Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSztum
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
 • Termin składania wniosków28/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Sztumie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54981
TREŚĆ PRZETARGU
Sztum: Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach
Numer ogłoszenia: 54981 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sztumie , ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 055 2677428, faks 055 2677442.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na budowę - 5 kompletów, a także montaż próżniowych kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - sztuk 20 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach - sztuk 24. Zad. I Wykonanie projektu technicznego stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na budowę, Zad II Zakup i montaż próżniowego systemu solarnego w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach. obejmujący: - kolektor o wymiarach: szer. 1158 mm x wys. 1935 mm - powierzchnia czynna rury/kolektora - 0,08 m2 /1,2 m2 - masa kolektora w stanie suchym - 52 kg - współczynnik absorpcji - > 92% - kąt pochylenia kolektora 20-70o - efekt energetyczny z kolektora 2,16 GJ/rok Zadaniem instalacji solarnej ma być redukcja kosztów ponoszonych przez w/w placówki oświatowe na przygotowanie ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. 2. Projekt techniczny powinien zawierać: - sposób wyliczenia wielkości solarnej - zestawienie i specyfikacje urządzeń - zestawienie materiałów - schemat instalacji solarnej - atesty i certyfikaty - informację BIOZ. Projekt techniczny musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. Warunki wykonania instalacji solarnej: - instalacja musi być sprzężona z istniejącym systemem przygotowania ciepłej wody - ciepła woda użytkowa w układzie musi posiadać temperaturę do 55 o - system sterowania instalacji solarnej musi być powiązany z obecnym systemem podgrzewania wody użytkowej i działać w pełni automatycznie - obwód cwu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 bar - moc instalacji solarnej należy tak dobrać aby zapewnić minimum 40% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku. 4. Wykonawca zobowiązany jest: - uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać jej regulacji - opracować instrukcję obsługi i przeszkolić pracowników - dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktów równoważnych. W celu przygotowania oferty spełniającej wymagania określonej w siwz Zamawiający żąda przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.11.00-9, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy BS w Sztumie: Nr 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji próżniowych kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcyjnej nie mniejszej niż 60 m2 jedna, z podaniem ich wartości, przedmiotu., daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, który będzie pełnił funkcję kierownika robót konstrukcyjno - budowlanej instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych będących członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi zapisami: a) działania tzw. siły wyższej, b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, z wyłączeniem zmian dotyczących rozszerzenia przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatsztumski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum pok. Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum Sekretariat pok. Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki krajowe w ramach programu Słoneczne Pomorze.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie stalowej konstrukcji nośnej - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania13-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie stalowej konstrukcji nośnej do reklamy wielkoformatowej. Konstrukcja musi być przystosowana do ciężkich warunków atmosferycznych (silne wiatry), odporna na uszkodzenia, ocynkowana. Nietrwale związana z gruntem. Szacowany wymiar, jaki nas interesuje to 1200 x 400cm. Realizacja na terenie gminy Cedry Wielkie (woj. pomorskie, powiat gdański), niedaleko trasy S7. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Sztum: Usługi transportowe samochodem ciężarowym na terenie RDW Sztum
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa koksu przemysłowo - opałowego grubego gatunek I >40mm
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa lekkiego oleju opałowego.