DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW do PRZYGOTOWANIA NART DLA ZESPOŁU SZKÓŁ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW do PRZYGOTOWANIA NART DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZYRKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZKLARSKIEJ PORĘBIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolski Związek Narciarski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-16
 • Numer ogłoszenia636552-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636552-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Polski Związek Narciarski: DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW do PRZYGOTOWANIA NART DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZYRKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZKLARSKIEJ PORĘBIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Narciarski, krajowy numer identyfikacyjny 86657300000, ul. ul. Mieszczańska  42447 , 30313   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2609970, 2609972, e-mail office@pzn.pl, faks 122 697 112.
Adres strony internetowej (URL): www.pzn.pl/strefa-pzn/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Polski Związek Sportowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pzn.pl/strefa-pzn/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pzn.pl/strefa-pzn/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych własnoręcznym podpisem. Ofertę należy złożyć na adres: Polski Związek Narciarski, ul. Mieszczańska 18/3, 30 – 313 Kraków - nie później niż do dnia 25 października 2018 r. (czwartek) do godz. 15.30. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
Adres:
Polski Związek Narciarski, Kraków, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW do PRZYGOTOWANIA NART DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZYRKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa smarów i akcesoriów do przygotowania nart, wg. poniższego zestawienia: 3.1. SMARY I AKCESORIA HOLMENKOL (LUB RÓWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. Betamix Red 150g -4/-14 20 2. Ultramix Blue 150g -8/-20 30 3. GW – Additiv High HF 150g 3 4. Żelazko clasic smart waxer 4 5. Cyklina metalowa 16 6. Cyklina plastikowa 3mm 20 7. Proszek race powder wet 30g 0/-4 2 8. Speed paste racing 0/-6 1 9. Zmywacz do nart 1000ml 4 10. Termometr do mierzenia temp. śniegu 1 11. Mydełko Speed block wet 25 g 0/-5 3 12. Imadła skokowe super pro plus 1 13. Szczotka metalowa twarda do nart 2 14. Szczotka nylonowa twarda do nart 2 ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 15. Racing Mix Wet (150 g) 0/-4 4 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 16. Racing Mix Mid (150 g) -4/-10 4 17. Racing Mix Cold (150 g) -10/-18 4 18. Race Powder Wet (30 g ) 0/-4 4 19. Race Powder Mid ( 30 g ) -2/-10 2 20. Syntec Race Wet-Nordic ( 30 g) 0/-4 4 21. Syntec Race Wet-Nordic ( 30 g) -2/-10 4 22. Speed Powder Matrix Wet ( 30 g) 0/-4 4 23. Beta mix- baza czerwona ( 150 g) -4/-14 10 24. Ultra mix- baza niebieska ( 150 g) -8/-20 6 25. Zmywacz Nano-CFC fluor cleaner ( 500 ml) 7 26. Żelazko Digital Racing z wyświetlaczem temp. 1 PZP SMS Szczyrk 1. HF Race Mix Mid (150g) -4/-10 1 2. Powder Syntec Race Wet- Nordic (25g) 0/-4 2 3. Speed Block Wet (15g) 0/-4 1 4. Zmywacz (3 l) 2 5. Beta Mix baza czerwona (150g) -4/-10 3 6. Nano CFC – zmywacz do finiszy 2 3.2. SMARY I AKCESORIA SWIX (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (snowboard) 1. Smar hydrocarbon CH 6 -5/-10 900g 2. Smar hydrocarbon CH 5 -8/-14 900g 3. Smar hydrocarbon CH 7 - 2/-8 900g 4. Cyklina 4mm 20 szt 5. Imadła snowboardowe (Pro Snowboard Vise) 2 pary 6. Pilnik 150 mm (16 zębów / cm) 10 szt ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 7. FC 10 Cera Powder Warm /30 g/ +2/+10 6 8. FC 7 Cera Powder Universal /30g/ +4/-4 6 9. FC 78 Cera Powder /30g/ +1/-10 4 10. Parafina HF 7 violet / 180g/ -2/-8 4 11. Parafina HF 8 red / 180g/ +1/-4 4 12. Parafina HF 10 yelow /180g/ 0/+10 4 PZP SMS Szczyrk 1. FC4 X Cera F, Powder (30g) -10/-30 1 2. FC7 X Cera F, Powder (30g) +2/-6 2 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 3. FC8 X Cera F, Powder (30g) +4/-3 3 4. FC10 X Cera F, Powder (30g) 0/+15 2 5. LF5 X Turquoise (180g) -8/-14 1 6. LF6 X Blue (900g) -5/-10 1 7. KX 20 Green Base Klister 2 8. KX 30 Blue Ice Klister 0/-12 2 9. KX 35 Violet Speciale Klister +1/-4 2 10. KX 40 Silver Klister -4/+2 2 11. KX 45 Violet Klister -2/+4 2 12. KX 65 Red Klister +1/+5 2 13. KX 75 Red Extra Wet Klister +2/+15 2 14. K 21S Uni Silver Klister +3/-5 3 15. K 22 Uni VM Klister -3/+10 4 16. VX 43 Fluor New 0/-2 , Old -2/-8 1 17. VX 53 Fluor New 0/+1 , Old 0/-3 1 18. VX 63 Fluor New 0/+2 , Old 0/-4 1 19. VG 35 Base Binder Green (45g) 2 20. V40 stick blue extra hardwax -1/-7 2 21. V45 stick violet special hardwax 0/-3 4 22. V50 stick violet hardwax 0 3 23. V55 stick red special hardwax 0/+1 4 24. V 60Red /silver hardwax 0/+3 3 25. T150 Fiberlene cleaning large 40m 2 26. T12 Synthetic race cork w/HD 2 27. T11 Synthetic cork w/ sanpaper 1 28. T 11 SP Spare sandpaper for T11 4 29. T23 Natural cork large ,felt 2 30. T350 Sandpaper # 180 2 31. T35 scraper for wax and klister 3 32. T823D Plexi scraper 3 mm 4 33. T93 Thermometer digital 1 34. I 25 Hand Cleaner 75 ml 1 ZSOiMS Szklarska Poręba 1. FC4 Cera F Powder 1 2. Zmywacz Base Cleaner 1 3.3. SMARY I AKCESORIA RODE (LUB RÓWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 1. Smar twardy RODE fast fluor violet specjal (45 g) 0/-2 8 2. Smar twardy RODE fast fluor blue specjal (45 g) -3/-7 8 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 3. Smar twardy RODE fast fluor blue super ( 45 g) -1/-3 8 4. Smar twardy RODE Fast fluor red extra (45 g) 0/+2 8 5. Smar klister RODE fast fluor multigrade (60 ml) -6/+6 10 6. Smar klister RODE fast fluor violet ( 60 ml) -3/+1 10 7. Smar klister RODE fast fluor red ( 60 ml) -2/+4 10 8. Smar klister RODE nera ( 60 ml) -2/+5 10 PZP SMS Szczyrk 1. Klister K 10 Blue Special Rode -6/-14 2 2. Klister K 30 Viola Rode -3/+1 3 3. Klister K 40 Rossa Rode -2/+4 3 4. Klister K 46 Rossa Special Rode 0/+3 1 5. Klister K 50 Silver Rode +1/+5 3 6. Klister K 60 Gialla Rode 0/+2 1 7. Klister K 70 Uniwersal Rode +0 1 8. Klister K 76 Multigrade -6/+6 2 9. Stick fluor FP 32 Blue super Rode -3/-1 1 10. Stick fluor FP 46 Violet special Rode 0/-2 2 11. Stick fluor FP 52 Red ExtraRode 0/+2 1 12. Stick P 38 Blue Super Extra Rode -1/-5 2 13. Stick P 32 Blue Super Rode -1/-3 1 14. Stick P 46 Viola Multigrade 0/-2 3 15. Stick P 42 Viola Extra 0/+1 2 16. Klister z Fluorem FK 30 Violet Rode -3/+1 2 17. Klister z Fluorem FK 40 Rossa Rode -2/+4 2 18. Klister z Fluorem FK 50 Silver Rode 0/+5 2 19. Klister z Fluorem FK 76 Multigrade Rode -6/+6 2 20. Klister TLine K3 0/+3 2 21. Klister TLine KM3 -6/+6 2 22. Klister Tline KR3 -2/+4 2 3.4. SMARY I AKCESORIA REX (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. Fluor Powder REX TK 245 (30g) +5/-5 1 2. Fluor Powder REX TK 50 (30g) 0/+5 1 3. Fluor Block REX TK 125 (20g) +5/-3 1 4. Fluor Block REX TK 244 (20g) +5/-5 1 3.5. SMARY I AKCESORIA TOKO (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. Powder JetStream 2.0 czerwony (30g) -4/-10 5 2. Jetstream Block czerwony (20g) -4/-10 2 3. HELX Zółty (50 ml) 0/-4 3 4. HELX Czerwony (50 ml) -4-10 1 5. Nordic GripWax żółty (25g) 0/-2 1 6. Nordic GripWax czerwony (25g) -2/-10 1 7. HF Triblock żółty (40g) 0/-6 1 8. HF Triblock czerwony (40g) -4/-12 1 9. HF Triblock czerwony (120g) -4/-12 1 10. HF Express Racing Bloc Rub-on + korek (40g) 0/-30 1 11. HF Racing Paste + gąbka (50g) 0/-30 1 12. LF Triblock czerwony (120g) -4/-12 2 13. LF Triblock niebieski (120g) -10/-30 2 14. No fluor niebieski (120) -10/-30 6 15. T14 Digital Żelazko serwisowe 1200W 1 16. Iron cover 2 17. Cyklina plexi 3m - opakowanie serwisowe 2 18. Ostrzałka do cyklin 1 19. Rękawiczki serwisowe L-XL 3 3.6. SMARY I AKCESORIA BRIKO MAPLUS (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. FP4 Powder Supermed (30g) -2/-16 2 2. FP4 Powder Med (30g) -2/-9 1 3. FP4 Powder Hot (30g) 0/-3 1 4. FP4 Powder Med M400 (30g) -2/-9 2 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 5. FP4 Powder Med S Molybdeno (30g) -2/-9 1 6. FP4 Powder Hot Molybdeno (30g) 0/-3 2 7. FP4 Powder Hot Specjal Molybdeno (30g) 0/-3 2 8. FP4 Powder Hot Specjal (30g) 0/-3 2 ZSOiMS Szklarska Poręba 1. FP4 Powder Hot S8 Molybdeno (30g) 1 3.7. SMARY LETNIE IKA (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. IKA Igielit 300g 100 3.8. AKCESORIA SNOLI (LUB ROWNOWAŻNE): L.p. PRODUKT Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. Dyble montaż plastikowe 8mm (100 szt/op) 2 2. Dyble montaż metalowe 8mm (100 szt/op) 1

II.5) Główny kod CPV: 24000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24900000-3
24950000-8
24951000-5
24951100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44001,40
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie - zał. nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie - zał. nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie zawarte w treści zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego nr 3 do specyfikacji Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność – jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność – jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 15:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: SMARY I AKCESORIA HOLMENKOL (LUB RÓWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. Betamix Red 150g -4/-14 20 2. Ultramix Blue 150g -8/-20 30 3. GW – Additiv High HF 150g 3 4. Żelazko clasic smart waxer 4 5. Cyklina metalowa 16 6. Cyklina plastikowa 3mm 20 7. Proszek race powder wet 30g 0/-4 2 8. Speed paste racing 0/-6 1 9. Zmywacz do nart 1000ml 4 10. Termometr do mierzenia temp. śniegu 1 11. Mydełko Speed block wet 25 g 0/-5 3 12. Imadła skokowe super pro plus 1 13. Szczotka metalowa twarda do nart 2 14. Szczotka nylonowa twarda do nart 2 ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 15. Racing Mix Wet (150 g) 0/-4 4 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 16. Racing Mix Mid (150 g) -4/-10 4 17. Racing Mix Cold (150 g) -10/-18 4 18. Race Powder Wet (30 g ) 0/-4 4 19. Race Powder Mid ( 30 g ) -2/-10 2 20. Syntec Race Wet-Nordic ( 30 g) 0/-4 4 21. Syntec Race Wet-Nordic ( 30 g) -2/-10 4 22. Speed Powder Matrix Wet ( 30 g) 0/-4 4 23. Beta mix- baza czerwona ( 150 g) -4/-14 10 24. Ultra mix- baza niebieska ( 150 g) -8/-20 6 25. Zmywacz Nano-CFC fluor cleaner ( 500 ml) 7 26. Żelazko Digital Racing z wyświetlaczem temp. 1 PZP SMS Szczyrk 1. HF Race Mix Mid (150g) -4/-10 1 2. Powder Syntec Race Wet- Nordic (25g) 0/-4 2 3. Speed Block Wet (15g) 0/-4 1 4. Zmywacz (3 l) 2 5. Beta Mix baza czerwona (150g) -4/-10 3 6. Nano CFC – zmywacz do finiszy 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17650,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 2 Nazwa: SMARY I AKCESORIA SWIX (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (snowboard) 1. Smar hydrocarbon CH 6 -5/-10 900g 2. Smar hydrocarbon CH 5 -8/-14 900g 3. Smar hydrocarbon CH 7 - 2/-8 900g 4. Cyklina 4mm 20 szt 5. Imadła snowboardowe (Pro Snowboard Vise) 2 pary 6. Pilnik 150 mm (16 zębów / cm) 10 szt ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 7. FC 10 Cera Powder Warm /30 g/ +2/+10 6 8. FC 7 Cera Powder Universal /30g/ +4/-4 6 9. FC 78 Cera Powder /30g/ +1/-10 4 10. Parafina HF 7 violet / 180g/ -2/-8 4 11. Parafina HF 8 red / 180g/ +1/-4 4 12. Parafina HF 10 yelow /180g/ 0/+10 4 PZP SMS Szczyrk 1. FC4 X Cera F, Powder (30g) -10/-30 1 2. FC7 X Cera F, Powder (30g) +2/-6 2 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 3. FC8 X Cera F, Powder (30g) +4/-3 3 4. FC10 X Cera F, Powder (30g) 0/+15 2 5. LF5 X Turquoise (180g) -8/-14 1 6. LF6 X Blue (900g) -5/-10 1 7. KX 20 Green Base Klister 2 8. KX 30 Blue Ice Klister 0/-12 2 9. KX 35 Violet Speciale Klister +1/-4 2 10. KX 40 Silver Klister -4/+2 2 11. KX 45 Violet Klister -2/+4 2 12. KX 65 Red Klister +1/+5 2 13. KX 75 Red Extra Wet Klister +2/+15 2 14. K 21S Uni Silver Klister +3/-5 3 15. K 22 Uni VM Klister -3/+10 4 16. VX 43 Fluor New 0/-2 , Old -2/-8 1 17. VX 53 Fluor New 0/+1 , Old 0/-3 1 18. VX 63 Fluor New 0/+2 , Old 0/-4 1 19. VG 35 Base Binder Green (45g) 2 20. V40 stick blue extra hardwax -1/-7 2 21. V45 stick violet special hardwax 0/-3 4 22. V50 stick violet hardwax 0 3 23. V55 stick red special hardwax 0/+1 4 24. V 60Red /silver hardwax 0/+3 3 25. T150 Fiberlene cleaning large 40m 2 26. T12 Synthetic race cork w/HD 2 27. T11 Synthetic cork w/ sanpaper 1 28. T 11 SP Spare sandpaper for T11 4 29. T23 Natural cork large ,felt 2 30. T350 Sandpaper # 180 2 31. T35 scraper for wax and klister 3 32. T823D Plexi scraper 3 mm 4 33. T93 Thermometer digital 1 34. I 25 Hand Cleaner 75 ml 1 ZSOiMS Szklarska Poręba 1. FC4 Cera F Powder 1 2. Zmywacz Base Cleaner 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11011,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 3 Nazwa: SMARY I AKCESORIA RODE (LUB RÓWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość ZSMS Zakopane (biegi narciarskie) 1. Smar twardy RODE fast fluor violet specjal (45 g) 0/-2 8 2. Smar twardy RODE fast fluor blue specjal (45 g) -3/-7 8 3. Smar twardy RODE fast fluor blue super ( 45 g) -1/-3 8 4. Smar twardy RODE Fast fluor red extra (45 g) 0/+2 8 5. Smar klister RODE fast fluor multigrade (60 ml) -6/+6 10 6. Smar klister RODE fast fluor violet ( 60 ml) -3/+1 10 7. Smar klister RODE fast fluor red ( 60 ml) -2/+4 10 8. Smar klister RODE nera ( 60 ml) -2/+5 10 PZP SMS Szczyrk 1. Klister K 10 Blue Special Rode -6/-14 2 2. Klister K 30 Viola Rode -3/+1 3 3. Klister K 40 Rossa Rode -2/+4 3 4. Klister K 46 Rossa Special Rode 0/+3 1 5. Klister K 50 Silver Rode +1/+5 3 6. Klister K 60 Gialla Rode 0/+2 1 7. Klister K 70 Uniwersal Rode +0 1 8. Klister K 76 Multigrade -6/+6 2 9. Stick fluor FP 32 Blue super Rode -3/-1 1 10. Stick fluor FP 46 Violet special Rode 0/-2 2 11. Stick fluor FP 52 Red ExtraRode 0/+2 1 12. Stick P 38 Blue Super Extra Rode -1/-5 2 13. Stick P 32 Blue Super Rode -1/-3 1 14. Stick P 46 Viola Multigrade 0/-2 3 15. Stick P 42 Viola Extra 0/+1 2 16. Klister z Fluorem FK 30 Violet Rode -3/+1 2 17. Klister z Fluorem FK 40 Rossa Rode -2/+4 2 18. Klister z Fluorem FK 50 Silver Rode 0/+5 2 19. Klister z Fluorem FK 76 Multigrade Rode -6/+6 2 20. Klister TLine K3 0/+3 2 21. Klister TLine KM3 -6/+6 2 22. Klister Tline KR3 -2/+4 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3695,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 4 Nazwa: SMARY I AKCESORIA REX (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. Fluor Powder REX TK 245 (30g) +5/-5 1 2. Fluor Powder REX TK 50 (30g) 0/+5 1 3. Fluor Block REX TK 125 (20g) +5/-3 1 4. Fluor Block REX TK 244 (20g) +5/-5 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1078,86
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 5 Nazwa: SMARY I AKCESORIA TOKO (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. Powder JetStream 2.0 czerwony (30g) -4/-10 5 2. Jetstream Block czerwony (20g) -4/-10 2 3. HELX Zółty (50 ml) 0/-4 3 4. HELX Czerwony (50 ml) -4-10 1 5. Nordic GripWax żółty (25g) 0/-2 1 6. Nordic GripWax czerwony (25g) -2/-10 1 7. HF Triblock żółty (40g) 0/-6 1 8. HF Triblock czerwony (40g) -4/-12 1 9. HF Triblock czerwony (120g) -4/-12 1 10. HF Express Racing Bloc Rub-on + korek (40g) 0/-30 1 11. HF Racing Paste + gąbka (50g) 0/-30 1 12. LF Triblock czerwony (120g) -4/-12 2 13. LF Triblock niebieski (120g) -10/-30 2 14. No fluor niebieski (120) -10/-30 6 15. T14 Digital Żelazko serwisowe 1200W 1 16. Iron cover 2 17. Cyklina plexi 3m - opakowanie serwisowe 2 18. Ostrzałka do cyklin 1 19. Rękawiczki serwisowe L-XL 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4911,38
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 6 Nazwa: SMARY I AKCESORIA BRIKO MAPLUS (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość PZP SMS Szczyrk 1. FP4 Powder Supermed (30g) -2/-16 2 2. FP4 Powder Med (30g) -2/-9 1 3. FP4 Powder Hot (30g) 0/-3 1 4. FP4 Powder Med M400 (30g) -2/-9 2 L.p. PRODUKT Temperatura śniegu oC Temperatura powietrza oC Ilość 5. FP4 Powder Med S Molybdeno (30g) -2/-9 1 6. FP4 Powder Hot Molybdeno (30g) 0/-3 2 7. FP4 Powder Hot Specjal Molybdeno (30g) 0/-3 2 8. FP4 Powder Hot Specjal (30g) 0/-3 2 ZSOiMS Szklarska Poręba 1. FP4 Powder Hot S8 Molybdeno (30g) 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4028,46
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 7 Nazwa: SMARY LETNIE IKA (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. IKA Igielit 300g 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1300,81
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


Część nr: 8 Nazwa: AKCESORIA SNOLI (LUB ROWNOWAŻNE)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. PRODUKT Ilość ZSMS Zakopane (skoki i kombinacja norweska) 1. Dyble montaż plastikowe 8mm (100 szt/op) 2 2. Dyble montaż metalowe 8mm (100 szt/op) 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 24950000-8, 24951000-5, 24951100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 325,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto wykonania zamówienia 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedstawiane w ofercie produkty mają zapewniać zawodnikom możliwość uzyskania jak najlepszych rezultatów w rywalizacji sportowej oraz pełnego wykorzystania poziomu wytrenowania poprzez optymalne profesjonalne przygotowanie sprzętu narciarskiego do udziału w zawodach. Odbiorca oczekuje na dostarczenie produktów spełniających jego potrzeby pod względem jakościowym, ilościowym oraz efektywności zastosowania, dopasowanych do konkretnych warunków, tzn. temperatura śniegu, wilgotność powietrza i śniegu, struktura i konsystencja śniegu, co jest związane z gwarancją niezawodności smarów i akcesoriów oraz ich jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że złożone zamówienie na smary i akcesoria do przygotowania sprzętu narciarskiego dotyczy zapotrzebowania całej szkoły (znaczna liczba grup szkoleniowych, konkurencje alpejskie, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska), kwestie gramatury są również istotne, ponieważ produkty trafią docelowo – zgodnie z zamówieniem - do trenerów różnych grup szkoleniowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia smary oraz akcesoria o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Produkty równoważne winny spełniać wymagania co do zakresu temperatur oraz gramatury. Jako równoważne traktowane będą oferty, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym oraz funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie antresoli stalowej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania29-04-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie antresoli stalowej w hali 2000 m. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI