Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-08-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-02
 • Numer ogłoszenia591423-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 591423-N-2018 z dnia 2018-08-02 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie: Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43006796500000, ul. ul. Czechowska  4 , 20950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 327 031, e-mail zamowienia@lublin.lasy.gov.pl, faks 815 324 947.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/rdlp_lublin
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.
Adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul.Czechowska 4 , 20-950 Lublin, I piętro pokój nr 100 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
Numer referencyjny: ZO.270.2.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wznowienie certyfikatu i prowadzenie nadzoru certyfikacji gospodarki leśnej według systemu FSC dla RDLP w Lublinie oraz 25 nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie według zasad i standardów Forest Stewardship Council (FSC), zgodnie z normami PN-EN ISO/IEC 17021 oraz PN-EN ISO 19011. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji FSC, 2) przekazanie Zamawiającemu decyzji o przedłużeniu certyfikatu lub decyzji o odmowie przedłużenia certyfikatu, zwanej w dalszej części SIWZ decyzją w sprawie certyfikacji oraz certyfikatu (w przypadku wydania decyzji o przedłużeniu certyfikatu) 3) prowadzenie działań w nadzorze w okresie 4 lat od daty podpisania umowy (w przypadku wydania decyzji o przedłużeniu certyfikatu), w szczególności przeprowadzenie trzech audytów nadzoru (okresowych), według kryteriów gospodarki leśnej w systemie FSC. 2. Cały proces przeprowadzenia ponownej certyfikacji gospodarki leśnej według systemu FSC winien zostać przeprowadzony przez Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, to znaczy posiadają akredytację systemu certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC), do certyfikowania gospodarki leśnej obejmującej produkcję drewna okrągłego sprzedawanego przez nadleśnictwa.

II.5) Główny kod CPV: 90714400-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie wykaże, że posiada akredytację systemu certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje, co do warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje, co do warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust.24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej [CEIDG], w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3.Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy Wykonawca oddzielnie musi złożyć oświadczenie o którym mowa w sekcji III pkt 3. . Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 w związku z art. 22 ust.1b ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca wraz z ofertą oprócz oświadczenia o którym mowa w sekcji III pkt 3, złoży aktualną i obowiązującą akredytację systemu certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej. W przypadku, gdy akredytacja wydana będzie na okres krótszy niż termin zakończenia umowy o zamówienie publiczne, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia, przed upływem ważności tej akredytacji, aktualnej akredytacji na przedłużony okres.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji publicznego otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 7, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości – 4 000, 00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą (30 dni) i może być wniesione w następujących formach:  w pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 10 2030 0045 1110 0000 0052 4210 z dopiskiem na blankiecie przelewu Wadium w przetargu nieograniczonym na "Wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej według systemu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ". 4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy w oryginale załączyć do oferty w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy, korzystnych dla Zamawiającego, których na dzień ogłoszenia przetargu nie przewidział, a dotyczących każdego jej postanowienia, tj. takich zmian, które nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, bądź na wynik samego postępowania o to zamówienie. 2. Konieczność zmiany Umowy może być spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej [aneksu], z zastosowaniem art. 144 Pzp , tj. zmiany te możliwe są w przypadkach: 1) wystąpienia klęsk żywiołowych i zjawisk o charakterze klęskowym, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty, co uniemożliwiać będzie terminowe wykonanie prac, 3) zmiany przepisów prawa w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i mających wpływ na jego realizację, 4) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej [w tym polegających na wydaniu rozstrzygnięć administracyjnych] mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiany planów finansowych Zamawiającego, 6) wystąpienia warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradu, a także podtopień, powodzi, niskich temperatur, pożarów i innych klęsk żywiołowych), uniemożliwiających terminowe wykonanie prac, 7) sukcesji generalnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 8) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych dodatkowych usług lub zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 PZP na realizację przedmiotu umowy. 4.Warunki zmiany umowy: 1) inicjowanie zmian – na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) zgoda obu stron, 3) forma zmian – podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 5.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) do 8), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Ochrona Danych Osobowych i Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO: 1) Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Zamawiający oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO. 3) W ramach wykonania niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności będą zbierane następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe, dodatkowe dane osobowe o ile będą niezbędne do realizacji niniejszego postepowania przewidziane w „pzp” i nie będą naruszały praw i wolności tych osób. 4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest oraz 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. „Pzp” 5) Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego lub przez stronę trzecią, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Zamawiającego. 6) Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), mogą być także przekazane dostawcom usług informatycznych, z których Zamawiający korzysta. 7) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 8) Osoby realizujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do: a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), b. sprostowania danych (art. 16. RODO), c. usunięcia danych (art. 17 RODO), d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. 9) Dane osobowe w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 10) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencja niepodania danych może skutkować wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 12) W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl. 13) Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r., mają odpowiednie zastosowanie w Pzp. 14) Spełnienie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO względem wykonawcy zostało spełnione w ust.8 pkt 1 do 11. 15) Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 16) Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych od których dane osobowe pozyskał względem Podwykonawcy/podmiotu trzeciego. 17) Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2.Zamawiający przed podpisaniem umowy: 1)będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia odnoszącego się do niego kopii aktualnej i obowiązującej akredytacji systemu certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej. W przypadku, gdy akredytacja wydana będzie na okres krótszy niż termin zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia, przed upływem ważności tej akredytacji, aktualnej akredytacji na przedłużony okres. 2)zbada upoważnienie osób podpisujących umowę ze strony Wykonawcy do reprezentacji firmy. Weryfikacja będzie odbywać się wg następującej procedury: a) sprawdzenie tożsamości osób podpisujących umowę (Zamawiający prosi o stawienie się ww. osób wraz z dowodami osobistymi lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi tożsamość), b) sprawdzenie upoważnienia ww. osób do reprezentowania Wykonawcy nastąpi w oparciu o zapisy Krajowego Rejestru Sądowego ,CEIDG lub tekst jednolity umowy spółki (ewentualnie również w oparciu o treść przedstawionych pełnomocnictw).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję hotelu dla psa - Fajsławice
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję opieki dla 2-miesięcznego szczeniaka w dniach 04-07.04.2019. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI