Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504417-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504417-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera: Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, krajowy numer identyfikacyjny 00028853800000, ul. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  8 , 91348   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6314 872; 871, e-mail zampubl@imp.lodz.pl, faks 42 6314573.
Adres strony internetowej (URL): www.imp.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.imp.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Kancelaria Główna, pok. 81 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Numer referencyjny: AZAPUZA/2/18/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia, z uwzględnieniem diet i kaloryczności, dla pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego (Oddział Chorób Zawodowych) oraz Kliniki Toksykologii (Izba Przyjęć i Oddział Toksykologii) wraz z najmem pomieszczeń kuchni z wyposażeniem stanowiących własność Zamawiającego - wyposażenie kuchni zostało wyszczególnione w załącznikach do umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres świadczonych usług obejmuje przygotowanie następujących posiłków: śniadania, obiady, kolacje oraz diet wskazanych przez Zamawiającego, a także dostawę tzw. suchego prowiantu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności chleb, jaja, suchary, dżem, mięso gotowane, cukier). 3. Codzienną ilość posiłków należy ustalić z upoważnionym pracownikiem Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego/Kliniki Toksykologii w oparciu o wystawiane codziennie druki „RELEWA”. 4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących żywienia zbiorowego, w szczególności żywienia w szpitalach, w przepisach o bezpieczeństwie żywienia i żywności, oraz w przepisach sanitarno-epidemiologicznych. 5. Usługi związane z przygotowaniem całodziennego wyżywienia muszą być wykonywane przez Wykonawcę w okresie trwania umowy (tj. od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 29 lutego 2020 roku), przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy. 6. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki z własnych surowców. 7. Zamawiający przewiduje następujące średnie szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie na posiłki: Średnie miesięczne zapotrzebowanie na wyżywienie pacjentów Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii • Śniadania 450 • Obiady 450 • Kolacje 450 8. Transport posiłków do Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii każdorazowo zapewnia Wykonawca. 9. Wykonawca ma obowiązek dostarczać posiłki codziennie do Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wg następującego harmonogramu: • Śniadania: 7.30 - 8.30 • Obiady: 12.30 - 13.30 • Kolacje: będą dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z obiadem. Transport posiłków będzie odbywał się w naczyniach Zamawiającego (Zamawiający posiada naczynia, sztućce). W soboty, niedziele i święta obiady dla Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii wydawane są od godz. 12.00 do 13.00 razem z kolacją. 10. Dostawy posiłków do wyznaczonego pomieszczenia, nie mogą odbywać się poza wskazanymi w pkt 9 porami dostaw. 11. Posiłki nie mogą być zastępowane przemysłowymi posiłkami gotowymi. Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków nieświeżych, np. wyprodukowanych dzień wcześniej i poddanych regeneracji, muszą pochodzić z bieżącej produkcji dziennej. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości. Nie dopuszcza się żywności modyfikowanej genetycznie oraz żywności typu „instant”. Dostarczane posiłki powinny zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni jadłospis, z uwzględnieniem różnorodnych diet, na które będzie zapotrzebowanie w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Klinice Toksykologii, uzgodniony z dietetykiem (własnym) oraz Zamawiającym jak również zapewnić recepturę posiłków zgodnych ze sztuką kulinarną (nie dotyczy suchego prowiantu, który będzie oddzielnie fakturowany): a) Diety indywidualne i specjalistyczne przygotowywane będą według zaleceń lekarskich. b) Diety realizowane będą zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, wydanymi po wizycie lekarskiej. Dane o rodzaju i ilości poszczególnych diet będą przekazywane pisemnie lub ustnie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. c) Diety zgłaszane będą rano przy pobieraniu pierwszego posiłku, tj. śniadania lub w trakcie dnia po zaleceniu lekarza. 13. Jadłospis będzie składany do uzgodnienia Przełożonej Pielęgniarce Klinik na dziesięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem jego realizacji i będzie zawierał następujące informacje: • wyszczególnienie potraw składających się na poszczególne posiłki; • wyszczególnienie użytych produktów, ich wagę, wartości energetyczne i odżywcze. Każdorazowo dla poszczególnych Klinik wraz z posiłkami dostarczany będzie przez Wykonawcę aktualny wyciąg z jadłospisu, zawierający ilość porcji oraz wagę pojedynczej porcji (ilość, objętość). Do wglądu w jadłospis upoważniony jest Kierownik Sekcji Administracyjnej oraz upoważnieni przez niego pracownicy. 14. Wykonawca dostarczy posiłki do Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz do Kliniki Toksykologii, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w taki sposób by posiłki nie straciły na wartości i miały odpowiednią temperaturę do spożycia. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sporządzanych posiłków na każdym etapie ich produkcji pod względem ich jakości i zgodności z obowiązującymi normami żywieniowymi. Do kontroli upoważniona jest Przełożona Pielęgniarek Kliniki lub osoba przez nią upoważniona oraz Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego lub osoby przez niego upoważnione. 16. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy: a) przestrzegania zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, b) utrzymania należytego reżimu higieniczno-sanitarnego i epidemiologicznego. 17. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym i nadzór nad realizacją usługi oraz zapewnić z nią stały kontakt telefoniczny. Zamawiający musi być pisemnie poinformowany przez Wykonawcę o zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu w trakcie trwania umowy. 18. Zmniejszenie, bądź zwiększenie ilości wydawanych posiłków (w szczególności z przyczyn restrukturyzacji, zwiększenia lub zmniejszenia liczby pacjentów, nie spowoduje dla Zamawiającego ujemnych konsekwencji prawno – finansowych. 19. Zamawiający wyraża zgodę na produkcję i sprzedaż posiłków podmiotom zewnętrznym, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie pisemnie Zamawiającego na dwa tygodnie przed podjęciem tych czynności. 20. Jednocześnie, w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy najmu kuchni wraz z wyposażeniem będących własnością Zamawiającego. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ II. W ramach prowadzenia działalności i świadczenia usług związanych z całodobowym wyżywieniem pacjentów, Wykonawca jest odpowiedzialny za: 1. Zakup surowców niezbędnych do przygotowania wszystkich posiłków (także suchego prowiantu), zapewnienie odpowiedniej kaloryczności i jakości, zgodnie z normami w żywieniu szpitalnym i zbiorowym, Wszystkie produkty wykorzystywane do produkcji przez Wykonawcę muszą posiadać aktualną datę przydatności do spożycia, a po jej upływie, Wykonawca nie może tych produktów używać do przygotowywania posiłków. Produkty takie jak miód, dżem oraz tłuszcz stosowany jako dodatek do pieczywa muszą być podawane w opakowaniach jednorazowych. 2. Zapewnienie ciągłości w dostarczaniu posiłków, także podczas przeprowadzanych w siedzibie Zamawiającego remontów czy prac budowlanych 3. Zatrudnianie do realizacji zamówienia pracowników posiadających aktualne książeczki zdrowia i aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby wykonujące prace w procesie produkcji/wydawania posiłków zobowiązane są przestrzegać podstawowe zasady higieny osobistej, nosić właściwą, czystą odzież ochronną (w szczególności fartuch, jednorazowe rękawiczki) oraz jeśli to niezbędne obuwie robocze. Wykonawca zabezpieczy odzież ochronna i roboczą swoich pracowników (osób wykonujących przedmiot zamówienia) 4. Codzienne utrzymanie porządku, czystości i higieny dzierżawionych pomieszczeń oraz mebli (część magazynowa, produkcyjna, sala jadalna i pozostałe pomieszczenia), z uwzględnieniem utrzymania w bieżącej czystości przeszklonych drzwi wejściowych do sali jadalnej (od podłogi do sufitu) 5. Wykonywanie dwa razy w roku (lub w miarę potrzeby częściej) mycia okien i wymiany firanek w stołówce 6. Przestrzeganie aktualnych przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych, jak również stosowanie się do zaleceń służb Zamawiającego w tym zakresie. 7. Ubezpieczenie z tytułu wykonywanej działalności obejmującej odpowiedzialność za szkody z tytułu zdarzeń losowych oraz zatruć zbiorowych. Z chwilą zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do wglądu aktualną polisę ubezpieczeniową. Polisa musi być ważna przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Bezwzględne włączanie urządzeń wentylacyjnych kuchni i stołówki. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 72 godzin w oddzielnej lodówce próbek pokarmowych ze wszystkich dostarczonych każdego dnia posiłków, z oznaczeniem daty i godziny pobrania próbki pokarmowej, opatrzonej podpisem osoby odpowiedzialnej za pobranie próbki. III. Działalność o której mowa w pkt. I i II będzie prowadzona w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej kuchni i magazynów 194,80 m2, położonych w pomieszczeniach budynku wysokiego stanowiących własność Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 . 1. Zamawiający oddaje Wykonawcy w/w pomieszczenia do użytkowania z przeznaczeniem na usługi w zakresie zbiorowego żywienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Przedmiot najmu nie może być bez zgody Zamawiającego przedmiotem użyczenia ani oddany w podnajem 4. Za używanie pomieszczeń Wykonawca zobowiązuje się płacić Zamawiającemu czynsz miesięczny nie niższy niż 3 321,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden 00/100) powiększony o koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz gazu (na podstawie odczytu liczników) 5. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty energii elektrycznej, wody i gazu, za faktyczne zużycie, zgodnie ze wskazaniem liczników. Rachunek za faktyczne zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wystawia Zamawiający w terminie 10 dni od daty otrzymania faktur od dostawcy mediów. 6. Zamawiający przewiduje waloryzację stawek opłat używanych mediów według bieżących cen obowiązujących u dostawców . 7. W Instytucie obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. Wykonawca obowiązany jest stosować się do Instrukcji prawidłowego gospodarowania odpadami w Instytucie – Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Instytutu. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego kontenera/kontenerów na wyłączne potrzeby kuchni do jego/ich zainstalowania i opłat z nim/nimi związanych zobligowany będzie Wykonawca. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu w przypadku zwiększenia przez Wykonawcę ilości odbioru odpadów poprodukcyjnych bądź też w przypadku wzrostu stawek opłat za wywóz odpadów bez potrzeby zmiany umowy. 9. W przypadku zaistnienia potrzeby dodatkowego opróżnienia tłuszczownika, Zamawiający kosztami za ww. usługę obciąży Wykonawcę na zasadzie refakturowania usługi. 10. Wykonawcy przysługuje bezpłatny telefon stacjonarny do połączeń wewnętrznych w siedzibie Instytutu. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty zewnętrznych rozmów telefonicznych zgodnie z wydrukami z Centrali Instytutu. Na życzenie Wykonawcy istnieje możliwość blokady połączeń zewnętrznych. 11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ 12. Szczegółowe warunki najmu pomieszczeń określa Załącznik nr 5 – wzór umowy 13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Przygotowania posiłków 14. Usługi będą świadczone przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 7 do Umowy, stanowiącym integralną część umowy - „Wykaz Pracowników świadczących usługi”, w dalszej treści zwanych „Pracownikami świadczącymi usługi” 15. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 16. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. 3 dni robocze) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 18. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w treści SIWZ Każdy Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie kuchni, będących przedmiotem najmu w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Termin należy ustalić z osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawach merytorycznych, wskazaną w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3
55321000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-03-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: • wykonał co najmniej 1 usługę całodobowego wyżywienia pacjentów w placówkach medycznych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ • wykaże, że zatrudnia co najmniej 2 osoby przygotowujące posiłki na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4) niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) 9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 2) lit. a) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej • zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: • wykonał co najmniej 1 usługę całodobowego wyżywienia pacjentów w placówkach medycznych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ • wykaże, że zatrudnia co najmniej 2 osoby przygotowujące posiłki na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 20,00
stawka czynszu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy w zakresie: - zmiany teleadresowe Stron umowy - zmian postanowień umownych wynikających z ustawy PZP ( w szczególności art. 144 ust. 1 pkt 3), 4), 5)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę na 24 kieliszkach wykonanie graweru, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
LINK DO STRONY USERA DO KTÓREGO JEST KONTAKT: http://www.favore.pl/user/napisynaszkle.html --------------------------------------------- TEMAT: Zapytanie do ogłoszenia: Napisy na szkle, grawer szkła, dedykacje. TREŚĆ: Witam, Zlecę na 24 kieliszkach wykonanie graweru (kupionych we własnym zakresie lub u Państwa) z grawerem na okoliczność ślubu w podziękowaniu dla przybyłych gości? Napis i może rysunek pary młodej: "Dziękujemy za przybycie Gabrysia i Mariusz 25.08.2018
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy dozowników oraz ręczników papierowych.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa do magazynu Szpitala artykułów mleczarskich
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI