DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) CHEMII GOSPODARCZEJ I ŚRODKÓW...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) CHEMII GOSPODARCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PRACOWNIKÓW MZUK ORAZ WORKÓW NA ODPADY ZMIESZANE I DO ODKURZACZA SAMOJEZDNEGO – GLUTTON.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSosnowiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-11
 • Numer ogłoszenia512515-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512515-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) CHEMII GOSPODARCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PRACOWNIKÓW MZUK ORAZ WORKÓW NA ODPADY ZMIESZANE I DO ODKURZACZA SAMOJEZDNEGO – GLUTTON.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mzuk.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzuk.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście/kurierem do siedziby Zamawiającego
Adres:
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) CHEMII GOSPODARCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PRACOWNIKÓW MZUK ORAZ WORKÓW NA ODPADY ZMIESZANE I DO ODKURZACZA SAMOJEZDNEGO – GLUTTON.
Numer referencyjny: ZP 10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotowy i rodzaje asortymentu wg załączników - formularz oferty - ceny jednostkowe. ■ Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaży wraz z transportem) chemii gospodarczej i środków czystości dla pracowników MZUK oraz worków na odpady zmieszane i worków do urządzenia. Dostawa odbywać się będzie partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. ■ Postępowanie zostało podzielone na 3 części: CZĘŚĆ I : dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla pracowników MZUK, CZĘŚĆ II: dostawa worków na odpady zmieszane, CZĘŚĆ III: dostawa worków do odkurzacza samojezdnego – GLUTTON. ■ Obowiązujące dla przedmiotu zamówienia przepisy: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r, poz.1226). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z późn. zm.. - Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., dotycząca środków ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., 95/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. oraz 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. - Dyrektywa 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie, art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz.638 ze zmianami), w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego ( PN-EN 13430) i odzysku energii ( PN-EN 13431). - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. ■ Warunkiem przystąpienia do postępowania jest możliwość wyceny wszystkich artykułów wymienionych w Załącznikach dotyczących cen jednostkowych. Brak wyceny jakiegokolwiek artykułu spowoduje odrzucenie oferty. ■ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. ■ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania deklaracji zgodności, kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego i certyfikatów potwierdzających zgodność dla wszystkich objętych zamówieniem artykułów w trakcie realizacji zamówienia. ■ W przypadku wątpliwości na etapie oceny ofert co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 24500000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24513295-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny na dzień składania ofert (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁENIANIU WYMAGAŃ NORM PRZEDMIOTOWYCH PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI 10,00
ASPEKTY SRODOWISKOWE 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PRACOWNIKÓPW MZUK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotowy i rodzaje asortymentu wg załączników - formularz oferty - ceny jednostkowe. Obowiązujące dla przedmiotu zamówienia przepisy: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r, poz.1226). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z późn. zm.. - Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., dotycząca środków ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., 95/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. oraz 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. - Dyrektywa 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie, art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz.638 ze zmianami), w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego ( PN-EN 13430) i odzysku energii ( PN-EN 13431). - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. ■ Warunkiem przystąpienia do postępowania jest możliwość wyceny wszystkich artykułów wymienionych w Załącznikach dotyczących cen jednostkowych. Brak wyceny jakiegokolwiek artykułu spowoduje odrzucenie oferty. ■ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. ■ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania deklaracji zgodności, kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego i certyfikatów potwierdzających zgodność dla wszystkich objętych zamówieniem artykułów w trakcie realizacji zamówienia. ■ W przypadku wątpliwości na etapie oceny ofert co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI 10,00
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA WORKÓW NA ODPADY ZMIESZANE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obowiązujące dla przedmiotu zamówienia przepisy: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r, poz.1226). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z późn. zm.. - Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., dotycząca środków ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., 95/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. oraz 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. - Dyrektywa 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie, art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz.638 ze zmianami), w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego ( PN-EN 13430) i odzysku energii ( PN-EN 13431). - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. Zakres przedmiotowy i rodzaje asortymentu wg załączników - formularz oferty - ceny jednostkowe. ■ Warunkiem przystąpienia do postępowania jest możliwość wyceny wszystkich artykułów wymienionych w Załącznikach dotyczących cen jednostkowych. Brak wyceny jakiegokolwiek artykułu spowoduje odrzucenie oferty. ■ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. ■ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania deklaracji zgodności, kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego i certyfikatów potwierdzających zgodność dla wszystkich objętych zamówieniem artykułów w trakcie realizacji zamówienia. ■ W przypadku wątpliwości na etapie oceny ofert co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 25222000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI 10,00
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: DOSTAWA WORKÓW DO ODKURZACZ SAMOJEZDNEGO-GLUTON
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotowy i rodzaje asortymentu wg załączników - formularz oferty - ceny jednostkowe. Obowiązujące dla przedmiotu zamówienia przepisy: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r, poz.1226). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z późn. zm.. - Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r., dotycząca środków ochrony indywidualnej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., 95/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. oraz 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. - Dyrektywa 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie, art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz.638 ze zmianami), w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego ( PN-EN 13430) i odzysku energii ( PN-EN 13431). - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. ■ Warunkiem przystąpienia do postępowania jest możliwość wyceny wszystkich artykułów wymienionych w Załącznikach dotyczących cen jednostkowych. Brak wyceny jakiegokolwiek artykułu spowoduje odrzucenie oferty. ■ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w czasie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. ■ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania deklaracji zgodności, kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego i certyfikatów potwierdzających zgodność dla wszystkich objętych zamówieniem artykułów w trakcie realizacji zamówienia. ■ W przypadku wątpliwości na etapie oceny ofert co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 25222000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wkładki do formy wtryskowej - Pisarzowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania20-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wkładki do formy wtryskowej wg dokumentacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Sosnowiec: Modernizacja ulicy Mariana Maliny w Sosnowcu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rzemiosło i przemysł: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI