Wybór wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji dokumentacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wybór wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska i publikacji danych i informacji lotniczych dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2018-07-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGórnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-12
 • Numer ogłoszenia588041-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 588041-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.: Wybór wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska i publikacji danych i informacji lotniczych dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27050488900000, ul. Al. Korfantego  38 , 40161   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3927171, 3927202, e-mail biuro-zarzad@gtl.com.pl, ewiaderna@gtl.com.pl, awysocka@gtl.com.pl, dciesielska@gtl.com.pl, faks 323 927 376.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gtl.com.pl/e-aukcje.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Zaproszenie do udziału w on-line przetargu dostępne jest na stronie internetowej http://www.gtl.com.pl/e-aukcje.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska i publikacji danych i informacji lotniczych dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT)
Numer referencyjny: E/33/CM/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska i publikacji danych i informacji lotniczych dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia

II.5) Główny kod CPV: 74275000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 330000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 -5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. w Katowicach. 2. Spełniają warunki dotyczące: 2.1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem; 2.2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi wykazać, że posiada wdrożony w swojej organizacji system zarządzania jakością. 2.3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami: a) Co najmniej jedną osobą posiadającą: • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie „1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” oraz „6. Redakcja map” zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne”. • potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie dostawców danych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej. • doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania usług w okresie 5 lat przez upływem terminu zakończenia rundy wstępnej na rzecz polskich lotnisk użytku publicznego podlegających certyfikacji, obejmujących opracowanie lub aktualizację co najmniej jednego kompletu a) dokumentacji rejestracyjnej lotniska, w tym map: „Mapa lokalizacji lotniska”, „Plan zagospodarowania Lotniska”, „Mapy Powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska”, „Profil podłużny drogi startowej”, b) map 1-1-1, 1-3-1, 2-1-1, 3-1-1 do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, UWAGA! Wymieniony powyżej skład osobowy Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla należytego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. W przypadku, gdy ww. osoba, biorąca udział w realizacji zamówienia, nie zna języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Zamawiający wymaga, aby językiem obowiązującym podczas realizacji niniejszego zamówienia był język polski. Wykonawca powinien zapewnić sobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty. 2.4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, potwierdzonego złożonym oświadczeniem, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w rundzie wstępnej 1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 -5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. w Katowicach, które należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia lub w formie odrębnego dokumentu. 2) Oświadczenie, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; które należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia lub w formie odrębnego dokumentu. 3) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu które należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia lub w formie odrębnego dokumentu. 4) Kopię certyfikatu ISO lub polityka jakości. 5) Kopię potwierdzenia odbycia szkolenia w zakresie dostawców danych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej 6) Kopię uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie „1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” oraz „6. Redakcja map” zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia 8) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia 9) Pełnomocnictwo - Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt 3.1) - 3.4) powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 5. Po zakończeniu e-aukcji, Zamawiający na podstawie załączonych dokumentów zweryfikuje czy Wykonawca, który przedstawił podczas e-aukcji najkorzystniejszą ofertę, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia zostanie odrzucona . 7. Dokumenty mają być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym wraz z pieczątką imienną. W zastępstwie pieczęci imiennych wymagany jest czytelny podpis. Jeśli dokumenty będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas wraz z przekazanymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. 9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przedstawienie umowy regulującej współprace Wykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://gtl.proebiz.com/vstup/index.php
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy określono w paragrafie 13 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Dnia 23.07.2018 o godzinie 12:00 kończy się runda wstępna, podczas której należy podać wstępną cenę Runda aukcyjna rozpocznie się 24.07.2018 o godz. 12:00.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę strzyżenie Yorka, Dąbrowa Górnicza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania03-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę strzyżenie Yorka, Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI