Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawę butli...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawę butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i podległej jednostce zamiejscowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJelenia Góra
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-27
 • Numer ogłoszenia662752-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662752-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej: Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawę butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i podległej jednostce zamiejscowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, krajowy numer identyfikacyjny 29364000000, ul. ul. Ogińskiego  6 , 58506   Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 537 286, e-mail przetargi1@spzoz.jgora.pl, faks 757 543 883.
Adres strony internetowej (URL): http://www.spzoz.jgora.pl/ (poczta e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl)
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.spzoz.jgora.pl/ w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego Adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-501 Jelenia Góra, Sekretariat - pok. 171 , parter budynek D

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawę butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i podległej jednostce zamiejscowej
Numer referencyjny: ZP/PN/48/12/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu z dostawą ciekłego tlenu oraz dzierżawę butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej i podległej jednostce zamiejscowej z podziałem na 3 pakiety tj.: - Pakiet nr 1- Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, - Pakiet nr 2 - Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb jednostki zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary, - Pakiet nr 3 - Dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra i jednostki zamiejscowej Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary

II.5) Główny kod CPV: 24111900-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44616000-0
24111500-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego została oceniona najwyżej, niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie postępowania może odstąpić od prowadzenia „procedury odwróconej”. 2.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w Rozdziale XVII pkt. 4) SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 1986).Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub faxem. Oryginał dokumentu należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego na adres podany w SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców (wzór załącznik nr 7 ). 3. Zamawiający organizuje zebranie z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ – 3.01.2019 r. Miejsce zebrania: - Dot. Pakietu nr 1 – hol główny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra godzina 10.00. - Dot. Pakietu nr 2 i 3 - hol główny Jednostki Zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, Szpital „Wysoka Łąka” ”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary., godzina 12.00. 4. 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia tj. do 4.01.2019 r. , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Na mocy art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni (aktualnych na dzień złożenia) oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a)Dowody potwierdzające należycie wykonanych dostaw, z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda (zgodnie z załącznikiem nr 9 ); b)dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: - dot. Pakietu nr 1 – 120.000,00 PLN, - dot. Pakietu nr 2 – 64.000,00 PLN, - dot. Pakietu nr 3 – 119.000,00 PLN, c) pozostałe dokumenty: Dotyczy: Pakietu nr 1 i 2 •Zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego •Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia •Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczy: Pakietu nr 3 •Zezwolenie na wytwarzanie gazów medycznych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego •Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gazów medycznych potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia • Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczy: Pakietu nr 1-3 •Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pozwalające na sprzedaż produktów leczniczych oraz wyszczególnione pozwolenia 6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy: a)aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: •Zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego •Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia •Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczy: Pakietu nr 3 •Zezwolenie na wytwarzanie gazów medycznych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego •Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gazów medycznych potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia • Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczy: Pakietu nr 1-3 •Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pozwalające na sprzedaż produktów leczniczych oraz wyszczególnione pozwolenia
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej : - dot. Pakietu nr 1 – 120.000,00 PLN, - dot. Pakietu nr 2 – 64.000,00 PLN, - dot. Pakietu nr 3 – 119.000,00 PLN,
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: • przedłoży oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6), •wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał należycie co najmniej 2 dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda (na podst. załączonych dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jak w II.9) Informacje dodatkowe
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
jak w II.9) Informacje dodatkowe
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) Formularz oferty o treści zgodnej z załączonym wzorem załącznik nr 2 do SIWZ, b) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ, c) Dowód wniesienia wadium, d) aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, e) aktualne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, f) aktualne oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym – zgodnie załącznikiem nr 6 do SIWZ, g) aktualne oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( dołączyć w razie potrzeby) h) Wykaz dostaw – zał. nr 9 do SIWZ i) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu, których pełnomocnicy niewymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, j) Dokumenty wymagane w Rozdziale IX w pkt 9,11 niniejszego rozdziału SIWZ dla Wykonawców korzystających z zasobów podmiotów trzecich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Pakiet nr 1 - 2.420,00 zł. Pakiet nr 2 - 1.295,00 zł. Pakiet nr 3 - 2.398,00 zł. 1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto zamawiającego: nr konta PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483. lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 110 z późn. zm.), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać/złożyć do Zamawiającego załączając do oferty z zaznaczeniem „Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć również jako dokument do oferty. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w umowie których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla Zamawiającego oraz jeżeli umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany w Harmonogramach. 2. Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. cytowanej ustawy i nie przekracza 10% wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt. 1 umowy. 3. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu. Wzór aneksu wprowadzający zmianę określoną niniejszym ustępem stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4. Pozostałe istotne zmiany w zakresie umowy - zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10 a) do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Sali Konferencyjnej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111900-4, 44616000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb jednostki zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu wraz z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb jednostki zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111900-4, 44616000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostki zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa butli gazów medycznych wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb jednostki zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- Szpital „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary zgodnie ze szczegółowym opusem przedmiotu zamówienia jako załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111500-0, 44616000-0, 44616000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie ubrań, Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry, Prowadzę sklep internetowy z odzieżą damską i jestem zainteresowana szyciem ubrań. Czy robicie Państwo również projekty ciuchów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Z poważaniem, Anna
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI