Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWronki
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-15
 • Numer ogłoszenia531656-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 531656-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta, krajowy numer identyfikacyjny 367992052, ul. Polna   5 , 64-510  Wronki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0672540748, e-mail sekretariat_gim_wro@poczta.onet.pl, faks 48 672540748.
Adres strony internetowej (URL): www.gimwronki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Szkola Podstawowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
gimnazjumwronki.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
gimnazjumwronki.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Piętro pokój nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.
Numer referencyjny: SP-6/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 12 części w ilości i zakresie wskazanym w Części II SIWZ: Część I zamówienia: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe KOD CPV 15130000-8 Część II zamówienia: Mięso i produkty mięsne drobiowe KOD CPV 15112000-6 Część III zamówienia: Produkty zwierzęce - jaja KOD CPV 03142500-3 Część IV zamówienia: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne KOD CPV 15400000-2 Część V zamówienia: Owoce i warzywa świeże, ziemniaki KOD CPV 03220000-9, 03212100-1 Część VI zamówienia: Owoce, warzywa mrożone KOD CPV 15330000-0 Część VII zamówienia: Owoce, warzywa przetworzone i konserwowe KOD CPV 15330000-0 Część VIII zamówienia: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych KOD CPV 15600000-4 Część IX zamówienia: Ryby przetworzone i konserwowe KOD CPV 15200000-0 Część X zamówienia: Produkty mleczarskie KOD CPV 15500000-3 Część XI zamówienia: Różne produkty spożywcze, KOD CPV 15800000-6 Część XII zamówienia: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie KOD CPV 15810000-9 3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15130000-8
15112000-6
03142500-3
15400000-2
03220000-9
03212100-1
15330000-0
15600000-4
15200000-0
15500000-3
15810000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do siwz 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz. 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 7 do siwz. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 8. Pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych 2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę 3) zmiany osoby do kontaktu określonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Schab bez kości (klasa I)- 450kg. Karkówka bez kości (klasa I) - 300kg. Łopatka wieprzowa bez kości (klasa I) - 450kg. Wołowina bez kości extra (klasa I) - 200kg. Szynka surowa wieprzowa bez kości (klasa I) - 250kg. Mięso gulaszowe wieprzowe (klasa I ) - 600kg. Mięso mielone z łopatki (klasa I ) - 400kg. Kości wieprzowe od schabu świeże (w całości) - 300kg. Kości wieprzowe wędzone od schabu (w całości) - 80kg. Boczek surowy wędzony wieprzowy bez skóry z półtuszy klasy I - 140kg. Kiełbasa śląska (mięso wieprzowo – wołowego o zawartości mięsa 80% w 100g produktu) - 100kg. Kiełbasa biała parzona (mięso wieprzowo -wołowe o zawartości mięsa: 80% w 100g produktu) - 50kg. Blok z mielonki wieprzowej ( z tuszy wieprzowej klasy I) - 60kg. Szynka gotowana (klasa I) - 80kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Mięso i produkty mięsne drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Filet z piersi z kurczaka pojedyncza (z tuszy drobiowej klasy A) -1500kg. Porcje rosołowe (z tuszy drobiowej klasy A) - 400kg. Wątroba drobiowa (z tuszy drobiowej klasy A) - 150kg. Mięso drobne z indyka (z tuszy drobiowej klasy A) - 350kg. Udziec z kurczaka (z tuszy drobiowej klasy A) - 200kg. Parówki drobiowe – cienkie (z tuszy drobiowej klasy A, min 80% mięsa drobiowego w 100g produktu - 50 kg. Filet z piersi z indyka (z tuszy drobiowej klasy A) - 150kg. Szynka drobiowa min. 90% mięsa drobiowego w 100 g produktu (klasa A) - 100kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Produkty zwierzęce - jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Jaja rozmiar M (10 szt. w opakowaniu) - 8000szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia rafinowany (3l opakowanie) - 1000l Oliwa z oliwek opakowanie butelka szklana 1l) - 20l Smalec wieprzowy czysty (opakowanie - kubek 250g.) - 20kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Owoce i warzywa świeże, ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Marchew - 800kg Seler korzeń - 400kg Pietruszka korzeń - 250kg Czosnek (kraj pochodzenia Polska) -25kg Natka pietruszki (pęczek o wadze min. 0,05kg) - 2000p. ( pęczek o wadze min 0,05kg) Kapusta biała - 1000kg Fasola Jaś karłowy - 200kg Koperek (pęczek o wadze min. 0,03kg) - 2500p. ( pęczek o wadze min 0,03kg) Ziemniaki duże - 10000kg Cebula biała - 200kg Ogórek szklarniowy (kraj pochodzenia Polska) - 300kg Groch łuskany połówki - 100kg Pieczarki Klasa I - 200 kg Kapusta pekińska- 250 szt. Pomidor klasa I - 100kg Sałata lodowa Klasa I - 200szt. Buraki - 400kg Szczypiorek naciowy (pęczek o wadze min. 0,01kg) - 300p. ( pęczek o wadze min 0,01kg) Kapusta modra -200 kg Sałata masłowa - 200szt. Por - 500szt. Banan - 2000kg Jabłko klasa I - 9000kg Pomarańcza - 800kg Gruszka klas I typu Konferencja lub równoważna - 1000kg Mandarynka klasa I - 600kg Cytryna - 200kg Rzodkiewka - 200p. ( pęczek o wadze min 0,1kg) Kalafior - 150szt. Papryka świeża (czerwona)klasa I - 100kg Kapusta włoska - 400kg Nektarynki klasa I -1000 kg Papryka świeża (żółta)klasa I - 100kg Papryka świeża (zielona)klasa I - 100kg Kiwi - 400kg Ziemniaki młode polskie - 1500kg Kapusta biała młoda - 400kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03220000-9, 03212100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Owoce, warzywa mrożone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Fasolka żółta cięta mrożona (opakowanie worek 2- 2,5kg) 250kg Marchewka w kostce mrożona (opakowanie worek 2 - 2,5 kg) 600kg Brukselka mrożona (opakowanie worek 2-2,5 kg) 120kg Brokuły mrożone (opakowanie worek 2-2,5 kg) 150kg Kalafior mrożony (opakowanie worek 2-2,5 kg) 250kg Groszek mrożony (opakowanie worek 2-2,5kg) 120kg Fasolka szparagowa żółta cała mrożona (opakowanie worek 2-2,5 kg) 100kg Mieszanka chińska mrożona - bez dodatku ziemniaków (opakowanie worek 2-2,5 kg) 200kg Szpinak liść mrożony (opakowanie worek 2-2,5 kg) 200kg Mieszanka warzywna typu bukiet warzyw składający się co najmniej z 4 rodzajów warzyw (opakowanie worek 2-2,5 kg) 600kg Truskawka mrożona (opakowanie worek od 2-2,5 kg ) 120kg Barszcz ukraiński mrożony (opakowanie Od 1 kg – 2 kg 30kg Malina mrożona (opakowanie worek 2-2,5 kg) 100kg Wiśnia mrożona (opakowanie worek 2-2,5 kg) 40kg Kukurydza ziarno mrożona (opakowanie worek 2-2,5 kg) 50kg Zupa jarzynowa (włoszczyzna i inne warzywa z wyjątkiem ziemniaków- opakowanie 2-2,5 kg) 100kg Marchewka mini ( opakowanie worek 2 -2,5 kg) 500kg Fasolka mrożona czerwona (opakowanie 2-2,5kg) 100kg Mieszanka meksykańska (opakowanie 2-2,5kg) 200kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Owoce, warzywa przetworzone i konserwowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Chrzan tarty (opakowanie od 0,20 kg.) typu „Dymecki” lub równoważny 10kg Ogórek kwaszony (opakowanie wiaderko o masie Netto 3kg.) 300kg Kapusta kwaszona z marchewką (opakowanie wiaderko o masie netto 5 kg) 600kg Ogórek konserwowy typu „Rolnik” lub równoważne (opakowanie od 1 kg -5kg) 600kg Papryka czerwona typu „Rolnik” lub równoważne ( opakowanie od 1kg – 3kg) 120kg Koncentrat pomidorowy 30% ekstraktu typu Międzychód lub równoważne (opakowanie od 800g do 3 kg) 350kg Ketchup łagodny min. 158g pomidorów na100g produktu (opakowanie od 1kg -5 kg) 40kg Musztarda delikatesowa (opakowanie 1kg) 20kg Dżem o smaku owoce leśne niskosłodzony o zawartości owoców min 45g w 100g produktu (opakowanie od 4 kg wiaderko) typu „Horega” lub równoważny 30kg Dżem o smaku truskawkowym niskosłodzony o zawartości owoców min 45g w 100g produktu (opakowanie od 4 kg wiaderko) typu „Horega” lub równoważny 30kg Dżem o smaku malinowy niskosłodzony o zawartości owoców min 45g w 100g produktu (opakowanie od 4 kg wiaderko) typu „Horega” lub równoważny 30kg Naturalny sok jabłkowo - truskawkowy tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony ( opakowanie od 2l-5l) 600 l Naturalny sok jabłkowo - marchwiowo – bananowy tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony ( opakowanie od 2l-5l) 600l Naturalny sok jabłkowo - pomarańczowy tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony ( opakowanie od 2l-5l) 600l Naturalny sok jabłkowo - malinowy tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony ( opakowanie od 2l-5l) 600l Naturalny sok jabłkowo - czarna porzeczka tłoczony z całych owoców bez dodatku cukru, naturalnie słodzony ( opakowanie od 2l-5l) 600l Brzoskwinia w puszce (opakowanie od 850g do 3 kg) 60kg Ananas w puszce (opakowanie od 850g do 3 kg) 60kg Kukurydza konserwowa typu „Pudliszki” lub równoważne (opakowanie od 400g) 40kg Powidła śliwkowe 285g typu „Międzychód” lub równoważne 20kg Syrop owocowy wiśniowy (opakowanie 680ml) typu „Herbapol” lub równoważne 50szt. (opakowanie 680ml) Syrop owocowy malinowy (opakowanie 680ml) typu „Herbapol” lub równoważne 50szt. (opakowanie 680ml)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Kasza jęczmienna (opakowanie 5 kg) 500kg Mąka pszenna wrocławska typ 500 (opakowanie 1 kg) 800kg Ryż paraboliczny (opakowanie 5 kg) 500kg Kasza manna (opakowanie 1 kg) 130kg Mąka ziemniaczana – skrobia superior (opakowanie 1 kg) 30kg Ryż biały (opakowanie 1kg) 50kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15600000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Ryby przetworzone i konserwowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Filet śledziowy matias – solony (opakowanie wiaderko 3 kg) 60kg. Filet z miruny głęboko mrożony 600kg Filet z dorsza Atlantycki bez skóry głęboko mrożony 600kg Paluszki rybne min 65 % fileta z Mintaja 200kg Krokiet rybny z serem min 45 % fileta z Mintaja 280kg Filet śledziowy w zalewie octowej (opakowanie wiaderko 3 kg) 30kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Masło extra o zawartości tłuszczu 82% (opakowanie kostka 200g) 1000szt. (opakowanie kostka 200g) Śmietana zawartość tłuszczu 30% (opakowanie folia 500ml) 480l Mleko zawartość tłuszczu 2% ( butelka lub karton -1l) 2500l Śmietana ukwaszana zawartość tłuszczu 18 % (opakowanie kubek od 400 g do 3 kg) 300kg Twaróg tłusty zawartość tłuszczu 8g/100g produktu (opakowanie kostka 250g) 200kg Ser żółty tarty -typu "Gouda" lub równoważny (zawartość tłuszczu min 25g/ 100g produktu; białka min 25g/100g produktu; węglowodany i tłuszcze 0g/100g produktu; opakowanie 1 kg) 30kg Jogurt naturalny gęsty (opakowanie od 370g do 3 kg) 60kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Różne produkty spożywcze,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Ocet spirytusowy 10% kwasowości (opakowanie butelka 500 ml) l 60 Sól spożywcza jodowana (opakowanie 1 kg) kg 300 Sól sodowo - potasowa (opakowanie min. 350g-1,5kg) kg 200 Budyń śmietankowy z cukrem typu „Winiary” lub równoważny (opakowanie 1,3 kg) kg 70 Budyń wanilinowy z cukrem typu „Winiary” lub równoważny (opakowanie 1,3 kg) kg 70 Liść laurowy (opakowanie 100g) kg 2 Ziele angielskie kulki (opakowanie min. 500 g) kg 3 Żurek śląski zakwas typu „Rolnik” lub równoważne (opakowanie butelka 370 ml) szt. (opakowanie butelka 370 ml) 150 Cukier biały (opakowania 1 kg) kg 800 Majeranek suszony (opakowanie od 250g - 500g) kg 15 Kisiel truskawkowy z cukrem typu Winiary lub równoważny (opakowanie 1,3 kg ) kg 60 Kisiel cytrynowy z cukrem i witaminą C typu Winiary lub równoważny (opakowanie od 1 - 1,3 kg ) kg 60 Pieprz czarny mielony (opakowanie 1 kg) kg 10 Pyzy świeże (opakowanie 9 sztuk) op. (opakowanie 9 sztuk) 1800 Galaretka truskawkowa typu „Winiary” lub równoważny (opakowanie 1,3 kg) kg 50 Galaretka pomarańczowa typu „Winiary” lub równoważny (opakowanie 1,3 kg) kg 50 Makaron świderki z pszenicy durum zawierający Jaja (opakowanie od 1-3kg) typu „Lubella” lub równoważny kg 250 Makaron rurki z pszenicy durum zawierający jaja (opakowanie od 1kg – 3kg) typu „Lubella” lub równoważny kg 200 Makaron spaghetti z pszenicy durum zawierający jaja (opakowanie od 1kg – 3kg) typu „Lubella” lub równoważny kg 250 Sezam- ziarno 100% naturalny (opakowanie 0,5 kg lub 1kg) kg 10 Słonecznik łuskany (opakowanie 0,5 kg lub 1kg) kg 15 Pestki dyni łuskane świeże (opakowanie 0,5 kg lub 1kg) kg 15 Woda mineralna niegazowana typu „Kropla Beskidu” lub równoważna (opakowanie butelka plastikowa 0,5l) szt. (opakowanie butelka plastikowa 0,5l) 8000 Cukier puder (opakowanie min 0,5 kg) kg 10 Cukier wanilinowy (opakowanie min 0,16g) kg 20 Drożdże (opakowanie od 0,5kg do 1kg) kg 5 Herbata ekspresowa „Lipton Earl Grey” lub równoważna (opakowanie 100szt) szt. (opakowanie 100 szt.) 100 Herbata ekspresowa owocowa cytrynowa typu „Saga” lub równoważna (opakowanie 25 saszetek) szt. (opakowanie 25 saszetek) 200 Herbata ekspresowa malina z żurawiną bez sztucznych aromatów herbacianych typu „Herbapol” lub równoważna (opakowanie 20 saszetek- 60g) szt. (opakowanie 20 saszetek- 60g) 200 Herbata ekspresowa malinowa z cytryną bez sztucznych aromatów herbacianych typu „Herbapol” lub równoważna (opakowanie 20 saszetek-60g) szt. (opakowanie 20 saszetek-60g) 200 Bazylia (opakowanie o masie od 0,5 kg do 1kg) 2kg Zioła prowansalskie (opakowanie o masie od 0,5 kg do 1kg) 2kg Papryka słodka ( opakowanie o masie od 0,5 kg do1kg) 18kg Papryka ostra ( opakowanie o masie od 0,5 kg do 1kg) 3kg Czosnek suszony – granulowany(opakowanie o masie od 0,5 kg -1kg) 35kg Tymianek (opakowanie o masie od 0,5 kg do 1kg) 2kg Kminek mielony (opakowanie o masie 0,5 kg) 2kg Przyprawa Curry (opakowanie o masie 0,5 kg) 15kg Rozmaryn (opakowanie o masie od 0,5 kg do 1kg) 2kg Imbir mielony (opakowanie o masie 0,5kg) 1kg Miód wielokwiatowy naturalny (opakowanie słoik od 1l do 3l) 300l Żelatyna naturalna (opakowanie 0,5 kg do 1kg) 40kg Makaron nitki rosołowy z pszenicy durum zawierający jaja (opakowanie od 1kg – 3kg) 150kg Przyprawa warzywna do potraw naturalna (opak. 0,5 kg do 1 kg) 50kg Herbata miętowa ekspresowa typu „Herbapol” lub równoważna (opakowanie od 20 saszetek ) 200szt. (opakowanie od 20 saszetek ) Groszek ptysiowy typu „Knorr” lub równoważne (opakowanie 1 kg) 10kg Makaron średnie muszelki z pszenicy durum zawierający Jaja (opakowanie od 1-3kg) typu „Lubella” lub równoważny 200kg Majonez lekki 0% tłuszczu typu Winiary lub równoważny o masie netto od 700 ml do 3l 120l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. 2. Wskazane w poniższym wykazie części zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych oraz zmian ilości szacowanych produktów w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantując zrealizowanie zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. 4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. 5. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 6. Wykaz ilościowy zamówienia: Bułka tarta pszenna - opakowanie od 0,5 kg do 1 kg 180kg Bułka pszenna o wadze od 0,06kg 9000szt. Chleb razowy z ziarnami krojony o wadze min. 0,50 kg -0,60kg 800szt. Drożdżówka z serem słodzona miodem o wadze min.100g bez dodatku cukru pudru 2000szt. Drożdżówka z owocem słodzona miodem o wadze min.100g bez dodatku cukru pudru 2000szt. Drożdżówka z budyniem słodzona miodem o wadze min. 100g bez dodatku cukru pudru 2000szt. Koperta z jabłkiem z ciasta francuskiego o wadze min. 100g 2000szt. Chleb pszenno – żytni waga od 700 g-800 g 900szt. Pączki z marmoladą słodzone miodem o wadze min 100g bez dodatku cukru 1800szt. Rogale z marmoladą słodzone miodem o wadze min.100g bez dodatku cukru 1800szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15810000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę zamka i poluzowanych kółek w walizce - Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę zamka i poluzowanych kółek w walizce podróżnej. Zainteresowanych proszę o kontakt.