„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-29
 • Numer ogłoszenia508199-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508199-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 51139872500000, ul. ul. Władysława Jagiełły  1 , 14100   Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 427 357, e-mail pzozsa.zamowienia@wp.pl, faks 896 469 250.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.szpital-ostroda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych.”
Numer referencyjny: PZOZSA DZP-3321-05/2019r.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wymaga się, aby tlen medyczny spełniał wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417. W niniejszym postępowaniu obowiązują wymagania Farmakopei Europejskiej, przygotowanej w ramach działalności Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leku i Ochrony Zdrowia przy Radzie Europy w Strasburgu. Polska wersja tej Farmakopei jest przygotowana i wydawana w Urzędzie Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako kolejne publikacje Farmakopei Polskiej, jej VIII wydanie, zawierające wymagania ogólne oraz monografie szczegółowe, stanowi pełny, całkowicie zgodny z oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej.

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44610000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty : a) oryginału oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że : a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia: tj.: 81 000,00zł, brutto każda oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są (np. referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ. Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia : tj.: 81 000,00zł brutto każda oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są (np. referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2) Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), 3) W przypadku produktów leczniczych tj. tlen medyczny ciekły, tlen medyczny sprężony, podtlenek azotu medyczny, mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% - Wykonawca przedstawi następujące dokumenty wymagane przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm.) : c) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leczniczego – dla każdego z wymienionych produktów – wydane przez Prezesa Urzędu, d) Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego – dla każdego z wymienionych produktów – wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 4) W przypadku wyrobów medycznych tj. dwutlenek węgla medyczny, dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii , zawór dozujący do mieszaniny, ustniki - Wykonawca przedstawi następujące dokumenty wymagane przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych : a) Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, b) Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych , c) Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, prowadzonego przez Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dla każdego z wyrobów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz oferty ( na załączonym druku – załącznik nr 1 do SIWZ), b) wypełniony formularz cenowy (na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ), c) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), d) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu-według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, e) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ, f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika, g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia (dostawy) 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem : a) producent (wytwórca) towaru wprowadził go do obrotu w cenie promocyjnej, b) zmiana ceny jest nie mniejsza niż cena promocyjna, c) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, d) zmiana umowy jest dokonywana jedynie na czas trwania promocji, e) przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych parametrach; f) strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania wartości umowy o której mowa w § 3, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia. 3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 4 pkt 1 Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Postanowienia ust. 9 mają zastosowanie. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 8. Wprowadzenie przez Zamawiającego zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 wymaga złożenia uprzednio przez Wykonawcę do zamawiającego wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, zawierającego informacje dotyczące przyjętych przez Wykonawcę zasad kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy , wraz z zanimizowanymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę i dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany wykazać łącznie : 1) wpływ zmian na wysokość wykonania umowy przez Wykonawcę; 2) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 3) adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. Postanowienia ust. 9 mają zastosowanie. 9. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO’’, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Państwa Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda. 2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych-Pan Michał Cupiał na adres email: iod@szpital-ostroda.pl . 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli gazów medycznych. nr sprawy: PZOZSA/DZP/3321-05/2019 r. oraz późniejszą realizacją umowy. 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którym udostępniona zostanie umowa. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach, tj. w art. 97 ust. 1 ustawy PZP, oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, z tym że po roku czasu przekazywane są do archiwum. 6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem Państwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy. 7) Każdy Wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo: • dostępu do swoich danych osobowych, • do sprostowania swoich danych osobowych, • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli ze stali nierdzewnej - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli ze stali nierdzewnej do budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI