Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁowicz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-10
 • Numer ogłoszenia659558-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 659558-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 75007966000000, ul. ul. Ułańska  28 , 99400   Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 046 8375368 w. 250, e-mail lowzoz@pro.onet.pl, faks 468 375 991.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz.pol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zoz.pol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoz.pol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej, 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli.
Numer referencyjny: ZOZ.VI.ZP.241-12/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA 4 ZADANIA
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika i osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 do SIWZ (4 zdania), z tolerancją /-30%/ w każdej pozycji asortymentowej zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 36 miesięcy. Zadanie 1 dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego oraz dostawy tlenu do tego zbiornika oraz przegląd instalacji gazów medycznych. Zadanie 2 dostawa tlenu medycznego, transport oraz dzierżawa butli Zadanie 3 dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa osprzętu dostawa ustników jednorazowego użytku. Zadanie 4 dostawa gazów technicznych i dzierżawa butli Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego z osprzętem, z konserwacją i serwisem, dostawa tlenu do tego zbiornika w ilości 210 000 kg oraz 3 krotny przegląd instalacji gazów medycznych znajdujących się w szpitalu. Dane dotyczące zbiornika na ciekły tlen: - zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu medycznego wraz z parownicą, - pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż 3 200 l - pojemność netto zbiornika nie mniejsza niż 3 000 l - max ciśnienie robocze ( zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ) - 18-37 bar - wydajność 45 Nm3/ h - zbiornik ma spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd. Postawienie zbiornika nastąpi w dniu podpisania umowy. Wykonawca zapewni serwis zbiornika, wykonywany przez autoryzowany serwis Wykonawcy. Tlen medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji (wpis do rejestru produktów leczniczych prowadzony przez MZiOS) oraz charakterystykę produktu leczniczego. Dwutlenek węgla medyczny – wpis do rejestru wyrobów medycznych, karty charakterystyki. Tlen medyczny musi spełniać wymogi farmakopeii europejskiej PH.EUR- 0417. Wykonawcy muszą posiadać koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważną przez cały okres trwania umowy (koncesja sukcesywnie odnawiana). Przeglądy / kontrola stanu instalacji gazów medycznych i gniazd poboru. Usługa powinna być zgodna z ustanowionym i utrzymanym systemem zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2003+AC:2007 w zakresie „projektowanie i rozwój, wytwarzanie i instalowanie, dystrybucja i serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni”. Usługa obejmuje: - inwentaryzację elementów instalacji, - kontrolę mechanicznego działania punktów poboru, - sprawdzenie szczelności punktów poboru gazów medycznych - kontrolę systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności, - badanie czystości rurociągów pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych, - sprawdzenie czystości pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych - sprawdzenie nasady zaworów nadmiarowych - sprawdzenie szczelności zaworów odcinających. W celu potwierdzenia spełnienia warunków należy przedstawić Certyfikat EC na dyrektywę 93/42/EEC Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa tlenu medycznego dla zabezpieczenia rezerwy dostaw tlenu medycznego do oddziałów szpitala w przypadku awarii instalacji ciekłego tlenu medycznego, transport oraz dzierżawa butli. Zamawiający wymaga zapewnienia 6 dostaw w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w butlach będących własnością Wykonawcy na podstawie złożonego zamówienia. Butle muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3 („Butle do gazów Znakowanie butli Kod barwny”). Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, tlenu medycznego sprężonego, legalizacja butli, wymiana zaworu butli tlenowych oraz dostawa mieszaniny gazowej 50%O2 v/v 50%N2O wraz z osprzętem. Mieszanina gazowa 50% tlen v/v 50% podtlenek azotu stosowane będą do zbiegów medycznych posiadających pozwolenie na dopuszczenie d obrotu na terenie RP wydane przez MZ lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271- tekst jednolity, póź. zm.). Dzierżawa zbiorników ciśnieniowych (butle) zgodnie ze specyfikacją podaną w załączniku nr 4 do SIWZ. Możliwość podania leku (gaz od 0 do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi pacjenta. Butle aluminiowe o pojemności wodnej 10 litrów (2,8 m3 gazu w warunkach normalnych), wyposażenie w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej oraz systemu szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do połączenia urządzeń przenośnych. Dzierżawa zaworu dozującego - zawór dozujący musi być wyrobem medycznym z przewodem o długości:3, 5 lub 6m niewymagający sterylizacji/ dezynfekcji po każdym użyciu, w swojej konstrukcji nie może zawierać ftalanów, ma posiadać ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Dzierżawa stojaka/ wózka do butli o poj. 10 litrów (2,8m3). Osprzęt jednorazowy – jednorazowe ustniki wolne od ftalanów, będące wyrobem medycznym w opakowaniach po 100 szt. stanowiących osprzęt kompatybilny z wydzierżawianym zaworem dozującym. Zawór dozujący i ustnik muszą pochodzić od jednego producenta. Szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego, tleniu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O). Przedstawiciel wykonawcy ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie potwierdzone stosownym Certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 4 jest dostawa gazów technicznych do analizatora RKZ COERNING 248 i dzierżawa butli. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dzierżawy zbiornika i butli oraz do ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jaki i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia (do 30% w każdej pozycji asortymentowej) w zależności od przebiegu leczenia. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystanie z rękojmi niezależnie od gwarancji. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy posiadają zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi i koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, wydane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. nr 45 z 2008r. poz. 271 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 2.1.1.; składa odpowiadający mu dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o firmach, które złożyły oferty, kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, cenach, terminach wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo złożyć wszystkie dokumenty dotyczące tego podmiotu wskazane w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy w postępowaniu o udzieleni zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi, wydanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. nr 45 z 2008r. poz. 271 ze zm.) 2. koncesja na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, wydanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. nr 45 z 2008r. poz. 271 ze zm.) 3. opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. wpis do rejestru produktów leczniczych - dla tlenu medycznego, 2. wpis do rejestru wyrobów medycznych - dla dwutlenku węgla, 3. karta charakterystyki - dla dwutlenku węgla, 4. charakterystyka produktu leczniczego- dla tlenu medycznego. 5. Certyfikat EC na dyrektywę 93/42/EEC – dla zad. nr 1 poz. 4 6. aktualne na dzień składania ofert pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską – dotyczy mieszanin gazu, 7. Certyfikat/oświadczenie lub inny dokument podmiotu uprawnionego, mówiący o tym, że zawór dozujący i ustniki do podawania mieszaniny gazowej nie posiadają w swojej konstrukcji ftalanów, 8. Certyfikat /oświadczenie lub inny dokument podmiotu uprawnionego, mówiący o tym, że zawór dozujący nie wymaga sterylizacji po każdym jego użyciu, 9. instrukcja obsługi zaworu dozującego do mieszaniny gazowej w języku polskim potwierdzająca wymogi wyszczególnione w SIWZ, 10. folder butli z zaworem zintegrowanym z uwidocznionym typem szybkozłącza w oferowanych butlach, 11. deklaracja zgodności i certyfikat zgodności wyrobu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do wyrobów o których mowa w art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679) - dotyczy osprzętu zaworu dozującego i ustników 12. charakterystyka Produktu Leczniczego - dla mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu. 13. certyfikat wydany przez producenta systemów dostarczania gazu potwierdzający odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego, tleniu i podtlenku azotu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VIII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 1 Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 2 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VII punkt 2.1.1. w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VII punkt 2.1.1. oraz jej podpisem. 3 Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4 Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 5.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A II o Łowicz 51124018191111000010887158. Uwaga! Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej na moment otwarcia ofert z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony na dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli, kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. 2. w poręczeniach bankowych w postaci oryginału dokumentu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym). 3. gwarancjach bankowych (w postaci oryginałów dokumentów), 4. gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginałów dokumentów), 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 , poz. 1158, z późn. zm.) w postaci oryginałów dokumentów.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen, o których mowa w § 1 ust. 7 projektu umowy w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy i w zakresie w jakim Wykonawca wykaże wpływ tych elementów na koszty wykonania tej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie garażu blaszanego - Zgierz
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie garażu blaszanego szer. 5 m, dł. 3,5 m (szerszy niż dłuższy). Spad w prawo. Brak bramy. Na przedniej i tylnej ścianie przelotowo drzwi dwuskrzydłowe szer. ok. 160 cm. Wyższa ściana bez poszycia (będzie dostawiony do innego budynku). Wysokość ściany wyższej 260 cm, niższej 210 cm. Kolor poszycia szary, drzwi brązowe, dach ocynk.