Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-06
 • Numer ogłoszenia613912-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613912-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem: Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, krajowy numer identyfikacyjny 630863147, ul. ul. Krysiewicza  7/8 , 61-825  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618506200, e-mail zampub@szoz.pl, faks +48618529806.
Adres strony internetowej (URL): www.szoz.pl
Adres profilu nabywcy: www.szoz.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szoz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szoz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Kancelaria, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli
Numer referencyjny: ADZP-381-48/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zamówienia częściowe: zamówienie częściowe nr 1: Zakup i dostawa tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: tlenu medycznego i dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa tlenu medycznego będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do: - Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, - Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do: - Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, - Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Jednorazowa wielkość zamówienia: - od 2 do 4 zbiorników ciekłego tlenu o pojemności od 193 kg do 250 kg, - do 20 butli tlenu gazowego, - 1 butla dwutlenku węgla do laparoskopii. Wykonawca zobowiązany jest do: - dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, - oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację: - nazwę gazu, - ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, - wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby; Zamówienie częściowe nr 2: Zakup i dostawa sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa sprężonego powietrza będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do: - szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, - szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Jednorazowa wielkość zamówienia: - do 10 butli sprężonego powietrza Wykonawca zobowiązany jest do: - dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, - oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację: - nazwę gazu, - ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, - wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby. Zamówienie częściowe nr 3: Zakup i dostawa ciekłego azotu. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: ciekłego azotu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa ciekłego azotu będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do Poradni Dermatologicznej znajdującej się w budynku Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16. Jednorazowa wielkość zamówienia: - 1 butla ciekłego azotu Wykonawca zobowiązany jest do: - dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, - oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację: - nazwę gazu, - ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, - wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.

II.5) Główny kod CPV: 24111900-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24111800-3
24112100-3
24113000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, ze posiada: - dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada koncesję / zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi – dotyczy zamówienia częściowego nr 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: Zamówienie częściowe nr 1 – 200 000,00 zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Koncesja, zezwolenie lub licencja - Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 6.2 SIWZ 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 6.2 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – aktualne powiadomienie lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 211) i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy – dotyczy dwutlenku węgla do laparoskopii w zamówieniu częściowym nr 1; 2. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) – dotyczy zamówienia częściowego nr 1; 3. Oświadczenie, że zbiorniki i butle spełniają określone prawem warunki bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
www.start.logintrade.net
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej (dla każdego pakietu) ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium: a) cena (brutto) (waga - 60%, maksymalna ilość punktów – 60) - podlega licytacji, b) termin dostawy (waga: 40%, maksymalna ilość punktów - 40) - nie podlega licytacji
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wysokość postąpienia: - Zamówienie częściowe nr 1: 2 400,00 zł - Zamówienie częściowe nr 2: 10,00 zł - Zamówienie częściowe nr 3: 5,00 zł
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 1. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne: a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9; dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11; dla Windows 8: Internet Explorer 11; dla Windows 10: Internet Explorer 11; b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet; obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; włączona obsługa JavaScript; zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; zainstalowany Acrobat Reader; zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
1. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje: a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej; b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia; c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu. 2. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany zostały zawarte we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka w i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61 – 825 Poznań, e-mail: sekretariat@szoz.pl; - inspektorem ochrony danych osobowych w Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka w i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, 61 – 825 Poznań, e-mail: iod@szoz.pl ; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli - ADZP-381-48/18 / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zamówienie częściowe nr 1: Zakup i dostawa tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: tlenu medycznego i dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa tlenu medycznego będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do: " Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, " Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do: " Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, " Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Jednorazowa wielkość zamówienia: " od 2 do 4 zbiorników ciekłego tlenu o pojemności od 193 kg do 250 kg, " do 20 butli tlenu gazowego, " 1 butla dwutlenku węgla do laparoskopii. Wykonawca zobowiązany jest do: " dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, " oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację : ˘ nazwę gazu, ˘ ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, ˘ wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111900-4, 24112100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zamówienie częściowe nr 2: Zakup i dostawa sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa sprężonego powietrza będzie się odbywać 2- 4 razy w tygodniu w godzinach 600 - 730, do: " szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8, " szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. Jednorazowa wielkość zamówienia: " do 10 butli sprężonego powietrza Wykonawca zobowiązany jest do: " dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, " oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację : ˘ nazwę gazu, ˘ ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, ˘ wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24113000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zamówienie częściowe nr 3: Zakup i dostawa ciekłego azotu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: ciekłego azotu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu według rodzajów i ilości określonych w formularzu cenowym. Dostawa ciekłego azotu będzie się odbywać w tygodniu w godzinach 800 - 1400, do Poradni Dermatologicznej znajdującej się w budynku Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16. Jednorazowa wielkość zamówienia: " 1 butla ciekłego azotu Wykonawca zobowiązany jest do: " dysponowania na czas wykonywania przedmiotu umowy samochodem posiadającym rampę za i wyładowczą, przystosowanym do przewozu gazów medycznych i technicznych, " oznakowania dzierżawionych zbiorników i butli w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zbiorniki i butle powinny być oznakowane i zawierać informację : ˘ nazwę gazu, ˘ ciężar własny zbiornika / butli wraz z osprzętem, ˘ wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111800-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie strojów kąpielowych - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę uszycie około stu sztuk strojów kąpielowych. Interesowałoby mnie uszycie pięciu modeli strojów (1 model jednoczęściowy oraz 4 modele dwuczęściowe). Jeżeli chodzi o pierwowzór modeli to mniej więcej wiem, czego bym oczekiwała. Istnieje możliwość dostarczenia przykładowych zdjęć. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI