Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego azotu na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego azotu na potrzeby PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-22
 • Numer ogłoszenia505898-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505898-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o: Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego azotu na potrzeby PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o, krajowy numer identyfikacyjny 0000300736, , ul. Stabłowicka  147 , 54-066   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 720 16 01, , e-mail karolina.koc@eitplus.pl , , faks +78 71 720 16 00.
Adres strony internetowej (URL): https://www.port.org.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.port.org.pl/pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego azotu na potrzeby PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.
Numer referencyjny: TZ.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiorników przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z podziałem na 2 części zwane dalej zadaniami: - zadanie nr 1: dzierżawa zbiorników nr 1 i 2 do przechowywania ciekłego azotu wraz z sukcesywna dostawą ciekłego azotu -Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy ciekłego azotu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 24110000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Brak warunków postawionych przez Zamawiającego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Brak warunków postawionych przez Zamawiającego
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Brak warunków postawionych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawijacy przewiduje mozliwośc zmian umowy zgodnie z zapisami wzorów umów stanowiacych załaczniki nr 3 i 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dzierżawa zbiorników nr 1 i 2 do przechowywania ciekłego azotu wraz z sukcesywna dostawą ciekłego azotu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa zbiorników nr 1 i 2 do przechowywania ciekłego azotu wraz z sukcesywną dostawą ciekłego azotu. Przedmiotem dzierżawy będą dwa zbiorniki ciśnieniowe do przechowywania i dystrybucji ciekłego azotu na potrzeby budynków 3 i 4: a) Zbiornik nr 1 o następujących parametrach: • Pojemność wodna – od 6 do 11 m3. • Zbiornik musi posiadać parownicę. • Brak konieczności wykonania fundamentowania pod zbiornik (konieczna wizja lokalna). • Zbiornik należy podłączyć pod bieżącą instalację azotu w stanie ciekłym (ciśnienie robocze 1,5 bar) i gazowym (ciśnienie robocze 10 bar) oraz musi mieć możliwość poboru azotu w fazie ciekłej (do dewarów). • Max. pobór azotu w fazie gazowej 48,5 m3/h przy ciśnieniu 10 bar. • Zbiornik musi posiadać system wskazujący poziom napełnienia (cieczy). • Zbiornik musi posiadać monitoring napełnienia za pomocą telemetrii. • Zbiornik musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję. • Odparowanie własne nominalne, przy braku poboru ze zbiornika nie może przekraczać 1,5% na dobę. • Dzierżawa zbiornika nr 1 będzie obowiązywać od dnia …. roku przez 24 miesięcy. b) Zbiornik nr 2 o następujących parametrach : • Pojemność wodna – od 6 do 11 m3. • Zbiornik musi posiadać parownicę. • Brak konieczności wykonania fundamentowania pod zbiornik (konieczna wizja lokalna). • Zbiornik należy podłączyć pod bieżącą instalację azotu w stanie gazowym (ciśnienie robocze 10 bar) oraz musi mieć możliwość poboru azotu w fazie ciekłej (do dewarów). • Max. pobór azotu w fazie gazowej około 29 Nm3/h przy ciśnieniu 6 bar. • Zbiornik musi posiadać system wskazujący poziom napełnienia (cieczy). • Zbiornik musi posiadać monitoring napełnienia za pomocą telemetrii. • Zbiornik musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję. • Odparowanie własne nominalne, przy braku poboru ze zbiornika nie może przekraczać 1,5% na dobę. • Dzierżawa zbiornika nr 2 będzie obowiązywać od dnia …. przez 24 miesięcy. 1. Miejscem dostawy jest: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław. 2. W zakresie dzierżawy zawiera się dostarczenie rozładunek oraz podłączenie Zbiorników do istniejących instalacji rozprowadzających azot w fazie gazowej i ciekłej bez jej naruszenia (Konieczna wizja lokalna w celu zweryfikowania istniejących przyłączy oraz dopasowania przystosowanego miejsca do gabarytów zbiornika). 3. Dostarczone urządzenie nie musi być fabrycznie nowe. 4. Dostawa, montaż i uruchomienie Zbiorników nr 1 i 2 na ciekły azot zrealizowane zostaną w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie później niż do dnia 04.03..2019 roku. 5. Dostawca zapewni dokumentację Techniczno-Ruchową zbiorników w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego w dniu protokolarnego przekazania Zbiorników pod dzierżawę. 6. Dostawca wykona stosowne oznakowanie graficzne Zbiorników zgodne z wymaganiami UDT oraz BHP. 7. Dostawca zapewnia rejestrację Zbiorników na ciekły azot przez Urząd Dozoru Technicznego. 8. W ramach dzierżawy Wykonawca ubezpieczy Zbiorniki zgodnie z zakresem Umowy oraz będzie przeprowadzał wymagane przeglądy techniczne, w tym odbiory UDT/TDT, oraz naprawy nie spowodowane niewłaściwą eksploatacją. 9. W przypadku awarii Zbiornika/ów lub ich osprzętu, dostawca zapewni 24 godzinny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe. 10. Jeśli naprawa Zbiornika/ów lub ich osprzętu będzie trwała dłużej niż 48 godzin lub będzie wymagała demontażu i przetransportowania Zbiornika/ów poza teren Zamawiającego, Dostawca zapewni na czas naprawy zbiornika/ów zastępczy o zbliżonej pojemności i parametrach. 11. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Dostawca zapewni transport oraz ponowne uruchomienie Zbiornika/ów na własny koszt. 12. Dostawca zobowiązany będzie do utrzymania stałych cen za dzierżawę wyżej wymienionych zbiorników na ciekły azot przez cały okres trwania Umowy. 13. Wykonawca ponosi koszty związane z usadowieniem Zbiorników i podłączeniem do istniejącej instalacji azotowej. Po zakończeniu dzierżawy Wykonawca zdemontuje oraz zabierze zbiorniki na własny koszt po zakończeniu Umowy. 14. Do dzierżawionych Zbiorników Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw ciekłego azotu. 15. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej 16. Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail, a także w przypadku gdy czujniki telemetrii wskażą na spadek poziomu napełnienia Zbiornika nr 1 lub zbiornika nr 2 poniżej 30 %. 17. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania, również za pośrednictwem poczty e-mail. 18. Ilość cieczy w dostawie częściowej wyszczególniona na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodna z ilością wyszczególnioną w dowodzie dostawy (załącznik nr 4) potwierdzającym dostawę. 19. Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 20. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. 21. Zamawiający szacuje, że w ramach Umowy zostaną wykonane 90 dostawy ciekłego azotu. Szacowane całkowite zapotrzebowanie na ciekły azot wynosi około 450 000 kg. Jest to ilość szacunkowa, służąca do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacowanej ilości dostaw lub niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: sukcesywne dostawy ciekłego azotu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego azotu do stacjonarnego zbiornika (Euro-cyl 1000 l) znajdującego się przy budynku 1BC na terenie siedziby PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147 (54-066) Wrocław. 1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w terminie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do Wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w ilościach nieprzekraczających wartości Umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje wstępnie podział zamówienia na ok. 30 dostaw po 1000 kg. 4. Dostawy odbywać będą się na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie za pośrednictwem poczty e-mail. 5. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania, również za pośrednictwem poczty e-mail. 6. Ilość cieczy w dostawie częściowej wyszczególniona na wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, musi być każdorazowo zgodna z ilością wyszczególnioną w dowodzie dostawy (załącznik nr 4) potwierdzającym dostawę. 7. Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 8. Termin realizacji poszczególnych zamówień jest zgody z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 9. Całkowite zapotrzebowanie na ciekły azot wynosi ok. 30 000 kg. Jest to ilość szacunkowa, służąca do skalkulowania ceny oferty, w związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu rezygnacji z części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
termin realizacji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż wyobleń stalowych - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż wyobleń stalowych (stal INOX) ok. 500 m w chłodni drobiu w Wałbrzychu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI