Dostawa materiałów sterylizacyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów sterylizacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-12
 • Numer ogłoszenia512958-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512958-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie: Dostawa materiałów sterylizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43102923400000, ul. Stanisława Staszica  16 , 20-081  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815344610, e-mail zamowienia@spsk1.lublin.pl, faks +48815324153.
Adres strony internetowej (URL): https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy PZP
Adres:
Staszica 16, 20-081 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów sterylizacyjnych
Numer referencyjny: EO/LA-M-2732/8/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów sterylizacyjnych, których szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1-2 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 5. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty). 6. Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 24 miesiące licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu każdego artykułu znajdowała się data jego ważności (przydatności) oraz opis i oznakowanie towaru w języku polskim. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4 (Szpitalne wyroby papierowe). 24.00.00.00-4 (Produkty chemiczne).

II.5) Główny kod CPV: 24000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
• Próbki w zakresie zadań oraz ilościach podanych poniżej:  Zadanie 1: poz. 1 rolka ,poz 3 – 1 szt, poz. 8 – 5 szt. etykiet  Zadanie 2: poz. 5 – 3 szt., poz. 15, 16, 17 – 1 szt. • Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć katalogi / ulotki, prospekty, zdjęcia, foldery itp. zawierające dokładne opisy zaoferowanego asortymentu w języku polskim, z zaznaczeniem, którego zadania i pozycji opisy dotyczą, (jeżeli katalog lub ulotka jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski). – dot. zad. nr 1, 2 • Dokumenty potwierdzające typ testu i parametry działania – dot. zad. nr 1 poz. 1 – 8 • Potwierdzenie zgodności z normami ISO 11140 (typ 1) – dot. zad. nr 1 poz. 1 • Potwierdzenie zgodności z normami ISO 11140 (typ 2), poświadczenie dokumentem braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych – dot. zad. nr 1 poz. 2 • Potwierdzenie zgodności z normami ISO 11140-4 (typ 2), dokument potwierdzający klasę testu wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną – dot. Zad. 1 poz.3 • Potwierdzenie zgodności z norma ISO 11140-1 (typ 6) – dot. zad. nr 1 poz. 4 i 5 - potwierdzenie klasy testu przez niezależną jednostką notyfikowaną - poświadczone dokumentem brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych • potwierdzenie zgodności z normą PN EN ISO 11140-1 (typ 5) wymagane oświadczenie producenta o klasie wskaźnika. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. – dot. zad. 1 poz. 6 • Oświadczenie Wykonawcy o kompatybilności etykiet podwójnie przylepnych z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z posiadaną przez Zamawiającego metkownicą numeryczną firmy Blitz. - dot. zad.1 poz. 8 • Potwierdzenie zgodności z normą PN EN-15883 substancji testowej naniesionej na plastikowe podłoże.- dot. zad.2 poz. 2 • Potwierdzenie zgodności z normą PN EN ISO 11140, potwierdzenie zgodności z normą PN EN ISO 11140-1 w zakresie tolerancji na czas i temperaturę odpowiadającą typowi 6 – dotyczy zad. 2 poz. 6 i 7
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w przypadku: a) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, b) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji lub wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie asortymentu objętego niniejszą umową (Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie wyłącznie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, przy zastrzeżeniu braku możliwości podwyższenia ceny), c) wystąpienia incydentu medycznego dotyczącego przedmiotu objętego umową (Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt „zamienny“ będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie), d) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową, e) zmiany wielkości opakowania (Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu /w zaokrągleniu w górę/ aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia), f) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy (zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT), g) zmian danych identyfikujących strony - zgodnie z zapisami w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, 2. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany umowy, w ramach realizacji dodatkowych dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Obniżenie ceny oferowanych produktów przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy. 4. Zamawiający przewiduje zmianę terminu obowiązywania umowy w przypadku: a) wcześniejszego jej zrealizowania w zakresie dostaw przedmiotu umowy – wówczas umowa wygasa; b) niewyczerpania wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu, można przedłużyć przedmiotową umowę nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 5. W przypadku wystąpienia incydentu medycznego, wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego produktu z umowy, o ile dostarczenie zamiennika produktu stanowiło będzie rażącą stratę dla Wykonawcy. W celu wykazania rażącej straty Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu znaczną różnicę cen producenta produktu objętego przedmiotem zamówienia i jego zamiennika. Za incydent medyczny należy rozumieć każde wadliwe działanie, pogorszenie cech lub działania wyrobu medycznego, jak również każdą nieprawidłowość w oznakowaniu lub instrukcjach używania, które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. 6. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty. 7. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 3. 8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy. 9. Każda zmiana może nastąpić w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3. 10. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. 3. 11. W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Taśma kontrolna do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej; a) wykonana z krepowanego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przylegania do suchych powierzchni b) o wymiarach 24-25 x 50mb; c) wyraźna zmiana barwy z jasnej na ciemną. Test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dicktyp 2, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego oraz rurowego w jednym. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja przyrządu pozwala na umieszczanie go w komorze bez konieczności stosowania dodatkowych elementów jak np. odwrócona taca itp. W każdym zestawie: 400 testów/wskaźników i 1 przyrząd PCD Jednorazowy, nietoksyczny pakiet Bowie &Dick typ 2 134°C / 3,5 min. Na odwrocie nadrukowane pole do wpisania informacji ewidencyjnych. Samoprzylepny emulacyjny wskaźnik do sterylizacji parowej, wyraźnie nadrukowany kolor przebarwienia oraz parametry umieszczone na teście; przeznaczony do parametrów 134°C / 7 min. i 121°C / 20 min; nietoksyczny Emulacyjny wskaźnik do sterylizacji parowej (bez kleju): wyraźnie nadrukowany kolor przebarwienia oraz parametry umieszczone na teście; przeznaczony do parametrów 134°C / 7 min. i 121°C / 20 min. nietoksyczny. Zintegrowany wskaźnik typ 5 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu – 100% EO, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane oświadczenie producenta o typie wskaźnika. Test kontroli wsadu wskaźnik w technologii typ 6 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnymi wskaźnikami do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C / 7 min. i 121°C / 20 min., wskaźnik w technologii typ 6 w opakowaniach 400szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej: przystosowane do posiadanych przez Zamawiającego metkownic numerycznych firmy Blitz z pięcioma miejscami informacyjnymi nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy. - wskaźnik umieszczony na dolnej krawędzi etykiety
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprawdzian kontroli szczelności zgrzewu: przeznaczony do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych odwzorowujący typowe opakowanie papierowo-foliowe; z polami do protokołu, tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień i/lub działań serwisowych, nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny.. Wskaźnik procesu mycia mechanicznego STFLoad Check: wskaźnik przeznaczony do kontroli skuteczności procesu mycia w myjni – dekomacie; substancja testowa, naniesiona warstwowo na plastikowe podłoże, zawierająca dwa rodzaje białek, lipidy oraz polisacharydy; przeznaczony do stosowania łącznie z metalowym próbnikiem Przyrząd do mycia mechanicznego STF – przyrząd zapewniający kontrolę procesu z czterech różnych kierunków Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji typu BROWNE DOQ, wymagane miejsce na wklejenie testu Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania 12 +/- 1 Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg Wskaźnik kontroli dezynfekcji termicznej Des-Check: parametry dezynfekcji 90°C przez 5 min.; tolerancja na zmienne krytyczne procesu tj. czas i temperaturę - sposób przebarwienia umieszczony na wskaźniku Wskaźnik kontroli dezynfekcji termicznej Des-Check: parametry dezynfekcji 93°C przez 10 min.; tolerancja na zmienne krytyczne procesu tj. czas i temperaturę - sposób przebarwienia umieszczony na wskaźniku. Szczotka do intensywnego mycia narzędzi: - sztywne włosie nylonowe; - zakończona pętlą; - długość 40,6 cm; - średnica 5 mm; - wielorazowego użytku Szczotka do intensywnego mycia narzędzi: - sztywne włosie nylonowe; - zakończona pętlą; - długość 40,6 cm; - średnica 10 mm; - wielorazowego użytku Szczotka do intensywnego mycia narzędzi: - sztywne włosie nylonowe; - zakończona pętlą; - długość 40,6 cm; - średnica 15 mm - wielorazowego użytku Szczotka do oczyszczania światła narzędzi w procesie mycia: - włosie nylonowe - długość 61 cm - średnica 5 mm - rączka wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej. Szczotka do oczyszczania światła narzędzi w procesie mycia: - włosie nylonowe - długość 61 cm - średnica 7 mm - rączka wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej. Szczotka do oczyszczania światła narzędzi w procesie mycia: - włosie nylonowe - długość 61 cm - średnica 10 mm - rączka wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego : - długość 18-19 cm - włosie – stal nierdzewna - wielokrotnego zastosowania Szczotka wielokrotnego użycia o dł. 22 cm +/- 1 cm, do mycia narzędzi, z krótkim, gęstym, extra sztywnym poliamidowym włosiem o wymiarach 77 x 20 x 10 mm (dł. x szer. x wys.) Szczotka wielokrotnego użycia o dł. 22 cm +/- 1 cm, do mycia narzędzi, z krótkim, gęstym, sztywnym poliamidowym włosiem o wymiarach 77 x 20 x 15 mm (dł. x szer. x wys.) Szczotka wielokrotnego użytku o dł. niekrótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi z niebieskim nylonowym włosiem. Na jednym końcu rączki dwie różne szerokości włosia. Koszyczek na drobne akcesoria ze stali nierdzewnej, wymiary 178x127x25mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport podnośnika dwukolumnowego na palecie - Sandomierz - Dania
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport podnośnika dwukolumnowego na palecie. Wymiary 320/80/100. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI