Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dębicy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 41 i do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442 Chmielów 662
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517595-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517595-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zakład Karny: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 41 i do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442 Chmielów 662
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 78295900000, ul. ul. Sandomierska  41 , 39200   Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-14 681-56-56, 681-56-57, e-mail zk_debica@sw.gov.pl, faks 0-14 681-56-59.
Adres strony internetowej (URL): zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny w Dębicy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zakład Karny w Dębicy, ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 41 i do Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, 39 – 442 Chmielów 662
Numer referencyjny: DKw-2232.1.A.S.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Serek homogenizowany (opkowanie 150g, różne smaki) szt/m-c 600 320 920 15543000-6 2 Serek homogenizowany (opakowanie 150g, bez smaku) szt/m-c 30 15 45 15543000-6 3 Ser topiony (kostka 100g) kg/m-c 50 35 85 15543000-6 4 Śmietana 18% (opakowanie min. 1kg. kg/m-c 60 30 90 15512000-0 5 Twaróg półtłusty (kostka 250g) kg/m-c 100 35 135 15543000-6 6 Serek ziarnisty wiejski (opakowanie 150g) szt/m-c 10 15 25 15543000-6 CZĘŚĆ II L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Margaryna do smarowania pieczywa (roślinna, kostka 250g) kg/m-c 400 300 700 15431100-9 CZĘŚĆ III L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Bulion drobiowy w proszku kg/m-c 30 15 45 15891500-5 2 Przyprawa do potraw typu jarzynka kg/m-c 30 15 45 15870000-7 3 Czosnek granulowany kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 4 Koper suszony kg/m-c 1 0,5 1,5 15870000-7 5 Kwasek cytrynowy kg/m-c 1 0,5 1,5 15870000-7 6 Liść laurowy kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 7 Ziele angielskie kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 8 Majeranek kg/m-c 1 1 2 15870000-7 9 Papryka ostra mielona kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 10 Pieprz czarny mielony kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 11 Ocet L/m-c 20 10 30 15871000-4 12 Przyprawa do zup w płynie L/m-c 90 30 120 15870000-7 13 Sos myśliwski w proszku kg/m-c 25 15 40 15871260-4 14 Sos pieczeniowy w proszku kg/m-c 25 15 40 15871260-4 15 Zupa pieczarkowa w proszku kg/m-c 20 10 30 15891400-4 16 Żurek w proszku kg/m-c 30 15 45 15891400-4 17 Sól kg/m-c 90 40 130 15872400-5 18 Kawa zbożowa kg/m-c 20 10 30 15861000-1 19 Herbata granulowana kg/m-c 30 20 50 15863000-5 20 Kotlety sojowe (opakowanie do 1 kg) kg/m-c 2 2 4 15890000-3 21 Musztarda kg/m-c 50 30 80 15871000-4 22 Olej rzepakowy L/m-c 60 30 90 15400000-3 23 Mąka ziemniaczana kg/m-c 20 8 28 15612000-1 24 Koncentrat pomidorowy 30 % (opakowanie 800 g do 1000 g) kg/m-c 5 20 25 15612000-1 25 Groch łuskany połówki kg/m-c 150 70 220 15331130-7 26 Fasola jaś kg/m-c 120 70 190 15331130-7 27 Koncentrat pomodorowy 30 % (opakowanie 1kg. - 4,5 kg) kg/m-c 45 0 45 15331425-2 CZĘŚĆ IV L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Cukier (opakowanie min. 20 kg.) kg/m-c 250 180 430 15831000-2 CZĘŚĆ V L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Makaron dwujajeczny kg/m-c 250 150 400 15851100-9 2 Kasza jęczmienna kg/m-c 225 125 350 15613300-1 3 Kasza manna kg/m-c 30 15 45 15613300-1 4 Mąka pszenna typ 500 kg/m-c 100 60 160 15612100-2 5 Ryż kg/m-c 250 150 400 15614100-6 CZĘŚĆ VI L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Powidło (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 50 25 75 15331425-2 2 Dżem (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 90 50 140 15332290-3 3 Marmolada (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 90 50 140 15332230-5

II.5) Główny kod CPV: 15543000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15431100-9
15870000-7
15831000-2
15613300-1
15332230-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 209278,93
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
termin realizacji dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, spowodowanych: 1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do nowego stanu prawnego lub faktycznego; 2) siłą wyższą – czyli wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie zobowiązania w całości lub części. Strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Serek homogenizowany (opkowanie 150g, różne smaki) szt/m-c 600 320 920 -6 2 Serek homogenizowany (opakowanie 150g, bez smaku) szt/m-c 30 15 45 3 Ser topiony (kostka 100g) kg/m-c 50 35 85 4 Śmietana 18% (opakowanie min. 1kg. kg/m-c 60 30 90 5 Twaróg półtłusty (kostka 250g) kg/m-c 100 35 135 6 Serek ziarnisty wiejski (opakowanie 150g) szt/m-c 10 15 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15543000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60532,17
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Margaryna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Margaryna do smarowania pieczywa (roślinna, kostka 250g) kg/m-c 400 300 700
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15431100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41023,77
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przyprawy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Bulion drobiowy w proszku kg/m-c 30 15 45 15891500-5 2 Przyprawa do potraw typu jarzynka kg/m-c 30 15 45 15870000-7 3 Czosnek granulowany kg/m-c 3 1,5 4,5 15870000-7 4 Koper suszony kg/m-c 1 0,5 1,5 15870000-7 5 Kwasek cytrynowy kg/m-c 1 0,5 1,5 15870000-7 6 Liść laurowy kg/m-c 3 1,5 4,5 7 Ziele angielskie kg/m-c 3 1,5 4,5 8 Majeranek kg/m-c 1 1 2 9 Papryka ostra mielona kg/m-c 3 1,5 4,5 10 Pieprz czarny mielony kg/m-c 3 1,5 4,5 11 Ocet L/m-c 20 10 30 12 Przyprawa do zup w płynie L/m-c 90 30 120 13 Sos myśliwski w proszku kg/m-c 25 15 40 14 Sos pieczeniowy w proszku kg/m-c 25 15 40 15 Zupa pieczarkowa w proszku kg/m-c 20 10 30 16 Żurek w proszku kg/m-c 30 15 45 17 Sól kg/m-c 90 40 130 18 Kawa zbożowa kg/m-c 20 10 30 19 Herbata granulowana kg/m-c 30 20 50 20 Kotlety sojowe (opakowanie do 1 kg) kg/m-c 2 2 4 21 Musztarda kg/m-c 50 30 80 22 Olej rzepakowy L/m-c 60 30 90 23 Mąka ziemniaczana kg/m-c 20 8 28 24 Koncentrat pomidorowy 30 % (opakowanie 800 g do 1000 g) kg/m-c 5 20 25 25 Groch łuskany połówki kg/m-c 150 70 220 26 Fasola jaś kg/m-c 120 70 190 27 Koncentrat pomodorowy 30 % (opakowanie 1kg. - 4,5 kg) kg/m-c 45 0 45
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891500-5, 15800000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48294,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Cukier
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Cukier (opakowanie min. 20 kg.) kg/m-c 250 180 430
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17898,24
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zbożowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Makaron dwujajeczny kg/m-c 250 150 400 2 Kasza jęczmienna kg/m-c 225 125 350 3 Kasza manna kg/m-c 30 15 45 4 Mąka pszenna typ 500 kg/m-c 100 60 160 5 Ryż kg/m-c 250 150 400
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15614100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 30623,17
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dżemy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P. Nazwa artykułu J.m./zakres Ilość dla ZK Dębica Ilość dla OZ Chmielów Ilość razem Kod CPV 1 Powidło (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 50 25 75 2 Dżem (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 90 50 140 3 Marmolada (opakowanie zbiorcze wiadra lub słoje) kg/m-c 90 50 140
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15332230-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10907,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cen 60,00
termin realizacji reklamacji 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie konstrukcji stalowych z profili - Jasło
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania17-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję spawacza do wykonania lekkich konstrukcji stalowych z profili np 20 ,30, 40 mm. Mile widziani wykonawcy z ofertą malowania natryskowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI