Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia508857-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508857-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13 , 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (URL): http://www.up.lublin.pl/szp/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.up.lublin.pl/szp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.
Numer referencyjny: AZP/PNO/2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: część 1 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, część 2 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, część 3 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, część 4 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, część 5 – dostawa nawozów dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, część 6 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, część 7 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, część 8 – dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz, część 9 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz, część 10 – dostawa środków chwastobójczych i gryzoniobójczych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz. Zamawiający żada aby Wykonawca: 1. Termin ważności produktu w częściach 1 - 10 od dnia dostawy wynosił minimum 1 rok, chyba, że określony przez producenta termin ważności danej serii jest krótszy. 2. Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-10 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy. 3. Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę. 4. Zapewnił dostawę przedmiotu umowy na własny koszt własnym transportem ( w zakresie części 10 wraz z wniesieniem) w następujące miejsca: w części 1 i części 6 - Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, Uhrusk 122, 22-230 Wola Uhruska, woj. Lubelskie, w części 2 i części 7 - Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach 4, 24-150 Nałęczów, w części 3 i części 8 - Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku II, 22-130 Siedliszcze, w części 4 i części 9 - Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin, w części 5 - Łąkarska Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego, 21-230 Sosnowica, w części 10 - Magazyn Centralny przy ul. Akademickiej 12A w Lublinie. W oparciu o pisemne zamówienie złożone Wykonawcy mailem lub faksem, przez kierownika jednostki, lub upoważnionego przez niego pracownika, wskazanej w punkcie 3.3.4. SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia: - w części 1, 2 i 4 - w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, - w części 3 - w ciągu 3 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, - w części 5 - w ciągu 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, - w części 6, 7, 8, 9 i 10 - w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, Oferty proponujące dłuższy termin dostawy zostaną odrzucone. Przewidywana maksymalna liczba dostaw w ciągu trwania umowy: - w części 1, 2 : trzy dostawy, - w części 3 i 5: jedna dostawa, - w części 4: dwie dostawy, - w części 6, 7, 8, 9 i 10: dostawy sukcesywne w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 24400000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24413300-5
24420000-4
24440000-0
24410000-1
24453000-4
24452000-7
24454000-1
24457000-2
24450000-3
24456000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 816998,18
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 445-65-99, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części, znak sprawy: AZP/PNO/2/2019, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Zaleca się aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 do SIWZ. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej. o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek, 3/ zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4/ wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji komponentów lub produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, przy zachowaniu ceny, 5/ zmiana wielkości opakowań, pojemności lub nazwy produktu objętego umową, przy zachowaniu ceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 6/ zmiany rzeczowe asortymentu wskazanego w przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega, że przy zachowaniu wskazanego zakresu wartości przedmiotu zamówienia podstawowego i prawa opcji, zmiany rzeczowe asortymentu mogą polegać na tym, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia danego rodzaju asortymentu będącego przedmiotem zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na pojawienia się okoliczności , których na tym etapie zamówienia nie da się przewidzieć i są one niezależne od działań bądź braku działań Zamawiającego (zmiany co do stanu faktycznego nie dające się przewidzieć) tj. zmiany pogodowe,( nadmierne susze, ulewy) wystąpienia na danym terenie chorób zakaźnych, plag szkodliwych owadów, 7/ zmiany ilości asortymentu wskazanego w przedmiocie umowy – Zamawiający zastrzega, że przy zachowaniu wskazanego zakresu wartości zamówienia podstawowego i prawa opcji, zmiany ilościowe asortymentu mogą polegać na tym, że Zamawiający zrezygnuje z części przedmiotu zamówienia danego rodzaju asortymentu wskazanego przedmiotu zamówienia z uwagi na pojawienia się okoliczności, których na tym etapie zamówienia nie da się przewidzieć i są one niezależne od działań bądź braku działań Zamawiającego (zmiany co do stanu faktycznego nie dające się przewidzieć) tj. zmiany pogodowe,(nadmierne susze, ulewy) wystąpienia na danym terenie chorób zakaźnych, plag szkodliwych owadów, 8/ Zamawiający wskazuje, że zmiany ilościowe bądź zmiany rzeczowe w przedmiocie zamówienia ( ust.1 pkt. 6 i 7) są uzależnione od aktualnych na danym etapie wzrostu roślin lub hodowli zwierząt potrzeb Zamawiającego uzależnionych od warunków pogodowych, chorób zakaźnych, występujących szkodników roślin, 9/ w przypadku, gdyby przedmiot zamówienia został wycofany za sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku ( potwierdzone przez producenta) Wykonawca może zaoferować inny przedmiot o parametrach nie gorszych niż przedmiot wycofany i po cenach jednostkowych nie wyższych niż podane w ofercie. 10/ zmiana osób i danych, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1-5 następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy, 11/ dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 9, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1/Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust.5 PZP. 2/ Posiadaczem opcji ( podmiotem uprawnionym do jej wykonania) jest Zamawiający. Wystawiającym opcję jest Wykonawca. 3/ Gwarantowany zakres zamówienia to 70 % wartości przedmiotu zamówienia zaś prawem opcji objęte zostanie 30 % wartości przedmiotu zamówienia, 4/ Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. 5/Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). 6/ Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany , jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji albo skorzysta z tego uprawnienia w zakresie mniejszym niż określony w ust. 1 pkt. 3 7/Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 8/Zamawiający może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu podpisania umowy do terminu wygaśnięcia opcji przez złożenie stosownego zamówienia w trybie wskazanym jak dla zamówienia podstawowego, po wykonaniu przedmiotu umowy w 70 %. 9/ Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia o wartości 70 % ; 10/Nabycie przedmiotów objętych opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy .
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część 1 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24400000-8, 24413300-5, 24420000-4, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 314355,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część 2 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24400000-8, 24410000-1, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 239305,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: część 3 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej Bezek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24400000-8, 24410000-1, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29900,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: część 4 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24400000-8, 24410000-1, 24440000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25320,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: część 5 – dostawa nawozów dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 5 – dostawa nawozów dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24400000-8, 24440000-0, 24420000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6410,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: część 6 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 6 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24453000-4, 24452000-7, 24454000-1, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 93107,18
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: część 7 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 7 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24453000-4, 24452000-7, 24454000-1, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 86235,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: część 8 – dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Bezek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 8 – dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24453000-4, 24450000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5392,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: część 9 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 9 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24453000-4, 24452000-7, 24454000-1, 24457000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14004,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: część 10 – dostawa środków chwastobójczych i gryzoniobójczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 10 – dostawa środków chwastobójczych i gryzoniobójczych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24453000-4, 24456000-5, 24452000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2970,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy częściowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję trybuny - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję trybuny - 30 metrów, 4 rzędy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI