Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia522930-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522930-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku: Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku, krajowy numer identyfikacyjny 79480000160000, ul. Bartążek, ul. Warmiński Las  46 , 10-687  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 418 663, , e-mail zdbartazek@wp.pl, , faks 895 118 407.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ihar.edu.pl/dostawy_i_uslugi.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ihar.edu.pl/dostawy_i_uslugi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ihar.edu.pl/dostawy_i_uslugi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2019
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów dolistnych dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z informacjami podanymi w pkt 3.2. SIWZ, wskazującymi na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %. 1) Herbicyd, ilość- 133 l, 2,4-D-180 g/l , aminopyralid- 10 g/l, florasulam- 5 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 2) 2) Herbicyd, ilość- 17 l, 2,4 D- 300 g/l, florasulam- 6,25 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 3) Herbicyd- 118 l,pinoksaden 50 g/l , opakowania o poj. od 1 do 20 l, 4) Herbicyd – 7 kg, piroksysulam 50 g/kg, aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 5) Herbicyd - 34 l, chlopyralid 267 g/l, pikloram 67 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 6) Herbicyd – 60 l, chizalofop-P-tefurylu 40 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 7) Herbicyd – 27 l, kletodym 120 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 8) Herbicyd – 7 l, metrybuzyna 600 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 9) Herbicyd – 4 l, chlomazon 480 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 10) Herbicyd – 25 l, napropamid 450g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 11) Fungicydy – 100 l, metrafenon-100 g, epoksykonazol- 83 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 12) Fungicydy – 26 l, fenpropidyna- 450 g/l, propikonazol-160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 13) Fungicydy – 33 l, propikonazol- 250 g/l, cyprokonazol- 160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 14) Fungicydy – 150 l, chlorotalonil- 400 g/l, azoksystrobina- 80 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 15) Fungicydy – 20 l, tiofanat metylowy -310 g, epoksykonazol -187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 16) Fungicydy – 53 l, azoksystrobina- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 17) Fungicydy – 44 l, propikonazol- 250 g, cyprokonazol- 80 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 18) Fungicydy – 52 l, prochloraz- 450 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 19) Fungicydy – 5 l, fenpropimorf- 250 g, epoksykonazol- 84 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 20) Fungicydy – 15 l, tiofanat metylowy- 310 g, epoksykonazol- 187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 21) Fungicydy – 38 l, tebukonazol- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 22) Fungicydy – 51 l, dimoksystrobina- 200 g, boskalid- 200 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 23) Fungicydy – 17 l, chlorotalonil- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 24) Fungicydy – 48 l, chlorotalonil- 250 g, tetrakonazol- 62,5 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 25) Zoocydy – 9 l, deltametryna- 50 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 26) Zoocydy – 10 l, lambda- cyhalotryna -100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 27) Zoocydy – 9 l, zeta- cypermetryna- 100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 28) Zoocydy – 17 l, acetamipryd- 200 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l, 29) Regulator wzrostu do zbóż – 38 l, trineksapak etylu- 250 g, opakowania o poj. opakowania o poj. od 1 do 20 l, 30) Desykacja – 800 l, Glifosat- 360 g, opakowania o poj. 20 l lub 200 l, 31) Nawozy dolistne jednorodne – 320 kg, chelatowa forma mikroskładników o zawartości: manganu większe lub równe 5%, miedź większe lub równe 3%, cynk większe lub równe 4%, żelazo większe lub równe 0,70%, opakowania o poj. od 1 do 20 kg, 32) Nawozy dolistne jednorodne – 1000 kg, azot całkowity N większe lub równe 14%, pięciotlenek fosforu P2O5 większe lub równe 16%, tlenek potasu K2O większe lub równe 16%, opakowania o poj. od 1 do 25 kg, 33) Nawozy dolistne jednorodne – 150 l, Bor o zawartości 15% B, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 34) Nawozy dolistne jednorodne – 105 l, Mangan o zawartości 11,5% Mn, opakowania o poj. od 1 do 20 l,35) Środek pomocniczy- sklejacz do rzepaku – 102 l, Sklejacz produkowany na bazie składników pochodzenia naturalnego, polimer naturalny stosowany w dawkach na ha mniejsze lub równe 1, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 36) Adiuwant – 160 l, Adiuwant w dawce 0,15 l mniejsze lub równe 1 ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 37) Adiuwant – 65 l, Olej rzepakowy 85% w dawce 1,5 l /ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 38) Biostymulator – 220 l, Fitohormony, mikroelementy, witaminy, aminokwasy w dawce 1,0 l/ha lub 1litr większe lub równe ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l, 39) Biostymulator– 30 l, GA 142- biologicznie aktywny filtrat z alg, składników mineralnych, fosforu i potasu w dawce 1,0 l/ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone produkty gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 16 kwietnia 2019 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy produkt stanowi jedną część, tj. łącznie 39 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.

II.5) Główny kod CPV: 24000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24453000-4
24457000-2
24452000-7
24440000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin dostawy zamówionej partii nawozów oraz wapna nie może być dłuższy niż 3 dni robocze liczone od dnia wysłania przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail lub faksem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowo wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowo wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy dostawy środków ochrony roślin bądź bioregulatorów bądź nawozów dolistnych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wskazanego Rozdziale VII pkt 7.2 SIWZ oraz dokumentów o których mowa w Rozdziale VII pkt 7.3 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do SIWZ. W ramach procedury opisanej w Rozdziale V pkt 5.1.3. SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (określonych odpowiednio w Rozdziale V pkt 5.1.1 SIWZ), zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały zrealizowane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W ramach procedury opisanej w Rozdziale V ppkt 5.1.3. SIWZ wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty, tj.: - Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 7.4.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 7.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymóg przedstawiony w ppkt 7.4.2. stosuje się odpowiednio (dotyczy okresu ważności dokumentu: 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, tj.: - Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy dostawy środków ochrony roślin bądź bioregulatorów bądź nawozów dolistnych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wskazanego Rozdziale VII pkt 7.2 SIWZ oraz dokumentów o których mowa w Rozdziale VII pkt 7.3 SIWZ, - Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.1.1. polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca, stosownie do postanowień art. 22a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 22a ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec takiego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 13-22 i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku, w takim przypadku nastąpi na podstawie oświadczenia wskazanego w Rozdziale VII pkt 7.2 SIWZ oraz dokumentów o których mowa w Rozdziale VII pkt 7.4 ppkt 4.1 i 4.2 SIWZ, -Uwaga: Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu, po upływie terminu składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty (Uwaga: Zamawiający wzywa do wypełnienie formularza Oferty z należytą starannością).Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakończenia konkurencji. Niniejsze oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa szczegółowo w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.2.Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się następujący zakres zmian zawartej umowy tj. a)W zakresie przedmiotu umowy przewiduje się następujący zakres zmian: zmianę numeru katalogowego produktu, przy zachowaniu tego samego producenta produktu lub zmianę producenta dostarczanego rodzaju produktu, pod warunkiem, wprowadzenia przez Wykonawcę do sprzedaży produktu zmodyfikowanego, tj. udoskonalonego lub gdy wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta zaoferowanego rodzaju produktu, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw produktu zmiennego (fabrycznie nowego) o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy. b)W zakresie terminu realizacji dostaw przewiduje się następujący zakres zmian: w przypadku działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw; w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; w przypadku tymczasowego braku środków finansowych zapewniających bezpieczne sfinansowanie zrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopuszczalne jest stosowne wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mogą skutkować zmianą ceny lub wartości umowy niekorzystnymi dla Zamawiającego.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 wymagają złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku wraz uzasadnieniem i opisem proponowanych zmian. Po otrzymaniu propozycji zmian, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 2. Brak odpowiedzi jednej ze stron na propozycję zmian, poczytuje się w razie wątpliwości za brak wyrażenia zgody na tę zmianę. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem wymienionych postanowień jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Herbicyd, ilość- 133 l, 2,4-D-180 g/l , aminopyralid- 10 g/l, florasulam- 5 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd, ilość- 133 l, minimalny skład: 2,4-D-180 g/l , aminopyralid- 10 g/l, florasulam- 5 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Herbicyd, ilość- 17 l, 2,4 D- 300 g/l, florasulam- 6,25 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd, ilość- 17 l, minimalny skład: 2,4 D- 300 g/l, florasulam- 6,25 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Herbicyd- ilość - 118 l, pinoksaden 50 g/l , opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd- ilość - 118 l,minimalny skład: pinoksaden 50 g/l , opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Herbicyd – ilość - 7 kg, piroksysulam 50 g/kg, aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość - 7 kg,minimalny skład: piroksysulam 50 g/kg, aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Herbicyd - ilość- 34 l, chlopyralid 267 g/l, pikloram 67 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd - ilość- 34 l, minimalny skład: chlopyralid 267 g/l, pikloram 67 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Herbicyd –ilość- 60 l, chizalofop-P-tefurylu 40 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość- 60 l, minimalny skład: chizalofop-P-tefurylu 40 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Herbicyd – ilość - 27 l, kletodym 120 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość- 27 l, minimalny skład: kletodym 120 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Herbicyd – ilość - 7 l, metrybuzyna 600 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość - 7 l, minimalny skład - metrybuzyna 600 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Herbicyd – ilość - 4 l, chlomazon 480 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość - 4 l, minimalny skład- chlomazon 480 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Herbicyd – ilość- 25 l, napropamid 450g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Herbicyd – ilość - 25 l, minimalny skład- napropamid 450g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24453000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Fungicydy – ilość - 100 l, metrafenon-100 g, epoksykonazol- 83 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 100 l, minimalny skład - metrafenon-100 g, epoksykonazol- 83 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Fungicydy – ilość - 26 l, fenpropidyna- 450 g/l, propikonazol-160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 26 l, minimalny skład - fenpropidyna- 450 g/l, propikonazol-160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Fungicydy – ilość - 33 l, propikonazol- 250 g/l, cyprokonazol- 160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 33 l, minimalny skład - propikonazol- 250 g/l, cyprokonazol- 160 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Fungicydy – ilość - 150 l, chlorotalonil- 400 g/l, azoksystrobina- 80 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 150 l, minimalny skład - chlorotalonil- 400 g/l, azoksystrobina- 80 g/l, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Fungicydy – ilość - 20 l, tiofanat metylowy -310 g, epoksykonazol -187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 20 l, minimalny skład - tiofanat metylowy -310 g, epoksykonazol -187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Fungicydy – ilość - 53 l, azoksystrobina- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 53 l, minimalny skład - azoksystrobina- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Fungicydy – ilość - 44 l, propikonazol- 250 g, cyprokonazol- 80 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 44 l, minimalny skład- propikonazol- 250 g, cyprokonazol- 80 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Fungicydy – ilość - 52 l, prochloraz- 450 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 52 l, minimalny skład- prochloraz- 450 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Fungicydy – ilość - 5 l, fenpropimorf- 250 g, epoksykonazol- 84 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 5 l, fenpropimorf- 250 g, epoksykonazol- 84 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Fungicydy – ilość - 15 l, tiofanat metylowy- 310 g, epoksykonazol- 187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 15 l, minimalny skład - tiofanat metylowy- 310 g, epoksykonazol- 187 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Fungicydy – ilość - 38 l, tebukonazol- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 38 l, minimalny skład - tebukonazol- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Fungicydy – ilość - 51 l, dimoksystrobina- 200 g, boskalid- 200 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 51 l, minimalny skład - dimoksystrobina- 200 g, boskalid- 200 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Fungicydy – ilość - 17 l, chlorotalonil- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 17 l, minimalny skład - chlorotalonil- 500 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Fungicydy – ilość - 48 l, chlorotalonil- 250 g, tetrakonazol- 62,5 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fungicydy – ilość - 48 l, minimalny skład- chlorotalonil- 250 g, tetrakonazol- 62,5 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Zoocydy – ilość - 9 l, deltametryna- 50 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zoocydy – ilość - 9 l, minimalny skład- deltametryna- 50 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24452000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Zoocydy – ilość - 10 l, lambda- cyhalotryna -100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zoocydy – ilość- 10 l, minimalny skład- lambda- cyhalotryna -100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24452000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: Zoocydy – ilość - 9 l, zeta- cypermetryna- 100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zoocydy – ilość - 9 l, minimalny skład- zeta- cypermetryna- 100 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24452000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: Zoocydy – ilość- 17 l, acetamipryd- 200 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zoocydy – ilość - 17 l, minimalny skład -acetamipryd- 200 g, opakowania o poj. od 0,25 l do 5 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24452000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: Regulator wzrostu do zbóż – ilość - 38 l, trineksapak etylu- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Regulator wzrostu do zbóż – ilość- 38 l, minimalny skład - trineksapak etylu- 250 g, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: Desykacja –ilość- 800 l, Glifosat- 360 g, opakowania o poj. 20 l lub 200 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Desykacja – ilość - 800 l, Glifosat- 360 g, opakowania o poj. 20 l lub 200 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: Nawozy dolistne jednorodne – ilość 320 kg, chelatowa forma mikroskładników o zawartości: manganu większe lub równe 5%, miedź większe lub równe 3%, cynk większe lub równe 4%, żelazo większe lub równe 0,70%, opakowania o poj. od 1 do 20 kg,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nawozy dolistne jednorodne –ilość- 320 kg, minimalny skład - chelatowa forma mikroskładników o zawartości: manganu większe lub równe 5%, miedź większe lub równe 3%, cynk większe lub równe 4%, żelazo większe lub równe 0,70%, opakowania o poj. od 1 do 20 kg,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: Nawozy dolistne jednorodne – ilość - 1000 kg, azot całkowity N większe lub równe 14%, pięciotlenek fosforu P2O5 większe lub równe 16%, tlenek potasu K2O większe lub równe 16%, opakowania o poj. od 1 do 25 kg,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nawozy dolistne jednorodne – ilość - 1000 kg, minimalny skład - azot całkowity N większe lub równe 14%, pięciotlenek fosforu P2O5 większe lub równe 16%, tlenek potasu K2O większe lub równe 16%, opakowania o poj. od 1 do 25 kg,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: Nawozy dolistne jednorodne – ilość - 150 l, Bor o zawartości 15% B, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nawozy dolistne jednorodne – ilość - 150 l, minimalny skład - Bor o zawartości 15% B, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 34 Nazwa: Nawozy dolistne jednorodne – ilość - 105 l, Mangan o zawartości 11,5% Mn, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nawozy dolistne jednorodne – ilość- 105 l, minimalny skład - Mangan o zawartości 11,5% Mn, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 35 Nazwa: Środek pomocniczy- sklejacz do rzepaku – ilość - 102 l, Sklejacz produkowany na bazie składników pochodzenia naturalnego, polimer naturalny stosowany w dawkach na ha mniejsze lub równe 1, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Środek pomocniczy- sklejacz do rzepaku – ilość - 102 l, Sklejacz produkowany na bazie składników pochodzenia naturalnego, polimer naturalny stosowany w dawkach na ha mniejsze lub równe 1, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 36 Nazwa: Adiuwant – ilość - 160 l, Adiuwant w dawce 0,15 l mniejsze lub równe 1 ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Adiuwant – ilość - 160 l, Adiuwant w dawce 0,15 l mniejsze lub równe 1 ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 37 Nazwa: Adiuwant – ilość - 65 l, Olej rzepakowy 85% w dawce 1,5 l /ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Adiuwant – ilość- 65 l, Olej rzepakowy 85% w dawce 1,5 l /ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 38 Nazwa: Biostymulator – ilość - 220 l, Fitohormony, mikroelementy, witaminy, aminokwasy w dawce 1,0 l/ha lub 1litr większe lub równe ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Biostymulator – ilość- 220 l, minimalny skład - Fitohormony, mikroelementy, witaminy, aminokwasy w dawce 1,0 l/ha lub 1litr większe lub równe ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 39 Nazwa: Biostymulator– ilość - 30 l, GA 142- biologicznie aktywny filtrat z alg, składników mineralnych, fosforu i potasu w dawce 1,0 l/ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Biostymulator– ilość - 30 l, minimalny skład - GA 142- biologicznie aktywny filtrat z alg, składników mineralnych, fosforu i potasu w dawce 1,0 l/ha, opakowania o poj. od 1 do 20 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Termin realizacji dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ślusarzowi wykonanie poręczy schodowych - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ślusarzowi wykonanie kilku poręczy schodowych w domu. Możliwość wykonania powyższych prac na miejscu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztyn: Kontrakt serwisowy ultrawirówki Optima L100XP Beckman
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: na dostawę środków chemicznych, nawozu i nasion kukurydzy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa nawozów mineralnych II dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI