Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemyśl
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2019-06-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-24
 • Numer ogłoszenia551790-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 551790-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 65003051000000, ul. ul. Rokitniańska  4 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 678 32 59 w. 30, e-mail ni@pwik.przemysl.pl, faks 166 783 259.
Adres strony internetowej (URL): www.pwik.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwik.przemysl.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwik.przemysl.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać do Zamawiającgo lub składać w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego
Adres:
ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Numer referencyjny: JRP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym - w zakresie: a) Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych b) Opracowanie dokumentacji technicznej systemu SCADA i telemetrii c) Opracowanie, dostawę i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych d) Dostarczenie i uruchomienie systemu telemetrii odpowiedzialnego za zdalny odczyt i wymianę danych z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej e) Dostarczenie i uruchomienie systemu SCADA oraz integracja z systemami sterowania Zamawiającego z uwzględnieniem wymiany wszystkich elementów sterowania i komunikacji dla transmisji radiowej. f) Wykonanie integracji dla systemów GIS, istniejącego systemu ERP oraz system SCADA g) Kalibracja, uruchomienie i testy zintegrowanego systemu h) Wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych nie wymagających pozwolenia na budowę i) Wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych nie wymagających pozwolenia na budowę j) Szkolenie pracowników Zamawiającego. W/w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował w następujących etapach: 1) ETAP I – Opracowanie cząstkowych dokumentacji technicznych, na którą składa się: a) Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej b) Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci kanalizacyjnej c) Opracowanie dokumentacji technicznej systemu SCADA d) Opracowanie dokumentacji technicznej systemu telemetrii 2) ETAP II – Dostawa i opracowanie modeli hydraulicznych na platformie GIS wraz z dostawą sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni, na którą składa się: a) Opracowanie modeli hydraulicznych weryfikujących poprawność rozwiązań projektowych dla sieci wodociągowej b) Opracowanie modeli hydraulicznych weryfikujących poprawność rozwiązań projektowych dla sieci kanalizacyjnej c) Dostawa i instalacja oprogramowania do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej na platformie GIS d) Dostawa i instalacja oprogramowania do modelowania hydraulicznego sieci kanalizacyjnej na platformie GIS e) Dostawa i instalacja oprogramowania serwera GIS f) Dostawa sprzętu komputerowego serwera GIS oraz stacji klienckich g) Uruchomienie i weryfikacja opracowanych modeli hydraulicznych h) Dostawa wyposażenia serwerowni oraz zasilania awaryjnego UPS 3) ETAP III - Dostawa i montaż urządzeń oraz integracja oprogramowania wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania komputerowego SCADA, na którą składają się: a) Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz armatury sieciowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi nie wymagającymi pozwolenia na budowę b) Dostawa i montaż urządzeń telemetrycznych wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi nie wymagającymi pozwolenia na budowę c) Dostawa i montaż systemu SCADA, i) Dostawa sprzętu komputerowego serwerów SCADA i telemetrii waz z instalacją oprogramowania e) Opracowanie dokumentacji technicznej integracji dla systemów GIS, istniejącego systemu ERP oraz system SCADA d) Integracja dla systemów GIS, istniejącego systemu ERP oraz system SCADA wraz z niezbędną kalibracją 4) ETAP IV - Uruchomienie i testy systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym wraz ze szkoleniami a) Konfiguracja i uruchomienie oprogramowania systemu SCADA, w powiązaniu z GIS, istniejącego systemu ERP oraz zamontowanymi urządzeniami, b) Testy i kalibracja systemu c) Szkolenia pracowników Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 72242000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72263000-6
72268000-1
72320000-4
30200000-1
48820000-2
30266000-2
51610000-1
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż – 100.000,00 PLN,
Informacje dodatkowe W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie Doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): • Minimum 1 kompleksowe zamówienie polegające na wdrożeniu systemu monitoringu sieci technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej lub ciepłowniczej) o wartości min. 300 000 PLN, na które składało się: - wykonanie komunikacji przetwornik pomiarowy, - moduł telemetryczny w oparciu o cyfrowy protokół komunikacyjny (np. MODBUS) dla minimum 15 punktów pomiarowych, - wykonanie informatycznego systemu nadzoru w oparciu o oprogramowanie SCADA, pracujące w trybie redundantnym, - przekaz danych pomiarowych w sieci GSM techniką GPRS z uwzględnieniem czasu zarejestrowania pomiaru dla minimum 30 pkt. pomiarowych. • Minimum 1 zamówienie polegające na dostawie, montażu i konfiguracji urządzeń pomiarowych, w tym minimum 10 przepływomierzy elektromagnetycznych, • Minimum 1 zamówienie na wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS do celów zarządzania sieciami wodociągową i kanalizacyjną o min. długości 150 km dla każdej z sieci, • Minimum 1 zamówienie na budowę i kalibrację modelu sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 km, • Minimum 1 zamówienie na budowę i kalibrację modelu sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 150 km, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, odnośnie posiadanego doświadczenia – przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień. 2. W zakresie Osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: • osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika projektu, która posiada doświadczenie w samodzielnym kierowaniu co najmniej 1 projektem polegającym na: - wykonaniu i wdrożeniu systemu monitoringu sieci technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej lub ciepłowniczej) o wartości min. 300 000 PLN, - opracowaniu bazy danych GIS w zakresie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych przeznaczonej do zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 150 km każda, • osobą, która będzie pełnić funkcję Programisty SCADA – która posiada: - doświadczenie polegające na udziale w realizacji min. 2 projektów budowy systemów SCADA o ilości zmiennych przynajmniej 1500 (w tym każdy wdrożony w przedsiębiorstwie zarządzającym sieciami technicznymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowniczymi lub ciepłowniczymi), - doświadczenie polegające na udziale w min. 1 wdrożeniu systemu SCADA w układzie redundantnym, • osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta AKPiA – która posiada: - doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie wykonywania projektów AKPiA (dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów i zadań), - realizację min. 2 projektów automatyki sterowania polegających na projektowaniu sterowników PLC, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz transmisji sygnału drogą radiową, • osobą, która pełnić będzie funkcję Specjalisty GIS - która posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 należycie wykonanych (odrębnych) projektów - z których każdy polegał na opracowaniu lub aktualizacji warstw tematycznych bazy danych GIS w ujęciu warstwowym, z których co najmniej jeden związany był z uzupełnieniem systemu bazodanowego w zakresie obiektów wodociągowo -kanalizacyjnych przeznaczonych do zarządzania siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną o długości każdej sieci nie mniejszej niż 150 km, • osobą, która pełnić będzie funkcję Specjalisty ds. modelu hydraulicznego sieci, która posiada: - doświadczenie w min. 1 opracowaniu i wdrożeniu modelu hydraulicznego sieci wodociągowej o długości min. 100 km. - doświadczenie w min. 1 opracowaniu i wdrożeniu modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej o długości min. 100 km.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Karty katalogowe materiałów przewidzianych do wbudowania w trakcie realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: 1) przepływomierze elektromagnetyczne, 2) przepływomierze ultradźwiękowe, 3) czujniki pomiaru ciśnienia, 4) moduły telemetryczne GPRS, 5) radiomodemy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.pwik.przemysl.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wraz z ofertą; 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia; 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wobec tego podmiotu. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1, 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Dokument pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania formularza oferty i dołączonych dokumentów przez pełnomocnika lub osobę (-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; 8. Dowód wpłaty wadium (kserokopia); 9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-4, 8 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art.45 ust. 6 Ustawy Pzp: a. Pieniądzu, b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. Gwarancjach bankowych, d. Gwarancjach ubezpieczeniowych, e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego na podstawie art. 45 ust.7 Ustawy Pzp: PEKAO S.A. I O/PRZEMYŚL nr 86 1240 2568 1111 0000 3629 3278 Wadium wpłacane na konto winno mieć adnotację: „Wadium na przetarg – Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym - znak sprawy JRP.271.1.2019”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych niżej; 2. Zmiana może obejmować: 1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. Zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji systemu lub zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania systemu. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 2) pominięciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek części prac (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac w stosunku do zatwierdzonych w harmonogramach, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; 4) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; - działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą - koniecznością podjęcia robót dodatkowych, uzupełniających (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, 5) zmiany Specjalistów; 6) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – w części ceny umownej, jakiej dotyczą zmiany przepisów. 7) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 8) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wnioskowania o zmianę wynagrodzenia zgodnie z pkt. 6-8. SIWZ Wykonawca przedstawi sposób kalkulacji ceny w ofercie z uwzględnieniem obowiązujących na dzień składania ofert odpowiednio stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 9) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ. 3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części zamówienia, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych prac ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy bądź w oparciu o przedstawione zestawienie urządzeń wykonane w ramach ETAPU II. 10. Każda zmiana umowy, wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. 11. Zmiana Umowy nie może powodować zmiany ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 12. Zmiana Umowy nie może prowadzić do: a) wprowadzenia warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; b) naruszenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; c) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; d) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-18, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl kontakt: tel. 16 678-32-59, sekretariat@pwik.przemysl.pl; kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 wew. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym" - Nr sprawy JRP.271.1.2019 - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję fachowca do naprawy komputera - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję fachowca do naprawy komputera. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI