Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-12-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-06
 • Numer ogłoszenia658486-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 658486-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.: Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 215398900000, ul. ul. Grenadierów  , 04073   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 52 743, e-mail zp@grochowski.waw.pl, faks 22 51 52 789.
Adres strony internetowej (URL): www.grochowski.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www. grochowski.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem kuriera w nieprzejrzystym, w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat Zarządu), opisanej zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt 25 - 27 oraz Rozdział XII pkt 1 SIWZ.
Adres:
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - Sekretariat Szpitala

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli
Numer referencyjny: ZP/62/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną oraz z dzierżawą butli medycznych dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie. Rodzaj i ilość asortymentu zostały określone w załączniku nr 2.1 – 2.2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem go do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez pracownika/-ów Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 1: dostarczyć butle z dwutlenkiem medycznym oraz dzierżawę butli wraz z transportem szczegółowo opisanych w załączniku 2.1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 2: 1) dostarczyć i zamontować zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną ( o pojemności minimum 7000 litrów) w miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika (w ciągu jednego dnia od podpisania umowy lub w dniu wskazanym przez Zamawiającego); 2) wydzierżawić zamontowany zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego z parownicą atmosferyczną z podwójnym układem redukcji ciśnienia; 3) zabezpieczyć ciągłą dostawę tlenu do instalacji Szpitala Grochowskiego na czas niezbędny do posadowienia i uruchomienia nowego zbiornika kriogenicznego tlenu; 4) uszczelnić zbiornik i instalacje, tak by były przystosowane do pracy z tlenem PTF i zgodne z przekazaną dokumentacją; 5) wykonać wszystkie czynności i procedury oraz uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia wymagane prawem w celu zamontowania i użytkowania zbiornika; 6) skalkulować koszt czynności określonych powyżej w koszcie oferty w pozycji „Dzierżawa zbiornika o pojemności minimum 7000l na tlen medyczny ciekły”; 7) zaoferować zbiornik nie gorszy niż: zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego typ CC-7000S nr 516 z parownicą atmosferyczną typ AV-6-3265-1-8 z podwójnym układem redukcji ciśnienia, uszczelnienie zbiornika i instalacji ma być kompatybilne do pracy z tlenem PTF.

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
21111900-4
21112100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w zakresie Zadania nr 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi. Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem minimum dwóch pojazdów – cystern spełniających następujące wymagania: 1) cysterna mała, „stalowa”, nie większa jak o masie całkowitej 15 ton i długości nie więcej niż 9 mb; 2) promień skrętu cystern 8m (z uwagi na brak możliwości wjazdowych); 3) cysterny muszą być wyposażone w pompy elektryczne 3-faowe o napięciu 3x400V.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wymagany dokument w zakresie Zadania nr 2 Wykaz sprzętu – samochodów-cystern Wykaz sprzętu, przygotowany zgodnie z wzorem – załącznik nr 5 do SIWZ. W wykazie musi znaleźć się sprzęt potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu (zdolności techniczne) – tj. sprzęt o odpowiednich parametrach – określonych w warunkach udziału w postępowaniu- Rozdział VI SIWZ ust. 13, Tabela poz. 1.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania, każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu (oświadczenie jest wiążące w zakresie części zamówienia (pakietów) na które Wykonawca złożył ofertę).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 95,00
Czas dostawy w sytuacjach awaryjnych 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci następujących postanowień: 1) wprowadzenie nowego produktu o wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej cenie lub niższej, jeżeli Wykonawca i Zamawiający zgodnie potwierdzą, że nowy produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 2) obniżenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego o obniżenie ceny jednostkowej, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie; 3) obniżenie ceny jednostkowych netto i brutto asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy Zamawiający zawnioskuje do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowych, pod warunkiem, że Zamawiający przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Wykonawca zaakceptuje to uzasadnienie i będzie w stanie obniżyć ceny jednostkowe; 4) podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku zastosowania wcześniej zmiany umowy o której mowa w pkt 2 i 3, przy założeniu, że podwyższenie ceny nie może skutkować wprowadzeniem ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy wnioskując o zmianę, o której mowa w pkt 2 i 3 Wykonawca poinformował Zamawiającego, że obniżenie ceny jednostkowej jest możliwe na określony czas; 5) zamiana towaru na towar o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie, a jego równoważność zostanie potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zobligowany będzie przedstawić informację (dokumenty) potwierdzające równoważność nowego towaru z towarem zaoferowanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji lub czasowego jej wstrzymania, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, tj. asortyment równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto, tzn. produkt będzie zgodny z wymaganiami stawianymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a jego cena będzie nie wyższa niż asortymentu zaoferowanego pierwotnie w ofercie; 7) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta i zaprzestaniu produkcji asortymentu w opakowaniach o wielkości wskazanej w ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, z tym, że zmiana taka nie może obowiązywać przed datą zaprzestania produkcji asortymentu; 8) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy na wniosek Wykonawcy, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową; 9) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 10) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 11) zmiany ceny netto asortymentu, w przypadku wzrostu stawki podatku VAT o nie więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa brutto asortymentu – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma pkt 15; 12) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana; 13) zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy, w dowolnym momencie trwania umowy, o ile Wykonawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie nadal asortyment określony w umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu; 14) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy (wartości brutto umowy) – zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 15) zmiany ceny brutto asortymentu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT innej niż wskazana w pkt 11, tj. obniżenie stawki podatku VAT lub wzrost podatku VAT o więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa netto asortymentu – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Wszelkie zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 144 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa butli z dwutlenkiem medycznym, dzierżawą butli i transportem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa butli z dwutlenkiem medycznym, dzierżawą butli i transportem. Rodzaj i ilość asortymentu zostały określone w załączniku nr 2.1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy: poz. 1. Dwutlenek węgla w butli 6,0 kg - (rurka) do krioterapii - 150 szt; poz. 2. Dwutlenek węgla w butli 26,0 kg - do laparoskopii - 60 szt; poz. 3. Dzierżawa butli dwutlenku węgla / dobo-butla: 18000 (szacunkowo); poz. 4. Transport butli - ilość dostaw: 70 (szacunkowo).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111500-0, 24112100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 95,00
Czas dostawy w sytuacjach awaryjnych 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa tlenu ciekłego wraz z transportem i dzierżawą zbiornika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tlenu ciekłego wraz z transportem i dzierżawą zbiornika. Rodzaj i ilość asortymentu zostały określone w załączniku nr 2.2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 2: 1) dostarczyć i zamontować zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną ( o pojemności minimum 7000 litrów) w miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika (w ciągu jednego dnia od podpisania umowy lub w dniu wskazanym przez Zamawiającego); 2) wydzierżawić zamontowany zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego z parownicą atmosferyczną z podwójnym układem redukcji ciśnienia; 3) zabezpieczyć ciągłą dostawę tlenu do instalacji Szpitala Grochowskiego na czas niezbędny do posadowienia i uruchomienia nowego zbiornika kriogenicznego tlenu; 4) uszczelnić zbiornik i instalacje, tak by były przystosowane do pracy z tlenem PTF i zgodne z przekazaną dokumentacją; 5) wykonać wszystkie czynności i procedury oraz uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia wymagane prawem w celu zamontowania i użytkowania zbiornika; 6) skalkulować koszt czynności określonych powyżej w koszcie oferty w pozycji „Dzierżawa zbiornika o pojemności minimum 7000l na tlen medyczny ciekły”; 7) zaoferować zbiornik nie gorszy niż: zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego typ CC-7000S nr 516 z parownicą atmosferyczną typ AV-6-3265-1-8 z podwójnym układem redukcji ciśnienia, uszczelnienie zbiornika i instalacji ma być kompatybilne do pracy z tlenem PTF. poz. 1 - Tlen medyczny ciekły: 400 ton; poz. 2 - Dzierżawa zbiornika o pojemności 7000 l na tlen medyczny ciekły - 36 miesięcy; poz. 3 - Transport tlenu ciekłego medycznego - ilość dostaw: 100 (szacunkowo).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111500-0, 24111900-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 95,00
Czas dostawy w sytuacjach awaryjnych 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pospawanie konstrukcji kontenera - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pospawanie konstrukcji kontenera. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: DOSTAWA LICENCJI SILNIKÓW BAZ DANYCH
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Ubezpieczenie majątku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2019 roku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa art. chemii gospodarczej do Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie..
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI