Usługa migracji i wsparcia technicznego oraz subskrypcja produktów dla środowiska...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa migracji i wsparcia technicznego oraz subskrypcja produktów dla środowiska Office 365
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-09-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Centrum Informatyczne
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-07
 • Numer ogłoszenia614497-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614497-N-2018 z dnia 2018-09-07 r.

Gdańskie Centrum Informatyczne: Usługa migracji i wsparcia technicznego oraz subskrypcja produktów dla środowiska Office 365
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Centrum Informatyczne, krajowy numer identyfikacyjny 367708720, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza   5 , 80-601  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3236415, , e-mail zp@gdansk.gda.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://gci.gdansk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gci.gdansk.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gci.gdansk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Gdańskie Centrum Informatyczne ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa migracji i wsparcia technicznego oraz subskrypcja produktów dla środowiska Office 365
Numer referencyjny: ZP/14/U/2018/K
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia migracji i świadczenie wsparcia technicznego oraz dostawa produktów w ramach Środowiska Office 365 należącego do infrastruktury Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (traktowane jako oferty częściowe): 1) CZĘŚĆ PIERWSZA: Usługa migracji oraz zapewnienia wsparcia technicznego w ramach środowiska Office 365. 2) CZĘŚĆ DRUGA: Subskrypcja produktów CodeTwo Email Signatures for Office 365 lub produktów równoważnych. 3) CZĘŚĆ TRZECIA: Subskrypcja produktów Microsoft Exchange Online Archiving na użytkownika dla Exchange Online lub produktów równoważnych. 3. Równoważność została opisana w treści SIWZ (dotyczy części drugiej i trzeciej postępowania): 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę subskrypcji Produktów równoważnych w stosunku do określonych w niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca w formularzu oferty winien wskazać jaki rodzaj Produktów oferuje (Produkty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub produkty równoważne) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje Produkty równoważne Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego Produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności opisane w SIWZ. 3) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne (wraz z usługami wsparcia technicznego) zobowiązany jest wykazać ich równoważności, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek, wykazania, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72261000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48223000-7
48710000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5. Termin realizacji zamówienia dla każdej części został ustanowiony odrębnie. Informacje o terminie realizacji przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ. 6. Informacje o kryteriach oceny ofert zawiera SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA WARUNEK WYŁĄCZNIE DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ POSTĘPOWANIA Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum jedną usługę (zamówienie) w ramach której dokonał uruchomienia tenanta Office 365 dla 500 kont wraz z usługą migracji skrzynek pocztowych dla minimum 500 użytkowników. W przypadku usług okresowych lub ciągłych Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie już wykonał w sposób należyty w ramach większego zamówienia usługę polegającą na uruchomieniu tenanta Office 365 dla 500 kont wraz z usługą migracji skrzynek pocztowych dla minimum 500 użytkowników. Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę / jeden kontrakt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Wykonawca w takim przypadku w treści formularza oferty winien określić adres strony internetowej pod którym dostępny jest właściwy odpis. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 Dokumenty o których mowa w ust. 2 winny być złożone wraz z tłuczeniem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
DOKUMENTY SKŁADANE NA PODSTAWIE WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 1) W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. a. Załącznik nr 4 do SIWZ – WYKAZU USŁUG (dotyczy części pierwszej postępowania): Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Informacje o dokumentach (np. pełnomocnictwo) i ich formie w niniejszym postępowaniu określa SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1) część pierwsza: 4 000,00 zł 2) część druga: 1 000,00 zł 3) część trzecia: 2 000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew bankowy), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Gdańskiego Centrum Informatycznego 02 1240 1268 1111 0010 7864 3106 z dopiskiem: „USŁUGA MIGRACJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ SUBSKRYPCJA PRODUKTÓW DLA ŚRODOWISKA OFFICE 365 ZP/14/U/2018/K” 5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w jednej z form określonych w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed terminem składania ofert. 8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (kserokopia), nie stanowi to jednak obowiązku. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 – 4 Ustawy Pzp 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 12. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu. 13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Część 1: Termin wykonania usługi migracji 40,00
Część 2 i 3: Termin rozpoczęcia subskrypcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: 1) działania siły wyższej takiej jak wystąpienie suszy, powodzi, zalania oraz klęsk żywiołowych na danym obszarze realizacji przedmiotu umowy, powodujących okoliczności w których wykonywanie przedmiotu umowy w tym miejscu jest niemożliwe bądź niezasadne, 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów, 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), 4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 5) dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, treścią niniejszej umowy i jej załączników określających sposób wykonania zamówienia. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) niniejszego paragrafu, będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, pkt 3 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, pkt 3- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1, pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-18, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi w Gdańskim Centrum Informatycznym ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk (III piętro, budynek - Centrum Administracyjno - Usługowe KOGA), w dniu składania ofert o godz. 13:30. Otwarcie ofert jest jawne. Sposób przygotowania oferty został określony w treści SIWZ. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”. 1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien znać i przestrzegać wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 2) Wykonawca winien wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 3) Zamawiający zastrzega, że przekazywane przez Wykonawcę dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z niniejszym postępowaniem; 4) Wykonawca biorący udział w postępowaniu w treści formularza oferty składa stosowne oświadczenie w zakresie przepisów RODO; 5) Niniejsze postanowienia dotyczące RODO mają zastosowanie również wobec podwykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo zażądania stosowanego oświadczenia od podwykonawcy w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie. 6) Zmawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Centrum Informatyczne (dalej GCI) z siedzibą w Gdańsku (80-601) przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5. b. w GCI powołany został inspektor ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się: - listownie na adres: Gdańskie Centrum Informatyczne ul. Prof. Witolda Adruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk; - drogą elektroniczną na adres e-mail: iod/gci@gdansk.gda.pl c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: - napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa migracji oraz zapewnienia wsparcia technicznego w ramach środowiska Office 365.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części pierwszej postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi migracji w ramach Środowiska Office 365 należącego do infrastruktury Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu określa wielkości i zakres zamówienia. Przedmiot zamówienia w tej części postępowania stanowi: a. usługa migracji: łącznie 800 użytkowników (400 użytkowników w ramach zamówienia podstawowego oraz 400 użytkowników w ramach zamówienia objętego prawem opcji); b. usługa wsparcia technicznego: łącznie 300 godzin (200 godzin w ramach zamówienia podstawowego oraz 100 godzin w ramach zamówienia objętego prawem opcji). Zamawiający przewiduje w części pierwszej postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72261000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin wykonania usługi migracji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający w części pierwszej postępowania wymaga wniesienia wadium. Informacje na terma wadium określa niniejsze ogłoszenie IV.1.2). Termin wykonania migracji w ramach zamówienia podstawowego stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu. Opis kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Subskrypcja produktów CodeTwo Email Signatures for Office 365 lub produktów równoważnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba subskrypcji: 1500 szt. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia subskrypcji Produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub produktów równoważnych, które muszą być kompatybilne ze Środowiskiem Office 365. Oferowane produkty przedmiot muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, musi gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w terminach określonych w niniejszej SIWZ, bez dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48223000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin rozpoczęcia subskrypcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający w części drugiej postępowania wymaga wniesienia wadium. Informacje na terma wadium określa niniejsze ogłoszenie IV.1.2). Termin rozpoczęcia subskrypcji stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu. Opis kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.


Część nr: 3 Nazwa: Subskrypcja produktów Microsoft Exchange Online Archiving na użytkownika dla Exchange Online lub produktów równoważnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba subskrypcji: 950 szt. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia subskrypcji Produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub produktów równoważnych, które muszą być kompatybilne ze Środowiskiem Office 365. Oferowane produkty przedmiot muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, musi gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w terminach określonych w niniejszej SIWZ, bez dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48710000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin rozpoczęcia subskrypcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający w części trzeciej postępowania wymaga wniesienia wadium. Informacje na terma wadium określa niniejsze ogłoszenie IV.1.2). Termin rozpoczęcia subskrypcji stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu. Opis kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację obrazu olejnego, Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie, Zlecę renowację obrazu olejnego. Chciałam spytać jaki jest w przybliżeniu koszt renowacji obrazu olejnego? nie znam dokładnych wymiarów - ok. 70x50 jak długo trwa taki zabieg? Pozdrawiam Angelika
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI