146 50,00 kg. UWAGA - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów materiałów spawalniczych podanych w powyższej tabeli. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny materiał powołując się, iż jest on równoważny przedstawionemu, obowiązany jest w załączniku nr 1 do oferty w kolumnie „Oferowany produkt równoważny*” podać ten materiał oraz wykazać, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY DOWODY WSKAZUJĄCE NA RÓWNOWAŻNOŚĆ OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ). 3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, w części o wartości 50 % wynagrodzenia całkowitego brutto, podanego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 50 % wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 4. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 100 partiach, nie mniej jednak niż w 50 partiach. 5. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 4. 6. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 7. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia. 8. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia. 9. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1. 10. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 14:00. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie. 12. Z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 1) dokumenty zgodności w odniesieniu do kolumny „gatunek”, 2) dokumenty zgodności w odniesieniu do kolumny "zgodne z normą", 3) atesty lub świadectwa jakościowe wydane dla dostarczanych materiałów spawalniczych, 4) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT. Szczegółowe warunki realizacji części I zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44315100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część II zamówienia – Dostawa materiałów spawalniczych. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla niniejszej części zamówienia.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie proporczyków - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osoby, która z powierzonego materiału z gotowymi haftami uszyje proporczyki, które będą miały przód, tył, uchwyt i frędzelki. Proporczyki są wielkości około a5 i na początek przewiduję ok. 20szt w miesiącu. Zależy mi na dokładności i wysokiej estetyce pracy. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy, z propozycją ceny za sztukę. Zlecenie dla osoby z południa/centrum Krakowa.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI