Dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych do PORT Polskiego Ośrodka...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych do PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o.o
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-07
 • Numer ogłoszenia645174-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 645174-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o: Dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych do PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o.o
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o, krajowy numer identyfikacyjny 0000300736, , ul. Stabłowicka  147 , 54-066   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 720 16 01, , e-mail karolina.koc@eitplus.pl , , faks +78 71 720 16 00.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.port.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.port.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych do PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o.o
Numer referencyjny: TZ.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z podziałem na 3 części zwane dalej zadaniami: 3.1.1. zadanie nr 1: sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych. 3.1.2. Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy gazów specjalnych na potrzeby Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych. 3.1.3. zadanie nr 3: sukcesywna dostawa ciekłego helu. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.4. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24110000-8 Gazy przemysłowe 3.5. Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji dostaw, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 24110000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy okreslone zostały w załaczniku do SIWZ nr 3 - wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sukcesyna dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do Wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy, należy rozumieć dostawy dokonywane etapami w różnym - dowolnym asortymencie i ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na około 40 dostaw po 45 butli. 4. Zamawiający planuje w okresie trwania umowy używanie (stałą dzierżawę) na terenie spółki około 60 butli do gazów technicznych oraz około 140 butli do gazów specjalnych. 5. Dostawca zobowiązany będzie do utrzymania stałych cen za dzierżawę butli do gazów, bez naliczania opłat dodatkowych za dzierżawę długoterminową. 6. Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail. 7. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania również za pośrednictwem poczty e-mail. 8. Asortyment dostawy częściowej wyszczególniony na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodny z asortymentem wyszczególnionym w Protokole odbioru (załącznik nr 3 do umowy) potwierdzającym dostawę. 9. Dostawy będą realizowane do różnych lokalizacji docelowych na terenie miasta Wrocław. 10. Dokładny adres dostawy zostanie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego. 11. Dostawy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 12. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 3 dni. 13. Odbiór butli opróżnionych dokonywany będzie sukcesywnie przy nowych dostawach i powinien być wliczony w cenę zamówienia. 14. Butle zawierające gazy, muszą być czytelnie i prawidłowo oznaczone co do zawartości, zawory butli muszą być opieczętowane i zabezpieczone kołpakami lub pałąkami ochronnymi. 15. Do każdej dostawy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączy: certyfikat lub świadectwo kontroli czystości, kartę charakterystyki, warunki przechowywania oraz datę ważności produktu, 16. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy gazów, w przypadku: stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianymi a dostarczonymi gazami, uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie gazów, 17. Ilości gazów wskazane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do Wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy, należy rozumieć dostawy dokonywane etapami w różnym - dowolnym asortymencie i ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na około 7 dostaw po 2 butle. 4. Zamawiający planuje w okresie trwania umowy używanie (stałą dzierżawę) na terenie spółki około 14 butli do gazów specjalnych. 5. Dostawca zobowiązany będzie do utrzymania stałych cen za dzierżawę butli do gazów, bez naliczania opłat dodatkowych za dzierżawę długoterminową. 6. Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail. 7. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania również za pośrednictwem poczty e-mail. 8. Asortyment dostawy częściowej wyszczególniony na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodny z asortymentem wyszczególnionym w Protokole odbioru (załącznik nr 3 do umowy) potwierdzającym dostawę. 9. Dostawy będą realizowane do różnych lokalizacji docelowych na terenie miasta Wrocław. 10. Dokładny adres dostawy zostanie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego. 11. Dostawy będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 12. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. 13. Odbiór butli opróżnionych dokonywany będzie sukcesywnie przy nowych dostawach i powinien być wliczony w cenę zamówienia. 14. Butle zawierające gazy, muszą być czytelnie i prawidłowo oznaczone co do zawartości, zawory butli muszą być opieczętowane i zabezpieczone kołpakami lub pałąkami ochronnymi. 15. Do każdej dostawy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączy: • certyfikat lub świadectwo kontroli czystości, • kartę charakterystyki, • warunki przechowywania oraz datę ważności produktu, 16. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy gazów, w przypadku: • stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianymi a dostarczonymi gazami, • uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie gazów, 17. Ilości gazów wskazane w poniższej tabeli są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: sukcesywne dostawy ciekłego helu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w ilościach nieprzekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na 10 dostaw po 100 litrów. 4. Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail. 5. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania. 6. Ilość cieczy w dostawie częściowej wyszczególniona na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodna z ilością wyszczególnioną w Protokole Odbioru (załącznik nr 3) potwierdzającym dostawę. 7. Miejscem dostawy jest: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. Wrocław 54-066 ul. Stabłowicka 147. 8. Ciekły hel musi zostać dostarczony bezpośrednio do urządzeń NMR, znajdujących się w pomieszczeniach 0.1 oraz 0.2 na parterze budynku 1BC oraz urządzeń znajdujących się w budynku 9A. W związku z powyższym dostawca musi dysponować mobilnymi zbiornikami dostosowanymi do przebywania w silnym polu magnetycznym. 9. Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 10. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 3 dni robocze po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 11. Całkowite zapotrzebowanie na ciekły hel wynosi 1000 litrów. Jest to ilość szacunkowa, służąca do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie koloru spodni lub przefarbowanie ich - Oława
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie koloru spodni lub przefarbowanie ich. Mam spodnie w kolorze czerwonym, które zabarwiły się podczas prania. Chciałabym odzyskać ich pierwotny kolor, ewentualnie przefarbować na inny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI