Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Brzegu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Brzegu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrzeg
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572234-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572234-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zakład Karny: Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Brzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 32019900000, ul. ul. Chrobrego  29 , 49300   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 162 011, e-mail zk_brzeg@sw.gov.pl, faks 774 162 287.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Brzegu
Numer referencyjny: 2232.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Karnego w Brzegu należących do grup CPV 15220000-6, CPV 15232000-3, CPV 15229000-9, CPV 15240000-2, CPV 15131000-5, CPV 15131300-8 CPV 15131000-5 CPV 15331170-9, CPV 15896000-5, CPV 15894300-4, CPV 15896000-5, CPV 15896000-5,CPV 15870000-7 CPV 15872400-5, CPV 15872100-2, CPV 15871000-4, CPV 15891500-5, CPV 15870000-7,CPV 03212000-0CPV 15831000-2, CPV 15831500-7, CPV 15981000-8, CPV 15613100-9, CPV 15312000-8,CPV 15612100-2 CPV 15851110-2, CPV 03212200-2, CPV 01121210-6, CPV 15800000-6, CPV 15331134-5, CPV 15331462-3 CPV 15861000-1, CPV 15332296-5, CPV 15332230-5, CPV 15891400-4, CPV 15871260-4,CPV 15871120-1 CPV 15331000-7, –wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Część I – Dostawy produktów rybnych 1. Filet mrożony z pangi białej (dop 10% glazury), filet pakowany luzem w karton. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Kod CPV 15220000-6 w ilości 900 kg 2. Śledź matias lekko solony w wiadrach 4 do 10kg Kod CPV15232000-3 w ilości 100 kg 3. Burger rybny mielone mięso ryby, (ryba min. 40%) bez ości, łusek i skóry, przyprawy. Panier winien zawierać skrobię ziemniaczaną, sól. Burgery pakowane luzem w karton, warstwy przełożone folią. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 10 kg Kod CPV15229000-9 w ilości 1000 kg 4. Farsz rybny (mintaj, dorsz, miruna) granulacja farszu (1-3cm),bez ości, łusek i skóry. Bloki głęboko mrożone pakowane w karton, warstwy przełożone folią. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Zawartość glazury max 10%. Kod CPV 15229000-9 w ilości 1000 kg Część II: Dostawy konserw rybnych i mięsnych 1. Konserwa rybna w pomidorach w opakowaniu 300-330g (min 55% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 2. Sałatka rybna w opakowaniu 300g- 330g (min 30% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 3. Paprykarz szczeciński w opakowaniu 300g-330g (min 30% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 4. Konserwa tyrolska w opakowaniu 300g (min 50% wsadu mięsnego) Kod CPV 15131000-5 w ilości 1000 kg 5. Pasztet mazowiecki w opakowaniu 300g Kod CPV 15131300-8 w ilości 1000 kg 6. Przysmak śniadaniowy w opakowaniu 300g(min 50% wsadu mięsnego) Kod CPV 15131000-5 w ilości 1000 kg 7. Pasztet drobiowy w opakowaniu alum. 130g Kod CPV 15131300-8 w ilości 500 kg 8. Pasztet sojowy bez dodatków sojowych 100-130 g Kod CPV 15131000-5 w ilości 500 kg Cześć III: Dostawy mrożonek 1. Mieszanka warzyw mrożonych trzyskładnikowa (marchew,seler, pietruszka) w opak zbiorczych od 2000g do 2500g Kod CPV 15331170-9 w ilości 1700 kg 2. Pierogi ruskie mrożone w opakowaniach foliowych od 450g do 1000g Kod CPV 15896000-5 w ilości 500 kg 3. Pierogi mrożone z kapustą i grzybami w opakowaniach foliowych od 450g do 1000g Kod CPV 15894300-4 w ilości 400 kg 4. Pierogi mrożone z truskawkami w opakowaniach foliowych 450-1000g, farszu nie mniej niż 40% Kod CPV 15896000-5 w ilości 500 kg 5. Pierogi mrożone z serem na słodko w opakowaniach foliowych 450-1000g, farszu nie mniej niż 40% Kod CPV 15896000-5 w ilości 400 kg Część IV: Dostawy przypraw 1. Liść laurowy w opakowaniach zbiorczych do 1kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 10 kg 2. Sól spożywcza drobnoziarnista w opakow. 1Kg Kod CPV 15872400-5 w ilości 1200 kg 3. Herbata granulowana w opakowaniach zbiorcz.1kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 200 kg 4. Pieprz czarny mielony w opakowaniach zbiorczych do 1kg Kod CPV 15872100-2 w ilości 80 kg 5. Przyprawa w płynie typu maggi o pojemn. 0,9-1 litr Kod CPV 15871000-4w ilości 1300 l 6. Przyprawa jarzynowa mielona w opakowaniach do 1kg Kod CPV 15871000-4w ilości 1000 kg 7. Bulion warzywny w opakowaniu do 1kg Kod CPV 15891500-5 w ilości 400 kg 8. Majeranek suszony w opakowaniach 8g-10g Kod CPV 15870000-7 w ilości 40 kg 9. Koper suszony w opakowaniach zbiorczych 1-5kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 20 kg 10. Susz warzywny mieszanka warzyw trzyskładnikowa( marchew seler, por) w opakowaniach 5-10 kg Kod CPV 03212000-0 w ilości 600 kg 11.Czosnek suszony granulowany w opak. Zbiorczym do 1 kg Kod CPV 15872200-3 w ilości 50 kg 12.Papryka słodka mielona w opak. zbiorczym do 1 kg Kod CPV 158720000-7 w ilości 50 kg 13.Ziele angielskie w opak. Zbiorczym do 1 kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 50 kg Część V: Dostawy cukru koncentratu owocowego i wody 1. Cukier biały kryształ konfekcjonowany w opakowaniach 1kg Kod CPV 15831000-2 w ilości 7500 kg 2.Syrop malinowy w opakowaniach 5 l Kod CPV 15831500-7 w ilości 3700L 3.Woda mineralna niegazowana 1,5L Kod CPV 15981000-8 w ilości 300 szt Część VI: Dostawy mąki i kaszy i soi 1.Kasza jęczmienna w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości1500 kg 2.Kasza manna w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 500 kg 3.Kasza gryczana w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 1000 kg 4.Ryż biały w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 2000 kg 5.Mąka ziemniaczana w opakowaniach 1kg Kod CPV 15312000-8 w ilości 600 kg 6.Mąka pszenna typu 500-550 w opakowaniach 1kg Kod CPV 15612100-2 w ilości 2400 kg 7.Makaron czterojajeczny (świderek) w opakowaniach zbiorczych od 5-10kg Kod CPV 15851110-2 w ilości 1800 kg 8.Groch łuszczony w opakowaniach od 15kg do 20kg Kod CPV 03212200-2 w ilości1000 kg 9.Fasola średniej wielkości „jasiek” w opakowaniach od 20 kg do 25kg Kod CPV 01121210-6 w ilości 1200 kg 10. Soja krajanka w opakowaniach zbiorczych 10 do 15kg Kod CPV 15800000-6 w ilości 300 kg 11. Soja kotlet w opakowaniach zbiorczych 10 do 15kg Kod CPV 15800000-6 w ilości 300 kg Część VII: Dostawy pozostałych artykułów 1.Koncentrat pomidorowy 30% w słoikach 0,9l Kod CPV 15331134-5 w ilości 1500 kg 2.Groszek zielony konserwowy puszka z samootwieraczem 400g Kod CPV 15331462-3 w ilości 300 kg 3.Kawa zbożowa w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowana 500g Kod CPV 15861000-1 w ilości 500 kg 4.Dżem truskawkowy nisko słodzony w wiaderkach do 10-15kg Kod CPV 15332296-5 w ilości 500 kg 5.Marmolada, w wiaderkach 10-15 kg Kod CPV 15332230-5 w ilości 500 kg 6.Żurek w proszku w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowany 1kg Kod CPV 15891400-4 w ilości 300 kg 7.Sos pieczeniowy ciemny w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowany 1kg Kod CPV 15871260-4 w ilości 400 kg 8. Ocet 10% w butelkach 0,5l Kod CPV 15871120-1 w ilości 200 kg 9. Sałatka wielowarzywna w słoikach 0,9l Kod CPV 15331000-7 w ilości 800 kg 10. Sałatka szwedzka w słoikach 0,9l Kod CPV 15331000-7 w ilości 700 kg 11. Leczo warzywne w słoikach 0,9kg Kod CPV 15331000-7 w ilości 500 kg Wspólny Słownik Zamówień CPV 2.Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną lub kilka części, na które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach. 3.Zamawiający będzie składał dostawcy zamówienie cząstkowe telefonicznie lub faksem, lub pocztą internetową określając asortyment i ilość z dwudniowym wyprzedzeniem. Towar wraz z fakturą dostarczany będzie do magazynu mieszczącego się wewnątrz Zakładu Karnego w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 29 Zamówiony towar wraz z fakturą spełniającą wymogi formalne dostarczany będzie zamawiającemu z częstotliwością określona potrzebami Zakładu Karnego 1-2 razy w miesiącu, w godz. 8.00 do godz. 12.00 w każdym dniu tygodnia od poniedziałku czwartku w dniach i ilościach określonych przez zamawiającego, według cen zgodnych z zawartą umową. W przypadkach uzasadnionych potrzebami zamawiającego i w okresie letnim dostawy mogą być realizowane z większą częstotliwością, dniu tygodnia wskazanym przez odbiorcę. W każdej dostawie cząstkowej zamówiony przedmiot zamówienia powinien pochodzić od jednego producenta i być tego samego rodzaju i z tej samej partii jak również winien być w jednakowym opakowaniu jednostkowym. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia całkowitej ilości dostaw poszczególnego przedmiotu zamówienia, ze względu na wystąpienie okoliczności których nie można przewidzieć, zwłaszcza powodowanych zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby osadzonych bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami, jak również dokonywania niewielkiej korekty ilości i asortymentu zamówienia do dnia realizacji dostaw z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz złożenia zamówienia w terminie krótszym niż przewidziane dwa dni. 5.Wykonawcy nie przysługuje od zamawiającego odszkodowanie w przypadku zmniejszenia całkowitej ilości dostaw. 6.Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe z zewnątrz i wewnątrz muszą być czyste. 7.Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonym w Polskich Normach przenoszącym europejskie normy zharmonizowane. 8.Dostarczana żywność (środek spożywczy) winna spełniać wymagania i procedury określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25.08.2006r (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących żywności i żywienia, a także wymagania podane w niżej opisanym - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 15890000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15220000-6
15232000-3
15232000-3
15131000-5
15896000-5
15870000-7
03212000-0
15831500-7
15800000-6
15871260-4
15331000-7
15871200-6
15981000-8
15831000-2
15611000-4
15612000-1
15613100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-07-09   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt a-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. e) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-07-21 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawy produktów rybnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Filet mrożony z pangi białej (dop 10% glazury), filet pakowany luzem w karton. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Kod CPV 15220000-6 w ilości 900 kg 2. Śledź matias lekko solony w wiadrach 4 do 10kg Kod CPV15232000-3 w ilości 100 kg 3. Burger rybny mielone mięso ryby, (ryba min. 40%) bez ości, łusek i skóry, przyprawy. Panier winien zawierać skrobię ziemniaczaną, sól. Burgery pakowane luzem w karton, warstwy przełożone folią. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 10 kg Kod CPV15229000-9 w ilości 1000 kg 4. Farsz rybny (mintaj, dorsz, miruna) granulacja farszu (1-3cm),bez ości, łusek i skóry. Bloki głęboko mrożone pakowane w karton, warstwy przełożone folią. Na opakowaniu informacja o producencie, nazwa towaru i data ważności. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Zawartość glazury max 10%. Kod CPV 15229000-9 w ilości 1000 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15232000-3, 15220000-6, 15229000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawy konserw rybnych i mięsnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Konserwa rybna w pomidorach w opakowaniu 300-330g (min 55% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 2. Sałatka rybna w opakowaniu 300g- 330g (min 30% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 3. Paprykarz szczeciński w opakowaniu 300g-330g (min 30% wsadu rybnego) Kod CPV 15240000-2 w ilości 1000 kg 4. Konserwa tyrolska w opakowaniu 300g (min 50% wsadu mięsnego) Kod CPV 15131000-5 w ilości 1000 kg 5. Pasztet mazowiecki w opakowaniu 300g Kod CPV 15131300-8 w ilości 1000 kg 6. Przysmak śniadaniowy w opakowaniu 300g(min 50% wsadu mięsnego) Kod CPV 15131000-5 w ilości 1000 kg 7. Pasztet drobiowy w opakowaniu alum. 130g Kod CPV 15131300-8 w ilości 500 kg 8. Pasztet sojowy bez dodatków sojowych 100-130 g Kod CPV 15131000-5 w ilości 500 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15240000-2, 15131000-5, 15131300-8, 15131000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawy mrożonek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mieszanka warzyw mrożonych trzyskładnikowa (marchew,seler, pietruszka) w opak zbiorczych od 2000g do 2500g Kod CPV 15331170-9 w ilości 1700 kg 2. Pierogi ruskie mrożone w opakowaniach foliowych od 450g do 1000g Kod CPV 15896000-5 w ilości 500 kg 3. Pierogi mrożone z kapustą i grzybami w opakowaniach foliowych od 450g do 1000g Kod CPV 15894300-4 w ilości 400 kg 4. Pierogi mrożone z truskawkami w opakowaniach foliowych 450-1000g, farszu nie mniej niż 40% Kod CPV 15896000-5 w ilości 500 kg 5. Pierogi mrożone z serem na słodko w opakowaniach foliowych 450-1000g, farszu nie mniej niż 40% Kod CPV 15896000-5 w ilości 400 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15331100-8, 15896000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawy przypraw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liść laurowy w opakowaniach zbiorczych do 1kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 10 kg 2. Sól spożywcza drobnoziarnista w opakow. 1Kg Kod CPV 15872400-5 w ilości 1200 kg 3. Herbata granulowana w opakowaniach zbiorcz.1kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 200 kg 4. Pieprz czarny mielony w opakowaniach zbiorczych do 1kg Kod CPV 15872100-2 w ilości 80 kg 5. Przyprawa w płynie typu maggi o pojemn. 0,9-1 litr Kod CPV 15871000-4w ilości 1300 l 6. Przyprawa jarzynowa mielona w opakowaniach do 1kg Kod CPV 15871000-4w ilości 1000 kg 7. Bulion warzywny w opakowaniu do 1kg Kod CPV 15891500-5 w ilości 400 kg 8. Majeranek suszony w opakowaniach 8g-10g Kod CPV 15870000-7 w ilości 40 kg 9. Koper suszony w opakowaniach zbiorczych 1-5kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 20 kg 10. Susz warzywny mieszanka warzyw trzyskładnikowa( marchew seler, por) w opakowaniach 5-10 kg Kod CPV 03212000-0 w ilości 600 kg 11.Czosnek suszony granulowany w opak. Zbiorczym do 1 kg Kod CPV 15872200-3 w ilości 50 kg 12.Papryka słodka mielona w opak. zbiorczym do 1 kg Kod CPV 158720000-7 w ilości 50 kg 13.Ziele angielskie w opak. Zbiorczym do 1 kg Kod CPV 15870000-7 w ilości 50 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7, 15870000-7, 15872100-2, 15871000-4, 03212000-0, 15891500-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Dostawy cukru koncentratu owocowego i wody
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cukier biały kryształ konfekcjonowany w opakowaniach 1kg Kod CPV 15831000-2 w ilości 7500 kg 2.Syrop malinowy w opakowaniach 5 l Kod CPV 15831500-7 w ilości 3700L 3.Woda mineralna niegazowana 1,5L Kod CPV 15981000-8 w ilości 300 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15831000-2, 15831000-2, 15831500-7, 15981000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dostawy mąki i kaszy i soi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Kasza jęczmienna w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości1500 kg 2.Kasza manna w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 500 kg 3.Kasza gryczana w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 1000 kg 4.Ryż biały w opakowaniach 1kg Kod CPV 15613100-9 w ilości 2000 kg 5.Mąka ziemniaczana w opakowaniach 1kg Kod CPV 15312000-8 w ilości 600 kg 6.Mąka pszenna typu 500-550 w opakowaniach 1kg Kod CPV 15612100-2 w ilości 2400 kg 7.Makaron czterojajeczny (świderek) w opakowaniach zbiorczych od 5-10kg Kod CPV 15851110-2 w ilości 1800 kg 8.Groch łuszczony w opakowaniach od 15kg do 20kg Kod CPV 03212200-2 w ilości1000 kg 9.Fasola średniej wielkości „jasiek” w opakowaniach od 20 kg do 25kg Kod CPV 01121210-6 w ilości 1200 kg 10. Soja krajanka w opakowaniach zbiorczych 10 do 15kg Kod CPV 15800000-6 w ilości 300 kg 11. Soja kotlet w opakowaniach zbiorczych 10 do 15kg Kod CPV 15800000-6 w ilości 300 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613000-8, 15613100-9, 15612100-2, 15800000-6, 15312000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
terminrealizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Dostawy pozostałych artykułów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Koncentrat pomidorowy 30% w słoikach 0,9l Kod CPV 15331134-5 w ilości 1500 kg 2.Groszek zielony konserwowy puszka z samootwieraczem 400g Kod CPV 15331462-3 w ilości 300 kg 3.Kawa zbożowa w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowana 500g Kod CPV 15861000-1 w ilości 500 kg 4.Dżem truskawkowy nisko słodzony w wiaderkach do 10-15kg Kod CPV 15332296-5 w ilości 500 kg 5.Marmolada, w wiaderkach 10-15 kg Kod CPV 15332230-5 w ilości 500 kg 6.Żurek w proszku w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowany 1kg Kod CPV 15891400-4 w ilości 300 kg 7.Sos pieczeniowy ciemny w opakowaniach zbiorczych konfekcjonowany 1kg Kod CPV 15871260-4 w ilości 400 kg 8. Ocet 10% w butelkach 0,5l Kod CPV 15871120-1 w ilości 200 kg 9. Sałatka wielowarzywna w słoikach 0,9l Kod CPV 15331000-7 w ilości 800 kg 10. Sałatka szwedzka w słoikach 0,9l Kod CPV 15331000-7 w ilości 700 kg 11. Leczo warzywne w słoikach 0,9kg Kod CPV 15331000-7 w ilości 500 kg Wspólny Słownik Zamówień CPV
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331134-5, 15331134-5, 15331462-3, 15332200-6, 15891400-4, 15871260-4, 15331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 365
data rozpoczęcia: 2018-07-09
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji reklamacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam zajęć z tańcem Rock&Roll'owym, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Chciałbym dowiedzieć się czy w nadchodzącym czasie planowane jest uruchomienie grupy Rock & Roll od podstaw? Zarówno moja partnerka jak i ja nie chcielibyśmy przegapić pierwszych kilku zajęć z uwagi na brak doświadczenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy honorują Państwo karty Multisport? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, Z wyrazami szacunku,
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Brzeg: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Brzeg: Budowa kancelarii Leśnictwa Rogalice, ogrodzenia i placu parkingowego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa pieczywa
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI