DOSTAWA NAWOZÓW

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA NAWOZÓW
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMilicz
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStawy Milickie S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia522221-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522221-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Stawy Milickie S.A.: DOSTAWA NAWOZÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stawy Milickie S.A., krajowy numer identyfikacyjny 21461756000000, ul. Ruda Sułowska  20 , 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 847 110, e-mail biuro@stawymilickie.pl, faks 713 847 110.
Adres strony internetowej (URL): www.stawymilickie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stawymilickie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską w zamkniętej i oznakowanej kopercie
Adres:
Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul Kolejowa 2 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA NAWOZÓW
Numer referencyjny: PN-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: 1) CZĘŚĆ I: mocznik minimum 45% N w ilości 86,5 ton (słownie: osiemdziesiąt sześć ton 500 kilo) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach, 2) CZĘŚĆ II: superfosfat wzbogacony minimum 38% P2O5 w ilości 27,5 ton (słownie: dwadzieścia siedem ton pięćset kilo) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach, 3) CZĘŚĆ III: sól potasową minimum 60% K2O w ilości 35 ton (słownie: trzydzieści pięć ton), pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach 4) CZĘŚĆ IV: wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 240 ton (słownie: dwieście czterdzieści ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 24440000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24410000-1
24420000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-15
2019-05-13

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi dla: 1) Część I dostawy, o której mowa w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia - w ilości minimum 50% określonej w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia - do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części I przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r. 2) Część II dostawy, o której mowa w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 2) ogłoszenia - w ilości minimum 50% określonej w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 2) ogłoszenia- do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części II przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r. 3) Część III dostawy, o której mowa w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 3) ogłoszenia- w ilości minimum 50% określonej w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 3) ogłoszenia - do 7 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części III przedmiotu zamówienia - do dnia 15 kwietnia 2019r. 4) Część IV dostawy, o której mowa w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 4) ogłoszenia - w ilości minimum 50% określonej w SEKCJI II) 4) pkt 1 ppkt 4) ogłoszenia - do 14 dni od podpisania umowy. Co najmniej 90 ton części IV przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r. Pozostała ilość części IV przedmiotu zamówienia - do dnia 13 maja 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli: 1) I CZĘŚĆ: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy mocznika - o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde zamówienie. 2) II CZĘŚĆ: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy superfosfatu - o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde zamówienie. 3) III CZĘŚĆ: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy soli potasowej - o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde zamówienie. 4) IV CZĘŚĆ: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy wapna - o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każde zamówienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złożyy: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale III.1.3. ogłoszenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium (art. 45 ust. 2 ustawy PZP) w kwocie: 1) dla części I: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). 2) dla części II: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). 3) dla części III: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). 4) dla części IV: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100). 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy PZP): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-4/2019 na dostawę nawozów dla części I i/lub II i/lub III i/lub IV”. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust 3 ustawy PZP). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 7b) ustawy PZP). 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA MOCZNIKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: mocznik minimum 45% N w ilości 86,5 ton (słownie: osiemdziesiąt sześć ton 500 kilo) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24440000-0, 24410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: Część I dostawy w ilości minimum 50% - do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części I przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r.


Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA SUPERFOSFATU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: superfosfat wzbogacony minimum 38% P2O5 w ilości 27,5 ton (słownie: dwadzieścia siedem ton pięćset kilo) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24440000-0, 24420000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: Część II dostawy w ilości minimum 50% przedmiotu zamówienia - do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części II przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r.


Część nr: 3 Nazwa: DOSTAWA SOLI POTASOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: sól potasową minimum 60% K2O w ilości 35 ton (słownie: trzydzieści pięć ton), pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24440000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: Część III dostawy w ilości minimum 50% przedmiotu zamówienia - do 7 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części III przedmiotu zamówienia - do dnia 15 kwietnia 2019r.


Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA WAPNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 240 ton (słownie: dwieście czterdzieści ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24440000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: Część IV dostawy w ilości minimum 50% przedmiotu zamówienia do 14 dni od podpisania umowy. Co najmniej 90 ton części IV przedmiotu zamówienia - do dnia 30 kwietnia 2019r. Pozostała ilość części IV przedmiotu zamówienia - do dnia 13 maja 2019r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomalowanie 3 beczek metalowych - Szklarka
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomalowanie 3 beczek metalowych na wodę - w środku na zewnątrz. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI