Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLębork
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504384-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504384-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku: przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku, krajowy numer identyfikacyjny 29535000000, ul. ul. Stryjewskiego  23 , 84300   Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8624200, 8624201, e-mail dps1_lebork@wp.pl, faks 598 622 434.
Adres strony internetowej (URL): www.dps1lebork.mojbip.pl, www.www. lebork.dps.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.dps1lebork.mojbip.pl, www.www. lebork.dps.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Powiatu nieposiadajaca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dps1lebork.mojbip.pl, www.www. lebork.dps.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dps1lebork.mojbip.pl, www.www. lebork.dps.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.dps1lebork.mojbip.pl, www.www. lebork.dps.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 , ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Numer referencyjny: AG.260.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną/e część/ci zamówienia. 2.Na każdą z części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. I CZĘŚĆ: Jaja kurze Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3 II CZĘŚĆ: Warzywa i owoce oraz kapusta i ogórki kiszone Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-2 15331000-1 III CZĘŚĆ: Ryby świeże, solone, wędzone Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15220000-6 IV CZĘŚĆ: Mięso świeże wieprzowe, podroby wieprzowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9 V CZĘŚĆ: Mięso świeże i podroby drobiowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9 VI CZĘŚĆ: Wędliny wieprzowe i drobiowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9 VII CZĘŚĆ: Nabiał i przetwory mleczarskie Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3, 15400000-2 VIII CZĘŚĆ: Wyroby piekarskie i ciastkarskie( pieczywo i wyroby cukiernicze świeże) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9 IX CZĘŚĆ: Różne artykuły spożywcze: produkty przemiału ziarna, tłuszcze roślinne, wyroby ciastkarskie i przyprawy sypkie, owoce i warzywa przetworzone, napoje itp. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1, 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03142500-3
03200000-2
15331000-1
15220000-6
15100000-9
15500000-3
15400000-2
15810000-9
15600000-4
15800000-6
15300000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-02-01 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na należyte wykonanie zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na należyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Zaparafowany formularz oferty załącznik nr 1 2.Oświadczenie dotyczące podwykonawców załącznik nr 3 (oświadczenie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom) 3. Oświadczenie,o którym mowa w art. 24 ust. 11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik ( oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) 4.Projekt umowy załącznik nr 5
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zakres możliwości zmian postanowień umowy zawarty jest w § 5 pkt 3-6 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. ,,Cena produktu określana w formularzu ofertowym Wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku udokumentowanej zmiany cen produktu notowaniami Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. o taki wskaźnik, o jaki nastąpił wzrost lub obniżenie ceny produktu. Do pisemnego zawiadomienia strony umowy domagającej się zmiany, zostanie dołączona decyzja cenowa Głównego Urzędu Statystycznego określająca wysokość cen. Zmienione ceny będą obowiązywały od następnej dostawy dokonanej po dacie doręczenia zawiadomienia i podpisania aneksu do umowy. 4.Waloryzacja może nastąpić najwcześniej po trzech miesiącach od podpisania umowy, tylko raz w trakcie trwania umowy. 5.Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jak w pkt 1, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5%. 6.W przypadku ustawowej zmiany VAT w okresie obowiązywania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami."
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: jaja kurze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy jaj kurzych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru. 4.Dostarczone jajka muszą być klasy A, o wadze 53-63 g (klasa wagowa M), świeże, czyste w nienaruszonej skorupce, z co najmniej 14 dniowym terminem ważności, pakowane po 30 szt. 5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: warzywa i owoce oraz kapusta i ogórki kiszone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy warzyw i owoców świeżych oraz kapusty i ogórków kiszonych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży odpowiedniej jakości, bez objawów chorób, pleśni, nie uszkodzony bez obcych zapachów, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03200000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: ryby świeże, solone, wędzone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy ryb świeżych, solonych, wędzonych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru, w tym do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających wymagane warunki techniczne. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dostarczony w czystych nie uszkodzonych opakowaniach, oznakowany odpowiednią etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, wykaz składników występujących w środku spożywczym, nazwa producenta, waga, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 dni . 5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: mięso świeże wieprzowe, podroby wieprzowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy świeżego mięsa, podrobów wieprzowych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru, w tym do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających wymagane warunki techniczne. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawiony, o konsystencji jędrnej, elastycznej, smaku i zapachu swoistym, charakterystycznym dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, barwie od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej. Mięso musi być zbadane przez lekarza weterynarii, zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych, nie pochodzące z knurów i loch, oznakowane etykietą zawierającą termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 dni. 5.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: mięso świeże i podroby drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru, w tym do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających wymagane warunki techniczne. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, mięso musi być nieuszkodzone, bez wylewów krwawych, o zapachu naturalnym, charakterystycznym dla mięsa drobiowego. Niedopuszczalny jest zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu. Oznakowany musi być etykietą zawierającą termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 dni. 5.Wykonawca gwarantuje, że mięso jest każdorazowo badane, a na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowne zaświadczenie lekarza weterynarii. 6.Wraz z każdorazowym dostarczeniem towaru Wykonawca ma obowiązek dostarczenia handlowego dokumentu identyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: wędliny drobiowe i wieprzowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru, w tym do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających wymagane warunki techniczne. 4.Dostarczony towar musi być gatunku I, świeży, odpowiedniej jakości, bez dodatku mięsa mielonego mechanicznie, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami, posiadać nienaruszalne cechy pierwotnego opakowania, oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, wykaz składników występujących w środku spożywczym, nazwa producenta, waga, termin przydatności do spożycia, nie krótszy niż 7 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: nabiał i przetwory mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy nabiału i przetworów mleczarskich w godzinach od 7.00 do 7.15 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru, w tym do zachowania ciągu chłodniczego tj. przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających wymagane warunki techniczne. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami i atestami, posiadać nienaruszalne cechy pierwotnego opakowania ( worki foliowe czyste, nienaruszone), mający odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu, oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, wykaz składników, waga, termin przydatności do spożycia, nazwa producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: wyroby piekarskie i ciastkarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich w godzinach od 7.00 do 7.15 od poniedziałku do soboty. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru. 4.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, pieczywo nie kruszące się, dopieczone, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa produktu, waga, wykaz składników, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15810000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: różne artykuły spożywcze: produkty przemiału ziarna, tłuszcze roślinne, wyroby ciastkarskie, przyprawy sypkie, owoce i warzywa przetworzone, napoje
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Realizacja zamówienia obejmuje terminowe dostawy różnych artykułów spożywczych w godzinach od 7.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku. 2.Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczonego towaru. 4.Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 miesiące. 5.Dostarczony towar musi być I gatunku, świeży, odpowiedniej jakości, dostarczony w czystych nie uszkodzonych opakowaniach ( słoiki bez zarysowań, pęknięć, wypukłości zakrętek, puszki bez wgnieceń i bombażu), posiadać nienaruszalne cechy pierwotnego opakowania, mieć odpowiedni termin ważności do spożycia podany na opakowaniu, być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, waga, wykaz składników występujących w środku spożywczym, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15600000-4, 15800000-6, 15300000-1, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie naszywek haftowanych - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie naszywek haftowanych o wymiarach 6,5 x 6,5 cm. Czarny i biały haft 120 plakietek. Jeżeli jest taka możliwość to podzielilibyśmy to na dwie partie o rożnych kolorach tła - 40 na żółtym tle i resztę na zielonym. Proszę o wyceny.