Dostawa paliw dla zaopatrywania pojazdów będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa paliw dla zaopatrywania pojazdów będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • Kategoria zamówienia (CPV)Benzyna bezołowiowa
 • Termin składania wniosków23/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/69932
TREŚĆ PRZETARGU
Wrocław: Dostawa paliw dla zaopatrywania pojazdów będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 69932 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu , ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3771700, faks 071 3771777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla zaopatrywania pojazdów będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy paliw przez okres 2 lat dla zaopatrywania pojazdów będących w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% wartości zadania podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie dystrybucji paliw (posiadają stosowną koncesję wydaną przez właściwy organ, uprawniającą do realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia); Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie; Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym dysponują punktami sprzedaży paliw na terenie całego kraju; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej trzy punkty sprzedaży paliwa na terenie Wrocławia, z których jeden powinien znajdować się w promieniu do 5 km od siedziby zamawiającego, ponadto na terenie województwa dolnośląskiego (poza granicami Wrocławia) co najmniej dziesięć punktów sprzedaży paliwa oraz min. 50 punktów sprzedaży paliwa na terenie kraju (poza terenem województwa dolnośląskiego)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz punktów sprzedaży paliw na terenie całego kraju

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 50-357 Wrocław, ul.Grunwaldzka 90, pok. 105.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Wrocław ul.Grunwaldzka 90, w sekretariacie pok. 103, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pościeli z wełny merynosa, Polkowice
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chcę zamówić pościel z wełny merynosa w kolorze kołdrę komplet kołdrę 160x200 poduszki 2szt. jaśki 2 szt Proszę o wycenę i kontakt, Pozdrawiam,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI