Dostawa aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych; zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej); zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoUczelnia publiczna
 • Kategoria zamówienia (CPV)Urządzenia do lutowania na miękko
 • Termin składania wniosków22/12/2011
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Świętokrzyska
 • Data publikacji ogłoszenia2011-12-12
 • Numer ogłoszenia1/2011/421660
TREŚĆ PRZETARGU
Kielce: Dostawa aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych; zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej); zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
Numer ogłoszenia: 421660 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3424150, faks 041 3443874,041 3424140.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych; zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej); zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych; zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej); zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.66.11.00-8, 38.41.00.00-2, 38.42.40.00-3, 31.71.22.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku będzie uzależnione od dołączenia do oferty dokumentów i oświadczeń które zostały określone w pkt III. 4) niniejszego ogłoszenia . Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w ofercie i w załącznikach oferty. Niespełnienie chociażby jednego z warunków określonych w SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę posiadającego wiedzę i doświadczenie uzna się tego, który wykaże ,iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował w sposób należyty co najmniej jedno podobne zamówienie o wartości nie niższej niż - dla części I - 100 000,00zł, - dla części II - 120 000,00zł, - dla części III - 10 000,00zł, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w ofercie i w załącznikach oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Celem uznania oferty za spełniającą wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca jest zobowiązany ponadto złożyć:1. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, w przypadku gdy wykonawca nie będzie samodzielnie realizował zamówienia. 2. Zestawienie ilościowo-wartościowe zaproponowanego sprzętu na którą składana jest oferta w postaci zgodnej z zakresem przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 1. Zestawienie ilościowo-wartościowe zaproponowanego sprzętu musi zawierać dokument/specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie przez oferowany sprzęt wszystkich wymagań technicznych. Opisy te muszą jednoznacznie identyfikować oferowany sprzęt.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek Proton )pokój nr 212 Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek Proton )pokój nr 212 Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych i wykonywania obwodów drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.66.11.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu pomiarowego wielkości nieelektrycznych (czujniki momentu, prędkości obrotowej) dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu uruchomieniowego do układów logiki programowalnej CPLD dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 49.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję maszyny vendingowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję maszyny vendingowej - automatu do wyciskania pomarańczy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI