Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-10
 • Numer ogłoszenia545870-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 545870-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach: Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 17357400000000, ul. ul. Wita Stwosza  36 , 40-042  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 215 000, e-mail straz@katowice.kwpsp.gov.pl, faks 326 215 115.
Adres strony internetowej (URL): www.katowice.kwpsp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Komedna Wojewódzka PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych
Numer referencyjny: WT-I.2370.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych. 3.1 Część A Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 20 ton. 1) Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. , środek przeznaczony do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju tj. piany lekkiej, średniej i ciężkiej do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą , temperatura stosowania minimum -10°C,odporność na nawrót palenia wg PN-EN 1568–3:2008 min. B, klasa skuteczności gaśniczej wg PN-EN 1568–3 minimum III (z wodą wodociągową). Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w 2019 roku. 3.2 Część B Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego 1) Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 10000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 0,2mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 2) Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 5000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 3) Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 5150 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Preparat musi być wyprodukowany w 2019 roku. 4) Wykonawca realizujący Część B zamówienia jest zobowiązany również do odbioru od zamawiającego zużytego sorbentu (wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i wskazanej lokalizacji). 5) Oferowane produkty muszą posiadać ważną kartę charakterystyki w języku polskim. 3.3. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z okresem trwałości – przydatności do użycia – min. 60 miesięcy 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP-PIB lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu zamówienia w ramach zadań częściowych zostaną odrzucone. 3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). 3.13. Wszelkie czynności reklamacyjne wynikające z okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatnie

II.5) Główny kod CPV: 24951220-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39831220-4
24960000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: . Aktualna decyzja na odbiór, transport i unieszkodliwianie zużytego sorbentu zawierającego substancje niebezpieczne (część B zamówienia). Wykonawca zobowiązuje się natychmiast dostarczyć zamawiającemu aktualizacje w/w decyzji jeżeli minie jej termin ważności w trakcie gwarancji lub okresu przechowywania zgodnie z wymaganiami SIWZ (ustawa o odpadach Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dla części A zamówienia wykazu dostaw lub usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia (dostawy) o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto (osiem tysięcy złotych) każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie (dostawę) o wartości co najmniej 24 000,00 zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące złotych). b) Dla części B zamówienia wykazu dostaw lub usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia (dostawy) o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto (osiem tysięcy złotych) każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie (dostawę) o wartości co najmniej 24 000,00 zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.7.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywną, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8.7.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8.7.4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz 716); 8.7.5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Referencje potwierdzające należytą realizację dostaw wykazanych w celu potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Aktualna decyzja na odbiór, transport i unieszkodliwianie zużytego sorbentu zawierającego substancje niebezpieczne (część 2 (B) zamówienia). Wykonawca zobowiązuje się natychmiast dostarczyć zamawiającemu aktualizacje w/w decyzji jeżeli minie jej termin ważności w trakcie gwarancji lub okresu przechowywania zgodnie z wymaganiami SIWZ (ustawa o odpadach Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający na tym etapie postępowania nie wymaga takich dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto (koszt) 60,00
Termin przydatności/gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności oraz prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym zmian w strukturze organizacyjnej, 4) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego, 5) zaistnienia siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1a pzp
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 20 ton.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. , środek przeznaczony do wytwarzania pian gaśniczych każdego rodzaju tj. piany lekkiej, średniej i ciężkiej do stosowania we wszystkich urządzeniach wytwarzających pianę gaśniczą , temperatura stosowania minimum -10°C,odporność na nawrót palenia wg PN-EN 1568–3:2008 min. B, klasa skuteczności gaśniczej wg PN-EN 1568–3 minimum III (z wodą wodociągową). Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto (koszt) 60,00
Termin przydatności/gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego 1) Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 10000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 0,2mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 2) Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 5000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2019 roku. 3) Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 5150 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Preparat musi być wyprodukowany w 2019 roku. 4) Wykonawca realizujący Część B zamówienia jest zobowiązany również do odbioru od zamawiającego zużytego sorbentu (wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i wskazanej lokalizacji). 5) Oferowane produkty muszą posiadać ważną kartę charakterystyki w języku polskim. 3.3. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z okresem trwałości – przydatności do użycia – min. 60 miesięcy 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP-PIB lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu zamówienia w ramach zadań częściowych zostaną odrzucone. 3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). 3.13. Wszelkie czynności reklamacyjne wynikające z okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatnie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831220-4, 24960000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto (koszt) 60,00
Termin przydatności/gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie panewek - Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie panewek korbowodowych metodą wylewania. Proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI