Dostawa przetworów zbożowych, ziemniaczanych i strączkowych, wyrobów czekoladowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa przetworów zbożowych, ziemniaczanych i strączkowych, wyrobów czekoladowych deserów i używek, sosów, zup, przypraw, oraz olei i tłuszczy roślinnych dla Jednostki Wojskowej 6021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyJednostka Wojskowa Nr 6021
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504380-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504380-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Jednostka Wojskowa Nr 6021: Dostawa przetworów zbożowych, ziemniaczanych i strączkowych, wyrobów czekoladowych deserów i używek, sosów, zup, przypraw, oraz olei i tłuszczy roślinnych dla Jednostki Wojskowej 6021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 6021, krajowy numer identyfikacyjny 146268471, ul. Żwirki i Wigury  9/13 , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261847581, e-mail ozgst.zampub@ron.mil.pl, faks 261847577.
Adres strony internetowej (URL): www.ozgst.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ozgst.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa - obrona
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ozgst.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w języku polskim
Adres:
Jednostka Wojskowa Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, kancelaria jednostki pon-piąt. od 7.30 - do 15.30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przetworów zbożowych, ziemniaczanych i strączkowych, wyrobów czekoladowych deserów i używek, sosów, zup, przypraw, oraz olei i tłuszczy roślinnych dla Jednostki Wojskowej 6021
Numer referencyjny: 04/2018/PN/Ż
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ. ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1-1.5 oraz Nr 2 do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.5) Główny kod CPV: 15613380-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15842000-2
15891000-0
15430000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawy realizowane w ramach zakupów gwarantowanych sukcesywnie w okresie: od dnia podpisania umowy. do dnia 31.12.2018 r. dostawy realizowane w ramach zakupów opcjonalnych sukcesywnie w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże: 1)posiadanie aktualnej (obowiązującej) decyzji, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r. poz. 149 z późn. zm.) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu w zakresie części zamówienia, na którą WYKONAWCA składa ofertę lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia; lub posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r. poz. 149 z późn. zm.) w zakresie części zamówienia, na którą WYKONAWCA składa ofertę lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia; 2) posiadanie (potwierdzenie) zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę WYKONAWCY zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2016r. poz. 1604 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY uzna, że WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez WYKONAWCĘ oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy WYKONAWCA wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym WYKONAWCĄ nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu: 1) posiadanie aktualnej (obowiązującej) decyzji, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r. poz. 149 z późn. zm.) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu w zakresie części zamówienia, na którą WYKONAWCA składa ofertę lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia; lub posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017r. poz. 149, Nr 60 z późn. zm.) w zakresie części zamówienia, na którą WYKONAWCA składa ofertę lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia; 2) posiadanie (potwierdzenie) zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę WYKONAWCY zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2016r. poz. 1604 z późn. zm.). W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek określony, w pkt. 1.1. niniejszego Rozdziału winien spełniać, co najmniej jeden z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywać pełnomocnika, określać zakres pełnomocnictwa oraz termin jego ważności a także precyzować postępowanie, do którego się odnosi. Musi też wskazywać wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich. Jeżeli oferta podpisana jest przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty (należy przez to rozumieć osobę umocowaną prawnie do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY) Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY w następującym zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz w przypadku zmiany danych lub zmian organizacyjnych WYKONAWCY (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa przetworów zbożowych i ziemniaczanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613380-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Ponadto: 1. Wartość umowy określona w §2 ust. 2, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla WYKONAWCY dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 2. WYKONAWCY nie przysługuje względem ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania (dotyczy zamówienia gwarantowanego) pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część Umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY skorzysta z prawa opcji WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Przedmiotu Umowy. Pisemna forma powiadomienia WYKONAWCY o skorzystaniu z prawa opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest wiążąca dla WYKONAWCY w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji postanowienia niniejszej Umowy obowiązują odpowiednio. 5. Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa przetworów strączkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613380-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Ponadto: 1. Wartość umowy określona w §2 ust. 2, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla WYKONAWCY dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 2. WYKONAWCY nie przysługuje względem ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania (dotyczy zamówienia gwarantowanego) pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część Umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY skorzysta z prawa opcji WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Przedmiotu Umowy. Pisemna forma powiadomienia WYKONAWCY o skorzystaniu z prawa opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest wiążąca dla WYKONAWCY w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAĄCEGO z prawa opcji postanowienia niniejszej Umowy obowiązują odpowiednio. 5. Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa czekolady, wyrobów czekoladowych, deserów i używek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15842000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE::ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Ponadto: 1. Wartość umowy określona w §2 ust. 2, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla WYKONAWCY dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 2. WYKONAWCY nie przysługuje względem ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania (dotyczy zamówienia gwarantowanego) pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część Umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY skorzysta z prawa opcji WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Przedmiotu Umowy. Pisemna forma powiadomienia WYKONAWCY o skorzystaniu z prawa opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest wiążąca dla WYKONAWCY w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAĄCEGO z prawa opcji postanowienia niniejszej Umowy obowiązują odpowiednio. 5. Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15891000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Ponadto: 1. Wartość umowy określona w §2 ust. 2, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla WYKONAWCY dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 2. WYKONAWCY nie przysługuje względem ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania (dotyczy zamówienia gwarantowanego) pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część Umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY skorzysta z prawa opcji WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Przedmiotu Umowy. Pisemna forma powiadomienia WYKONAWCY o skorzystaniu z prawa opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest wiążąca dla WYKONAWCY w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAĄCEGO z prawa opcji postanowienia niniejszej Umowy obowiązują odpowiednio. 5. Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa oleju i tłuszczów roślinnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15430000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku Nr 5 do SIWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Ponadto: 1. Wartość umowy określona w §2 ust. 2, jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla WYKONAWCY dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 2. WYKONAWCY nie przysługuje względem ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania (dotyczy zamówienia gwarantowanego) pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część Umowy nie będzie większa niż 20% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 80% ceny brutto umowy. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY skorzysta z prawa opcji WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Przedmiotu Umowy. Pisemna forma powiadomienia WYKONAWCY o skorzystaniu z prawa opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest wiążąca dla WYKONAWCY w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAĄCEGO z prawa opcji postanowienia niniejszej Umowy obowiązują odpowiednio. 5. Wartością końcową Umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę toczenie detali - Wiązowna
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie toczenia detali o średnicy 1.5-3.5 mm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI