Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525337-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525337-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  28 , 60-637  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, , e-mail zampub@up.poznan.pl, , faks 61 8955043.
Adres strony internetowej (URL): www.puls.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.puls.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.puls.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek Collegium Maximum, IV piętro, pokój 407

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2
Numer referencyjny: 23/AAG/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi: pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2. Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest: a) dokonanie do 135 zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (lub innych przedmiotów własności intelektualnej w urzędach udzielających praw wyłącznych) w procedurze krajowej (tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), oraz b) doradztwo prawne i techniczne w sprawach własności intelektualnej w ilości 20 godzin w skali miesiąca kalendarzowego, oraz c) dokonanie do 10 badań czystości patentowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest: a) dokonanie: do 9 zgłoszeń w procedurze europejskiej i do 6 zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej przed właściwymi urzędami patentowymi, oraz b) dokonanie do 10 badań czystości patentowej na terytorium Europy lub wybranych krajów/organizacji patentowych spoza Europy. Zgłoszenia dotyczyć będą obszaru w szczególności: rolnictwo i ogrodnictwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, nauki leśne, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, weterynaria.

II.5) Główny kod CPV: 79120000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZĘŚĆ I: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia krajowego rzecznika patentowego (bez zawieszenia prawa do wykonywania zawodu) i radcy prawnego/adwokata (bez zawieszenia prawa do wykonywania zawodu). CZĘŚĆ II: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego (bez zawieszenia prawa do wykonywania zawodu).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ I: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: a) prawidłowe wykonanie co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na rzecz uczelni wyższych, instytutów PAN lub instytutów badawczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponowanie: co najmniej 1 osobą z uprawnieniami krajowego rzecznika patentowego i co najmniej 1 osobą z uprawnieniami radcy prawnego/adwokata, które będą wykonywać przedmiotową usługę, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba/y z uprawnieniami krajowego rzecznika patentowego zadysponowana/e do realizacji usługi posiadała/y wykształcenie wyższe i doświadczenie nabyte poprzez realizację/współrealizację, co najmniej 30 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na rzecz uczelni wyższych, instytutów PAN lub instytutów badawczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. CZĘŚĆ II: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: a) prawidłowe wykonanie co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze europejskiej lub międzynarodowej przed właściwymi urzędami patentowymi zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponowanie co najmniej 1 osobą z uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego, która będzie wykonywać przedmiotową usługę, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba/y z uprawnieniami europejskiego rzecznika patentowego zadysponowana/e do realizacji usługi posiadała/y wykształcenie wyższe i doświadczenie nabyte poprzez realizację/współrealizację, co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze europejskiej lub międzynarodowej przed właściwymi urzędami zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz prawidłowego wykonania przez wykonawcę w zakresie: a) części 1 zamówienia - co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na rzecz uczelni wyższych, instytutów PAN lub instytutów badawczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, b) części 2 zamówienia - co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze europejskiej lub międzynarodowej przed właściwymi urzędami patentowymi, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 7a dla części nr 1 i załącznika nr 7b dla części nr 2. Dowodami, o których mowa są: a. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a. 2) wykaz prawidłowego wykonania przez osobę/osoby skierowaną/skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie: a) części 1 zamówienia (dotyczy osoby/osób z uprawnieniami krajowego rzecznika patentowego) - co najmniej 30 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowanych na rzecz uczelni wyższych, instytutów PAN lub instytutów badawczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, b) części 2 zamówienia - co najmniej 5 usług zgłoszenia wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze europejskiej lub międzynarodowej przed właściwymi urzędami patentowymi, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zgłoszenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 6a dla części nr 1 i załącznika nr 6b dla części nr 2. Dowodami, o których mowa są: a. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
„FORMULARZ OFERTOWY” - załącznik nr 1a lub 1b, Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) – załącznik nr 4, pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
CZĘŚĆ I: 5. Zleceniodawca przewiduje możliwość następujących zmian niniejszej Umowy: a. jeśli po stronie Zleceniobiorcy ma przystąpić nowy dodatkowy wykonawca tzw. kumulatywne przystąpienie do długu bez jednoczesnego zwolnienia z długu Zleceniobiorcy, o ile nowy dodatkowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian niniejszej Umowy, b. jeśli Zleceniobiorcę ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Zleceniobiorcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian niniejszej Umowy, c. jeśli nie są to istotne zmiany niniejszej Umowy, niezależnie od ich wartości, d. inne przypadki zmiany niniejszej Umowy przewidziane i dopuszczalne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, e. wysokości wynagrodzenia brutto na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w §5 ust. 4 zd. drugie niniejszej Umowy, f. adresów Stron do korespondencji oraz osób kontaktowych Stron i ich danych kontaktowych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, g. wykazu potencjalnych podwykonawców Zleceniobiorcy wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, o ile nowy/i podwykonawca/y spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego/ich podstawy wykluczenia. Zmiany Umowy w zakresie wskazanym w pkt e i f niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, zmiany takie wymagają niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, przy czym są one skuteczne z dniem otrzymania stosownej informacji przez drugą Stronę. CZĘŚĆ II: 5. Zleceniodawca przewiduje możliwość następujących zmian niniejszej Umowy: a. jeśli po stronie Zleceniobiorcy ma przystąpić nowy dodatkowy wykonawca tzw. kumulatywne przystąpienie do długu bez jednoczesnego zwolnienia z długu Zleceniobiorcy, o ile nowy dodatkowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian niniejszej Umowy, b. jeśli Zleceniobiorcę ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Zleceniobiorcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian niniejszej Umowy, c. jeśli nie są to istotne zmiany niniejszej Umowy, niezależnie od ich wartości, d. inne przypadki zmiany niniejszej Umowy przewidziane i dopuszczalne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, e. wysokości wynagrodzenia brutto na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w §5 ust. 4 zd. drugie niniejszej Umowy, f. adresów Stron do korespondencji oraz osób kontaktowych Stron i ich danych kontaktowych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, g. wykazu potencjalnych podwykonawców Zleceniobiorcy wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, o ile nowy/i podwykonawca/y spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego/ich podstawy wykluczenia. Zmiany Umowy w zakresie wskazanym w pkt e i f niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, zmiany takie wymagają niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, przy czym są one skuteczne z dniem otrzymania stosownej informacji przez drugą Stronę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań;  inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała, Telefon: 61 848-7799; e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl,  uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług: pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego - liczba części 2, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 23/AAG/PN/2019,  odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest: a) dokonanie do 135 zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (lub innych przedmiotów własności intelektualnej w urzędach udzielających praw wyłącznych) w procedurze krajowej (tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), oraz b) doradztwo prawne i techniczne w sprawach własności intelektualnej w ilości 20 godzin w skali miesiąca kalendarzowego, oraz c) dokonanie do 10 badań czystości patentowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79120000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wykazanie ilości zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze krajowej UPRP 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pomoc prawna i techniczna w sprawach własności przemysłowej świadczona przez rzecznika patentowego – liczba części: 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest: a) dokonanie: do 9 zgłoszeń w procedurze europejskiej i do 6 zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej przed właściwymi urzędami patentowymi, oraz b) dokonanie do 10 badań czystości patentowej na terytorium Europy lub wybranych krajów/organizacji patentowych spoza Europy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79120000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
wykazanie ilości zgłoszeń wynalazków lub innych przedmiotów własności przemysłowej w procedurze europejskiej lub międzynarodowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Leki cytostatyczne
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: 10/19
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Usługi prawne dla potrzeb projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI