ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMIN CIĘŻKOWICE I RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCiężkowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-09-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy w Ciężkowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-29
 • Numer ogłoszenia610466-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610466-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Urząd Gminy w Ciężkowicach: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMIN CIĘŻKOWICE I RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
-
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, NIP 873-101-48-48, Kontakt: Dariusz Zięcina tel. (14) 62 85 840
Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, NIP 9930656314, Kontakt: Grzegorz Burkot tel. (14) 65 30 501

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Ciężkowicach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Tysiąclecia  19 , 33190   Ciężkowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 510 051, e-mail ug@ciezkowice.pl, faks 146 510 944.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMIN CIĘŻKOWICE I RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
Numer referencyjny: GI.271.56.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi : ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMIN CIĘŻKOWICE I RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Zakres zamówienia obejmuje : Zadanie A : Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gmin Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Zamówienie dotyczy 155 punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych, urządzeń komunalnych i oświetlenia ulicznego rozmieszczonych w granicach administracyjnych tych Gmin. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zadanie B : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz pierwszy (11 PPE), obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD. Zadanie C : Przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny (144 PPE), obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Powyższy podział na zadania stanowi zestawienie powinności objętych zamówieniem i nie stanowi podziału zadania na części, co oznacza, że składający ofertę Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie wymienione zadania. Wymagane parametry dostaw : Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wielkość zamówienia : Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (24 miesiące) wynosi 2.170.000 kWh, w tym:  energia rozliczana całodobowo w grupie C11: 946.988 kWh  energia w strefie szczytowej dla grupy C12a: 7.161 kWh  energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C12a: 16.275 kWh  energia rozliczana całodobowo w grupie O11: 1.199.576 kWh Razem 2.170.000 kWh Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączny skutek wprowadzenia tych punktów nie spowoduje wzrostu wolumenu sprzedaży o ilość większą, niż 10% wielkości szacunkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2018 do 30.09.2020 r. Dopuszcza się opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji, wynikające z konieczności przeprowadzenia przez wybranego Wykonawcę rozdzielenia dotychczasowych umów kompleksowych, jednak nie wpływa to na termin zakończenia realizacji zamówienia. Rozpoczęcie świadczenia dostaw będzie możliwe nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą dostawcy. Zakłada się, że wybrany w postępowaniu Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności, mających na celu rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakładanym w postępowaniu terminie. W przeciwnym przypadku wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę ulegnie zatrzymaniu, a Zamawiający zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP dokona wyboru kolejnego Wykonawcy według kolejności przydzielonych ocen punktowych, bez konieczności rozgrywania odrębnego postępowania. Inne parametry zamówienia : Na dzień ogłoszenia przetargu moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 1181 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umów, będących skutkiem niniejszego postępowania. Wspólny słownik zamówień CPV : Warunki formalne uruchomienia dostaw 1 Stan istniejący Dla części podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej i punktów poboru energii jest to pierwsza zmiana dostawcy. Dla tej części punktów poboru warunki formalne dostaw energii regulują obecnie posiadane umowy kompleksowe, zawarte z Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Umowy te zawarte są na czas nie określony, a okresy ich wypowiedzenia wynoszą 3 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie dostaw dla tych punktów z opóźnieniem. Dla większości punktów będzie to kolejna zmiana dostawcy, co w każdej sytuacji również zostało zaznaczone w treści Załącznika nr 1. Analogicznie jak powyżej, dniem zakończenia umów o dostawę energii jest dzień bezpośrednio poprzedzający oczekiwany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia dostaw. Ponadto, punkty poboru energii objęte przetargiem nie posiadają umów promocyjnych ani innych, uniemożliwiających zmianę dostawcy przed planowaną datą rozpoczęcia dostaw przez wybranego Wykonawcę. 2 Powinności wybranego Wykonawcy Wybrany w przetargu Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem dotychczasowych umów kompleksowych oraz zawarciem osobnych umów na dostawę i przesył energii do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że wybrany Wykonawca jest zobligowany do wypełnienia i przedstawienia do podpisu wszelkich druków służących skutecznemu przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a więc wszelkie powinności wynikające z tej konieczności leżą po stronie Wykonawcy. Dane wyjściowe Wszystkie punkty poboru energii mają nadane jednolite numery PPE. Na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający dysponuje kompletem numerów tych obecnie posiadanych umów o dostawę energii, które wymagają wypowiedzenia (kompleksowych), natomiast obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii nie wymaga wypowiedzenia. Numery PPE są podane w Załączniku nr 1. Po dokonaniu wybory Wykonawcy Zamawiający przekaże mu dane odnośnie rocznego zużycia energii dla poszczególnych punktów, jako rozszerzoną wersję edytowalną tego Załącznika.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wolumenu zamówienia bez konieczności udzielenia odrębnych zamówień na podstawie art. 67 PZP ust. 1 pkt. 7, pod warunkiem nie przekroczenia łącznie 10% wolumenu zamówienia udzielonego na podstawie niniejszego postępowania, szczególnie w przypadku zwiększenia ilości punktów poboru energii, rozumianej jako przyłączenie dodatkowych obiektów Zamawiającego. Możliwość taka będzie przez Zamawiającego traktowana jako skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 PZP, a w takich przypadkach umowa o dostawę energii powinna obejmować okres od jej zawarcia do daty końcowej okresu, którego dotyczyło postępowanie, tj. do 30.09.2020
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót energią elektryczną, zawarte w treści Załącznika nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny ; warunek ten zostanie uznany za spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zawartego w treści Załącznika nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gmin Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski (Tauron Dystrybucja SA)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; jeśli przy realizacji zamówienia Wykonawca przewiduje korzystanie z działań podmiotów wchodzących w skład własnej grupy kapitałowej, dla których trudno jednoznacznie ustalić zakres realizowanych w ramach niniejszego zamówienia zadań, jak np. w przypadku odrębnych elektrowni działających w ramach tej grupy, Wykonawca składając listę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, zobowiązuje się jednocześnie w ten sposób do samodzielnego poniesienia wobec Zamawiającego wszelkich konsekwencji błędów i zaniechań w zakresie realizowanego zamówienia, analogicznie jak za błędy i zaniechania własne. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert) a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) ponadto Wykonawca, który zgodnie ze złożonym w Załączniku nr 2 oświadczeniem zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, dostarczy listę podwykonawców, z których ma zamiar korzystać przy realizacji niniejszego zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również informacje o podwykonawcach i ich oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w brzmieniu analogicznym do określonego w Załączniku nr 2 ; lista podwykonawców powinna zawierać dane kontaktowe każdego z nich, a Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w trakcie zamówienia w każdym przypadku zmiany tych danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dostarczenie koncesji na obrót energią elektryczną, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł jej uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz ze składaną ofertą : a) pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie zawarte w treści wypełnionego Załącznika nr 2 do SIWZ - formularza ofertowego, b) oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót energią elektryczną – zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gmin Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski – zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie o zamiarze ewentualnego powierzenia części zamówienia podwykonawcom zawarte w treści Załącznika nr 2 do SIWZ lub braku takiego zamiaru, dokonane poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji tego Załącznika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Ciężkowice: nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 - ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale, a z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) określenie przedmiotu gwarancji, wynikającego z SIWZ, b) ustalenie beneficjenta gwarancji, tj. Gminy Ciężkowice, c) określenie kwoty gwarantowanej w zł., tożsamej z ustaloną w SIWZ kwotą wadium, d) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą określony w niniejszej SIWZ, e) udzielenie gwarancji jako nie odwoływalnej i bezwarunkowej, f) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności uzasadniające konieczność zapłaty, o których mowa w SIWZ, jednak bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności. 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w punkcie 10.3, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujący przez cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP, w szczególności, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podwykonawców lub podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci wadium, jeśli Wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W Załączniku Nr 3do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1579 ze zm.)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do 5 latka, praca na około 5 godzin dziennie - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki do 5 latka, praca na około 5 godzin dziennie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.