Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChorzów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-28
 • Numer ogłoszenia609486-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 609486-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500   Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
Adres strony internetowej (URL): www.zsm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
oferty składane są w formie tradycyjnej pisemnej, papierowej
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
Numer referencyjny: SPZOZ ZSM/ZP/ 75 /2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: a) Zakup i sukcesywna dostawa gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, sprężonego/syntetycznego powietrza wraz ze zbiornikami do ich transportu i przechowywania, które podlegają dzierżawie oraz transport ciekłego tlenu i specjalistyczny transport butli. b) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen: 1 zbiornika na tlen medyczny ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem (dalej w treści: zbiornik podstawowy); 1 zbiornika o własnym fundamencie (podstawie) na tlen ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem, a także wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia oraz przystosowania instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem do istniejącej instalacji (dla jednego zbiornika kriogenicznego), (dalej w treści: zbiornik dodatkowy); c) Przeglądy i serwis dzierżawionych zbiorników kriogenicznego. d) Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego (w liczbie 5 osób i w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy). Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot zamówienia (w asortymencie i w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień sukcesywnych) o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonego towaru. Przedmiot dostawy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzierżawa butli do przechowywania gazów, jak i realizacja dostaw gazów jest zgodnie z bieżącymi, sukcesywnymi zamówieniami. Butle - dzierżawione zbiorniki, opakowania muszą być odpowiednio oznakowane z aktualną cechą legalizacyjną, a do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość gazu, wydruk numerów pozostawionych opakowań – butli i na żądanie Zamawiającego świadectwo kontroli jakości danej partii oraz certyfikat jakości dla ciekłego tlenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksową realizację zamówienia: dostawę, prawidłowe zainstalowanie zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemem telemetrii tj. instalacjami towarzyszącymi (telemonitoring) oraz przeprowadzeniem szkolenia personelu w zakresie jego obsługi. Wykonawca po uruchomieniu zbiornika sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo – odbiorczy dla dzierżawionych urządzeń (dokument przygotowuje Wykonawca). Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do posadowienia drugiego (dodatkowego) zbiornika wraz z wykonaniem robót polegających na utwardzeniu terenu, wykonaniu ogrodzenia oraz przystosowaniu instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem go do istniejącej instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do: a) sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą oraz dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego, b) dokonania posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem - Systemem Telemetrii. c) załatwienia wszelkich spraw związanych z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez UDT jego konserwacją, utrzymaniem w należytym stanie technicznym, dokonywania okresowych przeglądów, legalizacji itp., usuwania awarii przez cały okres trwania dzierżawy. Zamówienie będzie realizowane przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r. Miejsce instalacji zbiorników kriogenicznych: (szpital dla dorosłych) ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie. Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (podstawowego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego podstawowego nastąpi przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (dodatkowego -opcjonalnego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego o własnym fundamencie (podstawie) wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia przekazania zlecenia Wykonawcy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego dodatkowego – opcjonalnego, o którym mowa powyżej (ust. 3) nastąpi w zależności od potrzeb Zamawiającego tj. począwszy od dnia jego montażu do ostatniego dnia realizacji umowy. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach: a) dostawa sukcesywna gazów wraz z dzierżawą butli realizowana będzie przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r., b) dzierżawa pierwszego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego przez okres 29 miesięcy do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik podstawowy, c) dzierżawa drugiego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik dodatkowy. Zamawiający oczekuje demontażu zbiorników kriogenicznych dla ciekłego tlenu w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy. Dostawa gazów nastąpi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00 - 14.00 do: - magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Władysława Truchana 7, wraz z wniesieniem; - magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich 11, wraz z wniesieniem; - szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w przypadku zbiornika kriogenicznego. Zamawiający wymaga, aby usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak i prace polegające na posadowieniem zbiorników kriogenicznych łącznie z przygotowaniem terenu a wykonywane w siedzibie Zamawiającego były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę jeśli część zadania będzie wykonywana przez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, z późn. zm.). Powyższy warunek dotyczy także osób wykonujących czynności takich jak: kierowanie (przewóz), załadunek, rozładunek gazów będących przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24111900-4
24112200-4
24112100-3
24113200-1
51810000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  29   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w tym aktualne pozwolenie na obrót produktem leczniczym;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: zdolności technicznej lub zawodowej tzn. warunek rozumiany w ten sposób, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował co najmniej jedno zamówienie na sukcesywną dostawę gazów medycznych (tlenu) o wartości nie niższej niż 70 000 zł w okresie 1 roku (12 miesięcy) a także świadczył co najmniej jedną usługę dzierżawy zbiornika kriogenicznego wraz z wykonaniem prac polegających na jego posadowieniu. Wykonawca może wykazać osobno dostawę i usługę lub łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w tym aktualne pozwolenie na obrót produktem leczniczym; 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 3. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – załącznik nr 7 do SIWZ. b) dowody określające czy zamówienia wykazane w wykazie (pkt a) powyżej) czyli dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym; Wyjaśnienie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający doświadczenie Wykonawcy lub - - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane dostawy lub usługi wskazane w wykazie (Załącznik nr 7 do SIWZ), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) realizował co najmniej jedno zamówienie na sukcesywną dostawę gazów medycznych (tlenu) o wartości nie niższej niż 70 000 zł w okresie 1 roku (12 miesięcy) a także świadczył co najmniej jedną usługę dzierżawy zbiornika kriogenicznego wraz z wykonaniem prac polegających na jego posadowieniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów i oświadczeń: a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1 do SIWZ zawierającego w szczególności informacje o cenie oferty, terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (informacje dodatkowe część 13 pkt. 13.10 oraz część 14 SIWZ) b) Wypełnionego formularza specyfikacji asortymentowo cenowej wg zał. nr 2 do SIWZ zawierającego w szczególności informacje o cenach jednostkowych dla dostaw sukcesywnych gazów (tabela nr 1), cenach jednostkowych za dzierżawę butli (opakowań) wraz z transportem (tabela nr 2), cenach z tyt. dzierżawy zbiorników jak i prac polegających na posadowieniu zbiorników wraz z serwisem i szkoleniem pracowników (tabela nr 3). c) Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy. d) Informacja o zamiarze korzystania z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. 13, formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 5 „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” i oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do SIWZ. e) Pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli dotyczy; Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią załącznika nr 6 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium: 12 800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych). Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 110, Dz.U. 2016 r. poz. 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu - nr sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/75/2018 - „Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”. Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 3. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 6. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający załączył do SIWZ projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) stanowiący integralną część SIWZ. 2. Zmiany umowy mające wpływ na realizację zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w § 6 –„prawo opcji” projektu umowy oraz w § 7 – „Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty”. 3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień projektu umowy i SIWZ. § 6 - Prawo opcji: 1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zapotrzebowanych gazów oraz dzierżawionych butli stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1.1 umowy a ujętych w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy – tabela nr 1 i tabela nr 2. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż: - Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy. - Minimalny poziom zamówienia – wynosi 90% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy. - Dodatkowy zakres – wynosi 10% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. 2. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 10 %, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych gazów stanowiących przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (tabela nr 1 i nr 2), kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto dla zwiększonej ilości zakupywanych towarów. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji względem przedmiotu umowy opisanego § 1 ust. 1 pkt 1.2 pkt b) poprzez możliwość rezygnacji z posadowienia i dzierżawy zbiornika kriogenicznego o własnym fundamencie (podstawie) na ciekły tlen (zbiornika dodatkowego). W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega , iż: - Maksymalny poziom zamówienia jest tożsamy w całości z zakresem przedmiotu umowy opisanym w § 1 ust. 1 pkt 1.2, 1.3 i 1.4 umowy, tym samym równy co do wartości łącznej wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. Przedmiot umowy w zakresie maksymalnym (posadowienie dwóch zbiorników wraz z wykonaniem prac towarzyszących i telemonitoringiem) może, ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy. - Minimalny (gwarantowany Wykonawcy) poziom zamówienia jest tożsamy z zakresem przedmiotu umowy opisanym w § 1 ust. 1 pkt 1.2 ppkt a) oraz pkt. 1.3 i 1.4 umowy, czyli obejmuje posadowienie zbiornika podstawowego wraz ze świadczeniem usług serwisowych, przeglądów i szkoleń. Natomiast, w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy stanowi ono opłatę miesięczną ryczałtową, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. a) umowy zsumowaną w całym okresie trwania umowy (opłata z tytułu dzierżawy zbiornika podstawowego). Zamówienie w zakresie minimalnym (jak wyżej) zostanie zrealizowane w okresie realizacji umowy. - Dodatkowy (opcjonalny) poziom zamówienia jest tożsamy z zakresem przedmiotu umowy opisanym w § 1 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. b) oraz pkt. 1.3 i 1.4 umowy, czyli obejmuje posadowienie zbiornika dodatkowego o własnym fundamencie (podstawie) wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem, a także wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia oraz przystosowania instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem do istniejącej instalacji wraz ze świadczeniem usług serwisowych, przeglądów i szkoleń. Natomiast, w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy stanowi ono opłatę miesięczną ryczałtową, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. b) umowy zsumowaną w okresie zgodnym z dzierżawą zbiornika dodatkowego wraz z opłatą jednorazową, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. c) umowy. Realizacja opcjonalnego zamówienia opisanego powyżej jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego w zakresie dostawy i dystrybucji tlenu medycznego, związanych z wykonywanymi usługami medycznymi na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy oraz związana z trwającymi robotami budowlanymi na terenie przylegającym do planowanego miejsca posadowienia zbiornika tlenu. 4. Stosowanie „prawa opcji” opisanego w ust. 2 w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy. Realizacja zamówienia w zakresie „prawa opcji” opisanego w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy i podlega realizacji na podstawie zlecenia przesłanego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 umowy. § 7 - "Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty" 1. W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, przy czym ta zmiana może stanowić wyłącznie różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej. Zmiana ta będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, a także dzierżawy zbiorników kriogenicznych w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9 umowy: a) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od terminu obowiązywania umowy. b) w zakresie terminu obowiązywania dzierżawy na okres do końca terminu ważności gazu znajdującego się w butli jednakże na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od pierwotnego terminu obowiązywania umowy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 8. W przypadku wcześniejszego wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy tj. gazu ciekłego oraz gazów w butlach, w tym w odniesieniu do zmian umowy ujętych w ust. 7, umowa ta automatycznie ulegnie w całości wygaśnięciu. 9. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić przed upływem 12 miesiąca trwania umowy. 10. W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy podać Zamawiającemu pisemne informacje dotyczące szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na pracowników, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne na dzień zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy brutto lub zobowiązany jest złożyć „wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia” Zamawiającemu. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowe kalkulacje obrazujące wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowody potwierdzające założenia, na których te kalkulacje się opierają. Kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie) i zakres ich zaangażowania w realizację umowy (w stosunku do całości obowiązków wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Jednocześnie Zamawiający, w przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 11. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Dokumenty o charakterze poufnym należy wyodrębnić z treści oferty poprzez np. umieszczenie ich w odrębnej kopercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ (załącznik nr 9). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 13 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uwagi: Zasady stosowania ww. przepisu opisane zostały na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam węgla w workach 3 tony, Rybnik
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, szukam węgla w workach 3 tony do pieca bez podajnika ale z nadmuchem, z powodu problemów z założeniem gazu muszę jeszcze ten sezon opalać węglem, a niestety zsyp na węgiel luzem już jest zlikwidowany, proszę o informacje o cenie docelowo z transportem do Niedobczyc, dziękuje - Hania.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI