„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwiątniki Górne
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504288-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504288-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych : „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych , krajowy numer identyfikacyjny 367995530, ul. K.Bruchnalskiego   35 , 32-040  Świątniki Górne, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12) 270-50-40, e-mail sp2swiatniki@gmail.com, faks (12)270-50-40.
Adres strony internetowej (URL): http://sp2-swiatniki.pl/
Adres profilu nabywcy: sp2swiatniki@gmail.com
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018”
Numer referencyjny: SP2.26.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świątnikach Górnych, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach nr 1a, 1b, 1c,1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j 2. Zakres zamówienia: Nr części Nazwa części zamówienia Kod CPV Nr załącznika w ofercie I przetwory sypkie 15830000 - 5 załącznik nr 1a 15610000 - 7 15851100 - 9 15872400 - 5 II przyprawy, przetwory, produkty strączkowe 15870000 - 7 załącznik nr 1b 15330000 - 0 15840000 - 8 15235000 - 4 15411000 – 2 15830000 - 5 III jaja 03142500 - 3 załącznik nr 1c IV warzywa, owoce, kiszonki 03221000 - 6 załącznik nr 1d 03212100 - 1 03220000 – 9 V mięso, wędliny 15131700 - 2 załącznik nr 1e 15111000 – 9 15131130 - 5 15110000 - 2 VI Drób 15112100-7 załącznik 1 f VII Nabiał i przetwory nabiałowe 1551000-6 załącznik nr 1g 15551000-5 15530000-2 15540000-5 VIII Mrożonki 15331170-9 załącznik nr 1h 15332100-5 15229000-9 IX pieczywo 15811000-6 załącznik nr 1 i X woda mineralna, soki i napoje 15321000 - 4 załącznik nr 1j 15320000 - 7 15981000 - 8 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną, na kilka, lub na wszystkie grupy. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jeżeli w podane w Formularzu cenowym (Załączniki nr 1a-1j do SIWZ) są podane nazwy własne, należy je rozumieć jako przykład i wymagany typ produktu. Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych aniżeli uwzględnione w dokumentacji przetargowej. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej samej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda zamawiający (informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać w uwagach). W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenie o równoważności wraz z opisem. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 5. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy - zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego. 6. Ilości asortymentu podane w załącznikach 1a – 1j są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 7. Czynności objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 149 ), w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, transportem spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne. Zamówienie obejmuje również wniesienie przez Wykonawcę towaru do magazynu żywnościowego, znajdującego się w budynku szkoły – ul. K. Bruchnalskiego 35, miejscowość Świątniki Górne. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru oraz dokonania za niego zapłaty w przypadku nie wniesienia zamawianego asortymentu w wyznaczone miejsce. 9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia lub w czasie bieżącej dostawy, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego datę dostawy. 10. Zamawiający wymaga, aby dostawa produktów nastąpiła do godziny 6.30 następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia od Zamawiającego - w przypadku części zamówienia nr V (mięso, wędliny) oraz do godziny 8.30 w przypadku pozostałych grup produktów. Zamawiający ustala, że zamówienia dotyczące poniedziałków oraz dni poświątecznych składane będą w piątek lub dzień poprzedzający dzień lub dni świąteczne. W przypadkach awaryjnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień doraźnych, w których dostawa do siedziby Zamawiającego musi nastąpić do 2 godzin od momentu zlecenia dostawy. 11. Wykonawca powinien posiadać atesty i pozwolenia potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom i wymaganiom opisanym w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.

II.5) Główny kod CPV: 15830000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15610000-7
15851100-9
15872400-5
15870000-7
15330000-0
15840000-8
15235000-4
15411000-2
15830000-5
03142500-3
03221000-6
03212100-1
03220000-9
15131700-2
15111000-9
15131130-5
15110000-2
15112100-7
15510000-6
15510000-6
15551000-5
15530000-2
15540000-5
15331170-9
15332100-5
15229000-9
15811000-6
15321000-4
15320000-7
15981000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełniającego niniejszy warunek zostanie uznany Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną : - min. 60 000,00 zł – dla części I IX zamówienia, - min. 50 000,00 zł – dla części II zamówienia, - min. 6 000,00 zł – dla części III i X zamówienia, - min. 130 000,00 zł – dla części IV zamówienia, - min. 70 000,00 zł – dla części V, VI, VIII zamówienia, - min. 90 000,00 zł – dla części VII zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, B.2. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 4 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
C.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną : - min. 60 000,00 zł – dla części I IX zamówienia, - min. 50 000,00 zł – dla części II zamówienia, - min. 6 000,00 zł – dla części III i X zamówienia, - min. 130 000,00 zł – dla części IV zamówienia, - min. 70 000,00 zł – dla części V, VI, VIII zamówienia, - min. 90 000,00 zł – dla części VII zamówienia W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę kwot odpowiednich dla każdej części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A.1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę /zał. 1/, A.2. Formularze cenowe – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę /zał. 1a -1j/ A.3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /zał. 2a/ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 2b/, A.4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
Termin płatności faktury 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy i związane z nim zapisy w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: przetwory sypkie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15830000-5, 15610000-7, 15851100-9, 15872400-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: przyprawy, przetwory, produkty strączkowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15330000-0, 15840000-8, 15235000-4, 15411000-2, 15830000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: warzywa, owoce, kiszonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221000-6, 03212100-1, 03220000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: mięso, wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgonie z załącznikiem 1 e do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131700-2, 15111000-9, 15131130-5, 15110000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem 1 f do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Nabiał i przetwory nabiałowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem 1 g do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15510000-6, 15551000-5, 15530000-2, 15540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1h do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331170-9, 15332100-5, 15229000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1i do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15811000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: woda mineralna, soki i napoje
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z załącznikiem nr 1j do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15321000-4, 15320000-7, 15981000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas na realizację zgłoszonej reklamacji 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie proszkowe podnóżków od motocykla, Babice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, miałbym do pomalowania proszkowego cztery aluminiowe podnóżki od motocykla. Wypiaskuje je i przygotuje na gotowo do malowania. Jaki byłby przybliżony koszt usługi ? Chciałbym tez zapytać czy uzywacie jakiejś szpachli na większe ubytki która nadaje się pod malowanie proszkowe ?