Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II)w ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKuryłówka
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kuryłówka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524596-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524596-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Gmina Kuryłówka: Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II)w ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPO WP 2014-2020; Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kuryłówka, krajowy numer identyfikacyjny 69058172600000, ul. Kuryłówka  527 , 37-303  Kuryłówka, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2438010, , e-mail sekretariat@kurylowka.pl, inwestycje@kurylowka.pl, faks 17 2426994.
Adres strony internetowej (URL): www.kurylowka.pl
Adres profilu nabywcy: JST
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kurylowka.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kurylowka.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Kuryłówka Kuryłówka 527 37-303 Kuryłówka 527 Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II)w ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"
Numer referencyjny: IN.271.58.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa biologiczna w celu przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”. Zamówienie podzielone jest na 2 części powiązane ze sobą specyfiką zadania jednak obejmujące inne zakresy. Podstawę przyjęcia sposobu wykonania usługi stanowi zakres zapisany w niniejszym dziale II SIWZ opisany w oparciu o opisany stan istniejący i badania będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Należy zapoznać się z opisem i połączyć go z zapisami działu II SIWZ. Natomiast aktualny monitoring jest ogólnie dostępny na stronie WIOŚ pod linkiem https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/10/wody_pow_pod.pdf. Każda z części zadania jest zależna od pozostałych zgodnie z opisami. Koordynatorem całości w ramach efektywnego wykonania jest Inspektor działań środowiskowych występujący i działający w imieniu Zamawiającego i z nim uzgadniający wszystkie czynności. Poszczególne wykonane elementy zadań powinny opisane przez wykonującego i potwierdzone przez Inspektora np. w książce zdarzeń lub na bieżąco protokołami częściowymi. Sposób zostanie ustalony przed rozpoczęciem wykonania usługi. Metoda przyjęta przez Zamawiającego na podstawie badań i opracowań wykonanych w związku z nimi jest najmniej inwazyjna ekologicznie, przyjazna dla otoczenia i środowiska naturalnego. Nie wiąże się z wyłączeniem zbiornika z użytkowania na okres realizacji projektu i pozbawienia go funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i wędkarskich co jest niemożliwym w przypadku zastosowania koagulantów. Po realizacji projektu nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem zbiornika w dobrym stanie, gdyż zabiegi remediacji wpłynął na proces samooczyszczenia się wód. 1.2. Zadanie podzielone na części, których zakres obejmuje: 1.2.1. Część 1 (działania bezpośrednie): 1) Przeprowadzenie remediacji mikrobiologicznej polegającej na odpowiedniej ilości zabiegów dozowania preparatów mikrobiologicznych oraz inaktywacji fosforu mineralnego w wodzie i osadach dennych zgodnie z przyjętą technologią na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 2) Kontrola zakwitów sinic polegająca na ograniczeniu biomasy sinic i detoksykacji zbiornika wodnego z cyjanotoksyn przy pomocy przyjętej technologii i preparatu na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 3) Zarybianie narybkiem szczupaka, węgorza, suma europejskiego, 1.2.2. Część 2 (działania kontrolno - wynikowe): 1) Monitoring badawczy (biologiczny i chemiczny) jakości próbek wody oraz osadów dennych, 2) Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym.

II.5) Główny kod CPV: 90700000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71313000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: cz.1. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu podobnego rodzaju zamówień związanych z usługami dotyczącymi działań środowiskowych w zakresie ochrony wód.; cz.2. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu podobnego rodzaju zamówień związanych z usługami dotyczącymi działań środowiskowych w zakresie ochrony wód.;
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie zawarte w oświadczeniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie zawarte w oświadczeniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej 1. W zakresie doświadczenia: a) dla części 1: w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca realizował co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, przy czym przez "podobny charakter" należy rozumieć działania w zakresie rekultywacji zbiornika wodnego o podobnym zakresie wykonawstwa opisanym w warunkach zadania. Przy czym Zamawiający dopuszcza jako jedno potwierdzenie działanie roczne o kwocie min. 50,0 tys. b) dla części 2: w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca realizował co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, przy czym przez "podobny charakter" należy rozumieć wykonanie badań wody w zakresie co najmniej 4 oznaczeń opisanych w przedmiocie zamówienia oraz co najmniej jedną usługę w zakresie badań osadów dennych.. 2. Osoby biorące udział: Dla każdej części zadania Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej stopień magistra w dziedzinie biologia lub ochrona środowiska i wykazać się co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w zakresie rekultywacji zbiorników lub cieków wodnych. Przy tej osobie w wykazie osób należy szczegółowo podać te dane wymagane. 3. Propozycja terminowego zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu zgodnie z opisem warunku, w tym minimum: Dla części 1: łódka; urządzenie do natleniania pojemników z narybkiem Dla części 2: sprzęt laboratoryjny min. Laboratorium chemiczno-biologiczne; Spektrofotometr; Fluorymetr; Analizator węgla organicznego; Piec muflowy do spalań osadów; Mikroskop biologiczny; Mikroskop epifluorescencyjny; Wieloparametryczna sonda zanurzeniowa z zapisem wyników pomiarowych w pamięci; Batymetr zanurzeniowy do poboru próbek wody; Pro?bniki do poboru osado?w jeziornych: pro?bnik Kajaka lub pro?bnik van Veen'a; łódka;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się z zamówienie. 1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze wskazaniem zakresu podejmowania zobowiązań w imieniu wszystkich. 1.2. Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1) 2.2. W wypadku zastosowania zapisów pkt. 2, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 2.4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na potencjale innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać potwierdzeń, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać spełnienie warunków. 2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. 2.6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. podmiot ma obowiązek wykonywania zakresu którego wskazane zdolności dotyczą, przy czym w tym wypadku zastosowanie mają warunki SIWZ dotyczące podwykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt ... Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 1.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. 1a - składany wraz z ofertą) W przypadku kiedy Wykonawca bazuje na doświadczeniu innych podmiotów, dany podmiot musi brać udział w wykonaniu zadania w zakresie w jakim bazuje na jego doświadczeniu lub należy wykazać jednoznacznie, że osoby wykonujące zadania dla tego podmiotu w tym zakresie i okresie na który jest powoływane doświadczenie będą brały udział i pozostaną w stosunku prawnym z Wykonawcą przez okres trwania zadania. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub powołuje się na zasoby innych podmiotów, wypełnia również odpowiednio części oświadczenia dotyczące podwykonawców lub tych podmiotów. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Harmonogram graficzny w zakresie ogólnym należy złożyć wraz z ofertą. Wypełnione kolumny zgodnie z opisem na druku harmonogramu. 1. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 2. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Uwaga: Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku spółek zastosowanie ma również art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1577 ze zm.), a odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi z chwilą podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi również umowę regulującą współpracę pomiędzy wspólnie działającymi Wykonawcami.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 18 000.00 zł. 5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy – stosownie do art. 45 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych - wpłacić je przelewem na następujący rachunek bankowy: 94918710112002000035480001 Bank Spółdzielczy w Kuryłówce, z dopiskiem „Przywrócenie różnorodności biologicznej w Ożannie(II)” – część 1, (UWAGA: nie należy wpłacać wadium w kasie Urzędu Gminy Kuryłówka). Wadium musi się znaleźć na koncie Zamawiającego do dnia otwarcia ofert godz. 9:30.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz zakres możliwych zmian w umowie opisane są w dziale II ust. 11 i dziale IV (wzór umowy) specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie”w ramach zadania ogólnego:„Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”Część 1 (działania bezpośrednie)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Usługa biologiczna w celu przywro?cenia ro?żnorodnos?ci biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowos?ci Ożanna". Zamówienie podzielone jest na 2 części powiązane ze sobą specyfiką zadania jednak obejmujące inne zakresy. Podstawę przyjęcia sposobu wykonania usługi stanowi zakres zapisany w niniejszym dziale II SIWZ opisany w oparciu o opisany stan istniejący i badania będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Należy zapoznać się z opisem i połączyć go z zapisami działu II SIWZ. Natomiast aktualny monitoring jest ogólnie dostępny na stronie WIOŚ pod linkiem https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/10/wody_pow_pod.pdf. Każda z części zadania jest zależna od pozostałych zgodnie z opisami. Koordynatorem całości w ramach efektywnego wykonania jest Inspektor działań środowiskowych występujący i działający w imieniu Zamawiającego i z nim uzgadniający wszystkie czynności. Poszczególne wykonane elementy zadań powinny opisane przez wykonującego i potwierdzone przez Inspektora np. w książce zdarzeń lub na bieżąco protokołami częściowymi. Sposób zostanie ustalony przed rozpoczęciem wykonania usługi. Metoda przyjęta przez Zamawiającego na podstawie badań i opracowań wykonanych w związku z nimi jest najmniej inwazyjna ekologicznie, przyjazna dla otoczenia i środowiska naturalnego. Nie wiąże się z wyłączeniem zbiornika z użytkowania na okres realizacji projektu i pozbawienia go funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i wędkarskich co jest niemożliwym w przypadku zastosowania koagulantów. Po realizacji projektu nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem zbiornika w dobrym stanie, gdyż zabiegi remediacji wpłynął na proces samooczyszczenia się wód. (część 1) Część 1 (działania bezpośrednie): 1) Przeprowadzenie remediacji mikrobiologicznej polegającej na odpowiedniej ilości zabiegów dozowania preparatów mikrobiologicznych oraz inaktywacji fosforu mineralnego w wodzie i osadach dennych zgodnie z przyjętą technologią na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 2) Kontrola zakwitów sinic polegająca na ograniczeniu biomasy sinic i detoksykacji zbiornika wodnego z cyjanotoksyn przy pomocy przyjętej technologii i preparatu na określonej powierzchni zbiornika wodnego, 3) Zarybianie narybkiem szczupaka, węgorza, suma europejskiego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90700000-4, 71313000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Pełny rozszerzony opis zamówienia znajduje się w dziale II ust. 2.1. SIWZ


Część nr: 2 Nazwa: „Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie”w ramach zadania ogólnego:„Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna”Część 2 (działania kontrolno - wynikowe)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Usługa biologiczna w celu przywro?cenia ro?żnorodnos?ci biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowos?ci Ożanna". Zamówienie podzielone jest na 2 części powiązane ze sobą specyfiką zadania jednak obejmujące inne zakresy. Podstawę przyjęcia sposobu wykonania usługi stanowi zakres zapisany w niniejszym dziale II SIWZ opisany w oparciu o opisany stan istniejący i badania będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Należy zapoznać się z opisem i połączyć go z zapisami działu II SIWZ. Natomiast aktualny monitoring jest ogólnie dostępny na stronie WIOŚ pod linkiem https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/10/wody_pow_pod.pdf. Każda z części zadania jest zależna od pozostałych zgodnie z opisami. Koordynatorem całości w ramach efektywnego wykonania jest Inspektor działań środowiskowych występujący i działający w imieniu Zamawiającego i z nim uzgadniający wszystkie czynności. Poszczególne wykonane elementy zadań powinny opisane przez wykonującego i potwierdzone przez Inspektora np. w książce zdarzeń lub na bieżąco protokołami częściowymi. Sposób zostanie ustalony przed rozpoczęciem wykonania usługi. Metoda przyjęta przez Zamawiającego na podstawie badań i opracowań wykonanych w związku z nimi jest najmniej inwazyjna ekologicznie, przyjazna dla otoczenia i środowiska naturalnego. Nie wiąże się z wyłączeniem zbiornika z użytkowania na okres realizacji projektu i pozbawienia go funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i wędkarskich co jest niemożliwym w przypadku zastosowania koagulantów. Po realizacji projektu nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem zbiornika w dobrym stanie, gdyż zabiegi remediacji wpłynął na proces samooczyszczenia się wód. Część 2 (działania kontrolno - wynikowe): 1) Monitoring badawczy (biologiczny i chemiczny) jakości próbek wody oraz osadów dennych, 2) Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71313000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Pełny rozszerzony opis zamówienia znajduje się w dziale II ust. 2.2. SIWZ


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dorywczo opiekunki do 4 letniego chłopca - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dorywczo opiekunki do 4 letniego chłopca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI