Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia663089-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663089-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Zakład Karny w Rzeszowie: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 590467, ul. ul. Załęska  76 , 35322   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 580 700, e-mail zk_rzeszow@sw.gov.pl, faks 0-17 8535420.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny w Rzeszowie, 35 – 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemną ofertę mozna złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (biuro podawcze) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
Adres:
Zakład Karny w Rzeszowie, 35 – 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
Numer referencyjny: 2232/14/Ż/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ. Nazwa i Kod według CPV: rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – 03110000-5. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Ziemniaki jadalne, 03212100-1, kg 220 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Jabłka, 03222321-9, kg, 30 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ. Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość; 1. Buraki czerwone, 03221111-7, kg, 25 000; 2. Marchew, 03221112-4, kg 38 000; 3. Cebula biała, 03221113-1, kg 13 000; 4. Pomidor, 03221240-0, kg 2 500; 5. Ogórek świeży, 03221270-9, kg 3 000; 6.Kapusta biała (minimalna waga 1 główki 2 kg), 03221410-3, kg 15 000; 7. Kapusta czerwona (minimalna waga 1 główki 2 kg) 03221410-3, kg 10 000; 8. Pietruszka korzeń, 03221110-0, kg 1 5009. Seler korzeń, 03221110-0, kg 12 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ. Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Pieczarki, 03221260-6, kg 700. Pomidory i ogórki (warzywa świeże) Zamawiający zamierza kupować w okresie letnio – jesiennym. Określona w ogłoszeniu i formularzach ofertowych ilość towaru jest wielkością szacunkową. Zamawiający informuje że rzeczywista ilość pobranych artykułów może odbiegać od ilości planowanej. Dostawa towaru do magazynu Kupującego realizowana będzie w godz. 8 – 12, 1 raz w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 7 (projekt umowy) do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, nie wymagające skomplikowanego opisu. Zamówienie obejmuje dostawę typowych produktów spożywczych dostępnych w stałej ofercie podmiotów realizujących tego typu zamówienia. Ustalona z góry jakość zamawianych produktów nie wymaga indywidualnego określenia przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem umowy, zawierają standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech produktów, w szczególności: określenie zamawianego asortymentu, charakterystykę produktów, częstotliwość/termin dostawy, zasady reklamacji wadliwego towaru. Łączna wartość oferty powinna zawierać: ceny jednostkowe netto zawierające koszty transportu i ubezpieczenia itp., wartość podatku VAT, wartość brutto, cena powinna być wyrażona w polskich złotych (cyfrowo i słownie). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile ww. sytuacja dotyczy Wykonawcy składającego ofertę). Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 03110000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03212100-1
03222321-9
03221111-7
03221112-4
03221113-1
03221240-0
03221270-9
03221410-3
03221110-0
03221260-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne, np. stosowne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podejmowania czynności w imieniu Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena zamówienia 10,00
Upust od ceny 50,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Załęskiej 76; • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email. iod_zk_rzeszow@sw.gov.pl, tel. 17 858 07 00, fax. 17 853 54 20; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie”, nr sprawy: 2232/14/Ż/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1]; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ZIEMNIAKI JADALNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (ziemniaki jadalne) do magazynu Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76 wg. poniższego zestawienia: Lp., Asortyment, Jedn. miary, Ilość. 1. Ziemniaki jadalne – odmiany jadalne, całe, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i gnicia; bez szkodników i śladów po szkodnikach; czyste, bez obecnych zanieczyszczeń; bez zawilgocenia powierzchniowego; bez obcych zapachów i smaku; jednolite odmianowo; dopuszczalne tolerancje dla ziemniaka: kłębków nie odpowiadającym wymaganiom jakościowym – 5%, ziemniak niedopuszczalny: niedoczyszczony, ze śladami po gryzieniach, z objawami zepsucia. Opakowanie do 15 kg, kg 220 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03110000-5, 03212100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia 10,00
Upust od ceny 50,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: JABŁKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (jabłka) do magazynu Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76 wg. poniższego zestawienia: Lp., Asortyment, Jedn.miary, Ilość. 1. Jabłka – klasa I. Cechy dyskwalifikowane: gnicie, zanieczyszczenia obce, szkodniki, uszkodzenia od szkodników, obcy zapach i smak, zamarznięte, z rozpadem miąższu, porażone miękką oparzeliną chłodniową, zwiędnięte, uszkodzona skórka miąższu, zagrzybienie. Jabłka muszą być zdrowe, jędrne i czyste, do bezpośredniego spożycia. Opakowanie do 15 kg, kg 30 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03110000-5, 03222321-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia 10,00
Upust od ceny 50,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PRODUKTY WARZYWNICTWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (produkty warzywnictwa) do magazynu Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76 wg. poniższego zestawienia: Lp., Asortyment, Jedn. miary, Ilość; 1. Buraki czerwone - odmiany jadalne, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, zamarznięte, obcy smak i zapach, nadgnicie, zwiędnięcie. Opakowanie do 20 kg, kg 25 000; 2. Marchew - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśnione, obcy smak i zapach, zwiędnięcie, uszkodzenie przez choroby lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne. Opakowanie do 10 kg, kg 38 000; 3. Cebula biała - do bezpośredniego spożycia w 1 wyborze; średnica nie mniej niż 3 cm; cechy dyskwalifikujące: bez zewnętrznych oznak wyrośnięcia, zgnicie, zamarznięcie, obcy smaki zapach, uszkodzenia przez choroby i szkodniki. Opakowanie do 5 kg, kg 13 000; 4. Pomidor - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; minimalna średnica 4 cm; cechy dyskwalifikujące: pęknięcia, widoczne „zielone piętki", zaparzenie, nadgnicie, porażenie chorobami, obcy smak i zapach. Opakowania do 6 kg, kg 2 500; 5. Ogórek świeży - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; cechy dyskwalifikujące: obcy zapach i smak, zwiędnięcia, zaparzenia, nadgnicia, gorzki smak. Opakowania do 5 kg, średnica min. 3 cm, kg 3 000; 6. Kapusta biała - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; minimalna masa główki 2,0 kg; cechy dyskwalifikujące; zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, zamarznięcie. Opakowanie do 25 kg, kg 15 000; 7. Kapusta czerwona - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; minimalna masa główki 2,0 kg; cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, zamarznięcie. Opakowanie do 25 kg, kg 10 000; 8. Pietruszka korzeń - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zmarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach. Opakowanie do 5 kg, kg 1 500; 9. Seler korzeń - odmiany jadalne, sałatkowe do bezpośredniego spożycia, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięte, wyrastający pęd kwiatostanu, obcy zapach lub smak stłuczenia i ordzewienia skórki, puste przestrzenie na przekroju podłużnym. Opakowanie do 5 kg, kg 12 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03110000-5, 03221111-7, 03221112-4, 03221113-1, 03221240-0, 03221270-9, 03221410-3, 03221110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia 10,00
Upust od ceny 50,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: PIECZARKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (pieczarki) do magazynu Zakładu Karnego w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76 wg. poniższego zestawienia: Lp., Asortyment, Jedn.miary, Ilość. 1. Pieczarki – zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), czyste, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, z zamkniętym lub lekko otwartym kapeluszem i odciętą dolna częścią trzonu. Barwa: biała, biało-kremowa, centralnie lekko brązowa. Smak i zapach: charakterystyczny dla pieczarek, niedopuszczalny obcy. Opakowanie do 5 kg, kg 700.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03110000-5, 03221260-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia 10,00
Upust od ceny 50,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię dom, Nowa Dęba
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania02-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Jestem zainteresowany zakupem domu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI