Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ZP/18/2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia513957-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513957-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi: Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ZP/18/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47165836000000, ul. Wólczańska  191 , 90-531  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 322, , e-mail zampub@pirogow.pl, , faks 426 371 322.
Adres strony internetowej (URL): https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195. Dział Zamowień Publicznych budynek główny Szpitala, I piętro SALA A – dawny Oddz. Kardiologiczny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ZP/18/2019
Numer referencyjny: ZP/18/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ zwany również w dalszej części SIWZ - „Kosztorys ofertowy ZP/18/2019”. 3.3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Dostawa tlenu ciekłego: 3.3.2.1. W dostawie mogą występować wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 650 z późn. zm.). 3.3.2.2. Częstotliwość i wielkość dostaw ciekłego tlenu medycznego będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą nie częściej niż – co 2 tygodnie. Dostawy tlenu medycznego realizowane będą na podstawie informacji przesyłanych do Wykonawcy z Systemu Telemetrii. W celu realizacji zawartej umowy Zamawiający wymaga przesyłania raz w miesiącu do 15 – go dnia (+/- 2 dni) każdego miesiąca raportów zawierających daty i ilości dostaw tlenu oraz wszystkie uwagi mające na celu prawidłową eksploatację zbiornika. 3.3.2.3. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane na koszt Wykonawcy do miejsca gdzie będzie usytuowany zbiornik dzierżawiony przez Zamawiającego przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów dzierżawionego zbiornika. 3.3.2.4. Wykonawca zobowiązany będzie dołączenia do każdej dostawy tlenu ciekłego certyfikatu potwierdzenia jakości tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska IX oraz aktualnego świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu. 3.3.2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy nie więcej niż 30% wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy. 3.3.2.6. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie wykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 3.3.2. Dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na ciekły tlen: 3.3.2.1. W ramach umowy Wydzierżawiający zobowiązany będzie do: 3.3.2.1.1. opracowania i sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika.  Lokalizacja stacji gazowania przedstawiona jest w załączniku nr 8 do SIWZ  W celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia w odniesieniu do posadowienia zbiornika zaleca się przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Działu Inwestycji - Wojciechem Sewerynem – tel. 602 357 378 w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00.  Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące realizacji zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 3.3.2.1.2. wykonania w ramach umowy pełnego zakresu robót budowlanych obejmujących montaż zbiornika z podłączeniem do tlenowni nowo budowanego bloku operacyjnego. 3.3.2.1.3. dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmującego między innymi:  utwardzanie terenu  ogrodzenie z siatki metalowej  oświetlenie terenu stacji,  zamontowanie skrzynki elektrycznej z odpowiednim zabezpieczeniem  instalację odgromową zbiornika  oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika zgodnie z wykonanym projektem technicznym. 3.3.2.1.4. Powyższe prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3.3.3. Termin wykonania prac z dostosowaniem terenu 14 dni od podpisania umowy. 3.3.3.1. Prace związane z dostosowaniem terenu do posadowienia zbiornika zostaną odebrane protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obie strony. Stacja zgazowania przechodzi na majątek Zamawiającego. 3.3.4. Dokonania na własny koszt posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzająca a także z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika. 3.3.4.1. System telemetrii musi być wyposażony w urządzenie wysyłające alarm do serwisu technicznego Wydzierżawiającego. 3.3.4.1.1. System telemonitoringu ma zapewnić bezobsługową ze strony Dzierżawcy eksploatację zbiornika ciekłego tlenu. 3.3.4.1.2. System winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku, aby Wydzierżawiający w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Dzierżawcy uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika. 3.3.4.2. Wymagania odnośnie zbiornika ciekłego tlenu: 3.3.4.2.1 Oferowany zbiornik do dzierżawy musi spełniać Europejskie Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23/EC 3.3.4.2.2 Pojemność zbiornika 2500 – 3000 kg. 3.3.4.2.3 Zbiornik wraz z następującymi elementami: parownicą z dostosowaną wydajnością, informatycznym systemem do transmisji danych dotyczących używania zbiornika takich jak ciśnienie, poziom i temperatura ciekłego tlenu w zbiorniku, a także zużycie ciekłego tlenu - tworzyć będzie stację zgazowania. 3.3.4.2.4 Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika od 6 do 15 bar (zgodnie z wymogami UDT i przepisami dotyczących zbiorników ciśnieniowych) 3.3.5. Wydzierżawiający na własny koszt dokonuje certyfikacji zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą (w tym dopuszczenie przez dozór techniczny – UDT) w terminie max. 7 dni od daty podpisania protokołu dotyczącego odbioru prac budowlanych. 3.3.5.1. Wydzierżawiający po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi. 3.3.5.2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. 3.3.5.3. Wydzierżawiający na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych przez Dzierżawcę pracowników w zakresie obsługi zbiornika i instalacji. Wydzierżawiający dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 3.3.5.4. Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić odpowiednią, wymaganą przez producenta, oraz dozór techniczny UDT ilość bezpłatnych przeglądów udokumentowanych raportem serwisowym. 3.3.5.5. Wszelkie sprawy związane z rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zbiornika, okresowe przeglądy techniczne i rewizyjne, serwis, wszelkie naprawy w trakcie trwania umowy dokonuje Wydzierżawiający na własny koszt. 3.3.5.6. Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) Wydzierżawiający w razie awarii max do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii 3.3.5.7. W przypadku naprawy przedmiotu dzierżawy wynoszącej powyżej 6 godzin od momentu podjęcia naprawy, Wydzierżawiający zobowiązany będzie do zabezpieczenia alternatywnego rozwiązania zapewniającego Dzierżawcy możliwość poboru tlenu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty zapewnienia alternatywnego źródła tlenu medycznego ponosi strona umowy, która swoim działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do awarii zbiornika na podstawie sporządzonego protokółu podpisanego przez obie strony umowy. 3.3.5.8. Wydzierżawiający po zakończeniu umowy zobowiązany będzie do zdemontowania i usunięcia zbiornika na własny koszt w terminie 14 dni od zakończenia umowy. 3.3.6. Inne uwarunkowania techniczno – organizacyjne. 3.3.6.1. W terminie 2 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót. 3.3.6.2. Należy zapewnić ciągłość funkcjonowania istniejących w budynku wszelkich instalacji: elektrycznych, teleinformatycznych, telefonicznych oraz telefonii alarmowej. 3.3.6.3. Wykonawca winien zapewnić stały nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami oraz wykonywanie robót przez osoby uprawnione posiadające kwalifikacje uzyskane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przed wszczęciem postępowania przetargowego ZP/18/2019 przeprowadzono dialog techniczny na podstawie art. 31a-31c ustawy PZP w dniu 12-12-2018r. godz. 12.00
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.1.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. zezwolenie/koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 650 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w zakresie wytwarzania produktu leczniczego w postaci tlenu medycznego i prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu tlenem medycznym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) PZP, tj.: 6.3.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 6.3.1.1. oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z:  Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 650 z późn. zm.) - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 6.3.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP: 6.4. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Dopuszcza się zmianę cen w okresie obowiązywania umowy tylko w następujących przypadkach: 3.1. zmiana stawek podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian), 3.2. zmniejszenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający winien być o tym uprzednio poinformowany z 14 - dniowym pisemnym wyprzedzeniem uzasadniającym proponowane zmiany. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na proponowaną zmianę cen, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy obowiązywać będą ceny jednostkowe asortymentów określone w załączniku nr 1 do umowy. 3.3. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Dostawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia wynikający z obowiązujących przepisów prawa, 3.4. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3.5. w przypadkach, o którym mowa w pkt 1.1 oraz w pkt. 1.2 powyżej, Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie: 3.5.1. zmiany, które będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę oraz 3.5.2. dokładnie o jaką wartość zmienią się koszty wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę. 3.6. Zmiany, o których mowa ust. 3.3 powyżej obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez Dostawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie Dostawcy. 4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Dostawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy z uzasadnieniem proponowanej zmiany. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na proponowaną zmianę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za okresem wypowiedzenia, określonym w ust. 3.2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie garażu blaszanego - Zgierz
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie garażu blaszanego szer. 5 m, dł. 3,5 m (szerszy niż dłuższy). Spad w prawo. Brak bramy. Na przedniej i tylnej ścianie przelotowo drzwi dwuskrzydłowe szer. ok. 160 cm. Wyższa ściana bez poszycia (będzie dostawiony do innego budynku). Wysokość ściany wyższej 260 cm, niższej 210 cm. Kolor poszycia szary, drzwi brązowe, dach ocynk.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa druków
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Szydłów na rok 2019”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa podłóż , surowic, lateksów i krążków w 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI