Dostawa i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa i montaż plotera laserowego. Część 2: Dostawa i montaż frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem, tokarki do drewna wraz z osprzętem, wiertarki stolikowej wraz z osprzętem, ukośnicy przesuwnej oraz oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-13
 • Numer ogłoszenia647125-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647125-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": Dostawa i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa i montaż plotera laserowego. Część 2: Dostawa i montaż frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem, tokarki do drewna wraz z osprzętem, wiertarki stolikowej wraz z osprzętem, ukośnicy przesuwnej oraz oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", krajowy numer identyfikacyjny 36164889100000, ul. ul. Stara  4 , 00231   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 635-22-81, 22 831-41-94, e-mail sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, faks 22 831-41-94, 22 635-22-81.
Adres strony internetowej (URL): http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa i montaż plotera laserowego. Część 2: Dostawa i montaż frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem, tokarki do drewna wraz z osprzętem, wiertarki stolikowej wraz z osprzętem, ukośnicy przesuwnej oraz oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej.
Numer referencyjny: CWR.263.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części, w skład których wchodzą: ploter laserowy, frezarka z osprzętem, tokarka, wiertarka stolikowa z osprzętem, ukośnica przesuwna, oscylacyjna szlifierka wrzecionowa. Z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 – DOSTAWA I MONTAŻ PLOTERA LASEROWEGO Przeznaczenie: cięcie, grawerowanie z dużą precyzją w materiałach takich jak: drewno, sklejka, fornir, skóra, tektura oraz miękkich metalach(np. aluminium anodowane). CZĘŚĆ NR 2- DOSTAWA I MONTAŻ FREZARKI DOLNOWRZECIONOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM, TOKARKI DO DREWNA WRAZ Z OSPRZĘTEM, WIERTARKI STOLIKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM, UKOŚNICY PRZESUWNEJ ORAZ OSCYLACYJNEJ SZLIFIERKI WRZECIONOWEJ: 1. FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA WRAZ Z OSPRZĘTEM Przeznaczenie: do obróbki krawędzi prostoliniowych oraz do tworzenia listew ozdobnych, wpustów, wypustów, czopów i wczepów. 2. TOKARKA DO DREWNA WRAZ Z OSPRZĘTEM, Przeznaczenie: wykonywanie elementów okrągłych, wielokątnych, śrubowych oraz mis z drewna. 3. WIERTARKA STOLIKOWA WRAZ Z OSPRZĘTEM Przeznaczenie: wiercenie, pogłębianie, nawiercanie elementów z drewna i metali. 4. UKOŚNICA PRZESUWNA: Przeznaczenie: Przycinanie poprzeczne kantówek i belek, przycinanie na długość desek i paneli. 5. OSCYLACYJNA SZLIFIERKA WRZECIONOWA: Przeznaczenie: do szlifowania bardzo małych i precyzyjnych elementów, do szlifowania małych promieni jak i dużych elementów.

II.5) Główny kod CPV: 42600000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42642100-9
42670000-3
43800000-1
43810000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 15
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
15 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych): a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Ustawy = konsorcjum), dokument składa odrębnie każdy z uczestników; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca załączy następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty(załącznik nr 1 do SIWZ) b) Wypełniony formularz ”oferowany przedmiot zamówienia”(załącznik nr 1a do SIWZ) c) Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) d) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; Oświadczenie, które ma złożyć Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy: a) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy („informacja z otwarcia ofert”), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja „z otwarcia ofert” przewidziana w art. 86 ust. 5 Ustawy zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
okres bezpłatnego przeglądu i konserwacji rocznej maszyn 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż plotera laserowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA I MONTAŻ PLOTERA LASEROWEGO Przeznaczenie: cięcie, grawerowanie z dużą precyzją w materiałach takich jak: drewno, sklejka, fornir, skóra, tektura oraz miękkich metalach(np. aluminium anodowane).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42670000-3, 42642100-9, 43800000-1, 43810000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres bezpłatnego przeglądu i konserwacji rocznej maszyn 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem, tokarki do drewna wraz z osprzętem, wiertarki stolikowej wraz z osprzętem, ukośnicy przesuwnej oraz oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA WRAZ Z OSPRZĘTEM Przeznaczenie: do obróbki krawędzi prostoliniowych oraz do tworzenia listew ozdobnych, wpustów, wypustów, czopów i wczepów. 2. TOKARKA DO DREWNA WRAZ Z OSPRZĘTEM, Przeznaczenie: wykonywanie elementów okrągłych, wielokątnych, śrubowych oraz mis z drewna. 3. WIERTARKA STOLIKOWA WRAZ Z OSPRZĘTEM Przeznaczenie: wiercenie, pogłębianie, nawiercanie elementów z drewna i metali. 4. UKOŚNICA PRZESUWNA: Przeznaczenie: Przycinanie poprzeczne kantówek i belek, przycinanie na długość desek i paneli. 5. OSCYLACYJNA SZLIFIERKA WRZECIONOWA: Przeznaczenie: do szlifowania bardzo małych i precyzyjnych elementów, do szlifowania małych promieni jak i dużych elementów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42670000-3, 42642100-9, 43800000-1, 43810000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres bezpłatnego przeglądu i konserwacji rocznej maszyn 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę dwóch zamków błyskawicznych w plecaku, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę dwóch zamków błyskawicznych w sportowym, rowerowym plecaku firmy "DEUTER". Jeden zamek ma dł. 45cm, drugi 70cm, Oba zamki są dwusuwakowe, spiralne i kryte, koloru szarego. Rozmiar- 5. Plecak jest raczej nieduży więc wymiana zamków zapewne nie jest łatwa. Proszę o wypowiedź, czy taka naprawa jest możliwa i jaki byłby, w przybliżeniu, jej koszt. Pozdrawiam, Tomasz.