Usługa udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze - nr postępowania FH/ 01/ 01/ 20
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-22
 • Numer ogłoszenia505356-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505356-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG: Usługa udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze - nr postępowania FH/ 01/ 01/ 20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu z PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 - Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP, pn.: „System do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, krajowy numer identyfikacyjny 12531630000000, ul. ul. Leopolda  31 , 40-189  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 007 681, , e-mail kwilk@ibemag.pl, , faks 322 007 701.
Adres strony internetowej (URL): www.ibemag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
INSTYTUT SIECI
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
pzp.ibemag.pl zakładka Przetargi nr postępowania FH/01/01/20

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
pzp.ibemag.pl zakładka Przetargi nr postępowania FH/01/01/20

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W FORMIE PISEMNEJ ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO, POSŁAŃCA LUB OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
Adres:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG 40-189 KATOWICE UL. LEOPOLDA 31 - KANCELARIA pok. nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze - nr postępowania FH/ 01/ 01/ 20
Numer referencyjny: FH/ 01/ 01/ 20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze. Platforma powinna realizować/zapewniać: • Transfer wiedzy dotyczącej pożądanych zachowań w obszarach cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania (materiały szkoleniowe, testy wiedzy). • Możliwość ankietowania użytkowników w celu ustalenia ich poziomu wiedzy (ankiety i quizy, możliwość wyboru grupy docelowej do której kierowane jest badanie). • Możliwość określania zadań dla użytkowników (w tym możliwość wyboru grupy użytkowników do której trafi zadanie). • Nagradzanie za realizację zadań w oparciu o mechanizmy wirtualnej waluty. • Możliwość zamiany wirtualnej waluty na nagrody fizyczne (bony, doładowania, kody). • Mechanizmy definiowania scenariuszy zadań bazujące na osiąganych przez użytkownika wynikach (np. bardziej ambitne/motywujące zadania dla użytkowników doświadczonych, łatwiejsze zadania dla użytkowników świeżych). • Mechanizmy analityczne pozwalające raportować realizację zadań przez użytkowników, poziom wydanych nagród. • Mechanizmy planowania kampanii pozwalające na planowanie działań uświadamiających w określonym czasie (działa uświadamiające opierają się o testy wiedzy, zadania, transfer informacji). • Elementy portalu społecznościowego, w którym uczestnicy mogą komunikować się między sobą, obserwować wzajemne działania i poziom realizacji zadań. • Możliwości elastycznego definiowania uprawnień dla użytkowników systemu (tworzenie ról i zespołów z dostępem do konkretnych scenariuszy i wiedzy). Szczegółowo określono w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 72230000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72240000-9
72263000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa będzie realizowana zgodnie z terminem określonym przez Wykonawcę w swojej ofercie maksymalnie do 70 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 20-04-2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje co najmniej dwoma specjalistami z zakresu socjologii lub psychologii, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, z których każdy brał udział w co najmniej dwóch implementacjach platformy motywacyjnej. b) dysponuje przynajmniej jedną osobą w roli Kierownika Projektu, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, brał udział co najmniej w 2 (dwóch) projektach (w ramach odrębnych umów), dotyczących udostępnienia implementacji platformy motywacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt tysięcy złotych) każda; c) dysponuje Programistą Front-End, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, brał udział co najmniej w 2 (dwóch) projektach (w ramach odrębnych umów), dotyczących udostępnienia i dostosowania platformy motywacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt tysięcy złotych) każda; d) dysponuje Programistą Back-End, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, brał udział co najmniej w 2 (dwóch) projektach (w ramach odrębnych umów), dotyczących udostępnienia i dostosowania platformy motywacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ – Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wykształcenie + specjalizacja, nazwa projektu/zlecenia, nazwa i adres odbiorcy projektu/zlecenia oraz informacji o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami przez Wykonawcę. Zgodnie z Załącznikiem nr 8a do SIWZ wraz z załączeniem dyplomów ukończenia studiów. b) wykazu osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, nazwa projektu/zlecenia, funkcja sprawowana w wykazanych projektach/zleceniach, nazwa i adres odbiorcy projektu/zlecenia oraz informacji o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami przez Wykonawcę. Zgodnie z Załącznikiem nr 8b do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca dodtkowo składa: FORMULARZ OFERTY - WZÓR FORMULARZA OFERTY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ. OŚWIADCZENIE dot. wiedzy i doświadczenia - WZÓR OŚWIADCZENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ. OŚWIADCZENIE dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawa wykluczenia - WZÓR OŚWIADCZENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. INFORMACJĘ dot. VAT - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. PEŁNOMOCNICTWA OPISANE W SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (pzp.ibemag.pl zakładka Przetargi nr FH/01/01/20) Informacji o złożonych ofertach, PRZEKAŻE Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian określa Załącznik nr 7 - wzór Umowy: Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego (bez zmiany ceny netto). Realizacja umowy będzie się odbywać zgodnie z Harmonogramem uzgodnionym i podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę przed podpisaniem umowy dot.: terminu realizacji, sposobu wykonania, formy odbioru poszczególnych etapów umowy, który będzie stanowił integralną cześć umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę serwera - Mikołów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę głównego serwera wraz ze środowiskiem wirtualizacji VMware. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.