„Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 10 zadań

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 10 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-21
 • Numer ogłoszenia620488-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 620488-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii: „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 10 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, krajowy numer identyfikacyjny 000001301, ul. F. Joliot-Curie  14a , 50-383  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 2732, e-mail renata.michalowska@uwr.edu.pl, faks 71 375 7661.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.uni.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.uni.wroc.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wyższa uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.uni.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagana jest forma pisemna, zgodna z SIWZ
Adres:
Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot - Curie 14a, 50-383 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 10 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
Numer referencyjny: WB.2410.20.2018.RM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie jednorazowego zakupu w ramach poszczególnych zadań „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 10 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”1. Termin wykonania zamówienia maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów laboratoryjnych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne Wymagania. *Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ZAŁACZNIKA NR 5 -Kolumna VI przez wpisanie nazwy producenta oraz przez określenie zaproponowanych parametrów odczynników chemicznych w sposób umożliwiający jednoznaczną ich weryfikację.

II.5) Główny kod CPV: 19500000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp (jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych) b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5a. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) Zamawiający uprzedza, że może zażądać dokumentów potwierdzających parametry i jakość produktów tzn. specyfikację jakościową, karty charakterystyki, świadectwa kontroli jakości, jeżeli produkt nie jest mu znany, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakim może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz.1126) 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) obowiązują następujące postanowienia: a. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt.7a. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty. c. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców. d. Wykonawcy, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza, będą zobowiązani do dostarczenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów: • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta dostarczanych materiałów na wniosek wykonawcy pod warunkiem że oferowane materiały będą takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej lub niższej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. • Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT obowiązującej na oferowane materiały pod warunkiem zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem Ministra Finansów • Zamawiający dopuszcza poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Biosensory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Biosensory z białkiem A 2) Biosensory anty-GST 3) Biosensor AR2G; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Końcówki i materiały do zastosowań komórkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Końcówki 0,1 - 10 µl do pipet automatycznych 2) Końcówki 2 - 200 µl do pipet automatycznych 3) Końcówki 50 - 1000 µl do pipet automatycznych 4) Probówki 1.5 ml, niskowiążące białka 5) Płytka do hodowli komórkowych 96- dołkowa 6) Płytka do obrazowania komórkowego 96-dołkowa z dnem o budowie szkiełka nakrywkowego 7) Pudełko na probówki stożkowe 5 ml; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Materiały do biologii komórkowej i molekularnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 0.5 mL 2) Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 2 ml 3) Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 5 ml 4) Igły iniekcyjne: 1,1 mm (19G) x 40 mm (1,1/2') 5) Kleszcze do szkiełek nakrywkowych 6) Minutnik laboratoryjny 7) Folia aluminiowa 8) Płytki do hodowli 96 dołkowe, biała ramka z przezroczystymi dołkami, pokryte poli-D-lizyną 9) Celulozowa bibuła chromatograficzna 10) Membrana PVDF 11) Butelki do hodowli komórek eukariotycznych, typ T175, z wentylacją 12) Butelki do hodowli komórek eukariotycznych, typ T75, z wentylacją 13) Probówki reakcyjne 1.5 ml, bezbarwne 14) Probówki reakcyjne 1.5 ml, czarne 15) Probówki do PCR 0,2 ml 16) Mieszadełko magnetyczne 17) Kriopudełko kartonowe 18) Sterylny filtr strzykawkowy PVDF 0,2 µm o średnicy 4 mm 19) Sterylny filtr strzykawkowy PVDF 0,2 µm o średnicy 13 mm 20) Sterylny filtr strzykawkowy PES 0,2 µm o średnicy 13 mm 21) Sterylny filtr strzykawkowy PES 0,2 µm o średnicy 32 m 22) Płytki 6 dołkowe z pokrywką 23) Płytki 12 dołkowe z pokrywką 24) Płytki 24 dołkowe z pokrywką 25) Płytki 96 dołkowe z pokrywką 26) Końcówki kapilarne 1-200 µl 27) Statyw na probówki o pojemności 1,5 ml i 2 ml, 80-miejscowy 28) Statyw na mikroprobówki z zatrzaskową pokrywką 29) Składany statyw na probówki wirówkowe 30) Statyw PCR 31) Stacja robocza PCR 32) Jednorazowe zbiorniki na odczynniki, 25 ml 33) Pudełko do barwienia 34) Skrobaki do komórek 35) Półmaski filtrujące cząstki, FFP2, P201 36) Szalki Petriego 37) Probówki wirówkowe 50 ml 38) Probówki wirówkowe 15 ml 39) Tryskawka, z wąską szyją, 500 ml 40) Tryskawka, z wąską szyją, 250 ml 41) Jednorazowe łódeczki wagowe, antystatyczne, 7 ml, kolor czarny 42) Jednorazowe łódeczki wagowe, antystatyczne, 7 ml, kolor niebieski 43) Jednorazowe łódeczki wagowe, antystatyczne, 100 ml, kolor niebieski 44) Probówki wirówkowe, 50 ml, 20 000 g, z zatyczką z uszczelką 45) Końcówki do pipet o pojemności 1 000 - 5 000 µl; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Rękawice nitrylowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar XS 2) Ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S 3) Ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M 4) Ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar L; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Probówki wirówkowe i mikroprobówki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Probówka 15 ml brązowa 2) Probówka 50 ml brązowa 3) Probówka 15 ml przezroczysta 4) Probówka 50 ml przezroczysta 5) Krioprobówka 2 ml 6) Probówka 1,5 ml; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pipety serologiczne i końcówki do pipet
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Pipety serologiczne 5 ml 2) Pipety serologiczne 10 ml 3) Pipety serologiczne 25 ml 4) Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 10 µl 5) Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200 µl; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Materiały do reakcji PCR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Folia samoprzylepna do płytek PCR 2) Płytka do PCR 96-dołkowa; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Akcesoria do elektroforezy i biologii komórkowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Grzebień do elektroforezy, 10 zębów, 1.0 mm 2) Grzebień do elektroforezy, 15 zębów, 1.0 mm 3) Grzebień do elektroforezy, 10 zębów, 1.5 mm 4) Grzebień do elektroforezy, 15 zębów, 1.5 mm 5) Płytki szklane do elektroforezy z przegrodami dystansującymi o grubości 1.0 mm 6) Płytki szklane do elektroforezy z przegrodami dystansującymi o grubości 1.5 mm 7) Płytki szklane do elektroforezy 8) Statyw uszczelniający do wylewania dwóch żeli jednocześnie 9) Szkiełka do liczenia komórek 10) Żel poliakrylamidowy 4-20%, z grzebieniem 10 dołkowym 11) Żel poliakrylamidowy 4-20%, z grzebieniem 12 dołkowym; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Kolby hodowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Kolby do hodowli komórek eukariotycznych (CHO) o pojemności 5 L 2) Kolby do hodowli komórek eukariotycznych (CHO) o pojemności 1,6 L 3) Kolby do hodowli komórek eukariotycznych (CHO) o pojemności 250 ml; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Jednostka filtracyjna do butelek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Sterylna jednostka filtracyjna do butelek z membraną z PES; Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników chemicznych nowych, o dobrej jakości oraz o parametrach określonych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie ubrań, Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry, Prowadzę sklep internetowy z odzieżą damską i jestem zainteresowana szyciem ubrań. Czy robicie Państwo również projekty ciuchów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Z poważaniem, Anna
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI