Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-25
 • Numer ogłoszenia516013-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516013-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki  21 , 90-532  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć osobiści, przesłać pocztą lub kurierem. Oferta musi być sporządona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pietro III pok 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2023
Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 - 2023, zwanego dalej Programem, w zakresie zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498). W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018, przyjętego uchwałą Nr LXXVII/1608/13 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018”. 2. Opracować projekt Programu w zakresie zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), który winien składać się z części opisowej zgodnej z zapisami § 3 ww. rozporządzenia, części wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu w oparciu o zapisy § 4 ww. rozporządzenia oraz części elektronicznej zawierającej uzasadnienie zakresu zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem zapisów § 5 pkt 1, § 6 i § 7 powołanego wyżej rozporządzenia. 3. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Programu. 4. Uzgodnić w porozumieniu z Zamawiającym treść projektu Programu oraz zakres zadań w nim określony z podmiotami zarządzającymi źródłami hałasu oraz służbami urbanistycznymi. 5. Opracować ostateczną wersję Programu, po uzgodnieniach i przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 6. Przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 7. Przeprowadzić w porozumieniu z Zamawiającym prezentację Programu na sesji Rady Miejskiej w Łodzi celem przedłożenia dokumentu, jako aktu prawa miejscowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90742000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90742400-2
90742400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: (Numeracja zgodna z SIWZ): 5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 2 programy ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców oraz b) 1 mapę akustyczną miasta powyżej 250 tys. mieszkańców lub jej aktualizacji, wykonaną w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) i opracowaną zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS, obejmującą swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 250 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego, tj. posiadającego m.in. niżej wymienione cechy:  model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych),  w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie, oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonywanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu,  oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich, jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r.) Uwagi: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać zakres prac wymaganych warunkiem dla każdej z usług, o których mowa powyżej. 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie usług opisanych w pkt a) i pkt b) jako usługi wykonanej łącznie w ramach jednego kontraktu/ umowy. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą z wykształceniem wyższym, która pełniła funkcję kierownika projektu przy opracowaniu minimum 3 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 2 programów dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, wykonanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, b) 3 osobami z wykształceniem wyższym, które pełniły funkcję akustyka z doświadczeniem przy wykonaniu minimum 2 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 1 programu dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, opracowanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia warunku przez wykazanie tej samej osoby opisanej w pkt a) i pkt b). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 2 programy ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców oraz b) 1 mapę akustyczną miasta powyżej 250 tys. mieszkańców lub jej aktualizacji, wykonaną w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) i opracowaną zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS, obejmującą swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 250 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego, tj. posiadającego m.in. niżej wymienione cechy:  model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych),  w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie, oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonywanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu,  oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich, jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r.) Uwagi: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać zakres prac wymaganych warunkiem dla każdej z usług, o których mowa powyżej. 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie usług opisanych w pkt a) i pkt b) jako usługi wykonanej łącznie w ramach jednego kontraktu/ umowy. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą z wykształceniem wyższym, która pełniła funkcję kierownika projektu przy opracowaniu minimum 3 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 2 programów dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, wykonanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, b) 3 osobami z wykształceniem wyższym, które pełniły funkcję akustyka z doświadczeniem przy wykonaniu minimum 2 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 1 programu dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, opracowanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia warunku przez wykazanie tej samej osoby opisanej w pkt a) i pkt b). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 2 programy ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców oraz b) 1 mapę akustyczną miasta powyżej 250 tys. mieszkańców lub jej aktualizacji, wykonaną w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) i opracowaną zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS, obejmującą swym zakresem opracowanie cyfrowych map rozkładu hałasu oraz map konfliktów akustycznych dla minimum dwóch źródeł hałasu: komunikacyjnego (drogowego lub szynowego) oraz przemysłowego dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 250 tysięcy w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego, tj. posiadającego m.in. niżej wymienione cechy:  model geometryczny i akustyczny zapisywany jest w pliku *.BNA (wewnętrzny format danych oprogramowania do tworzenia cyfrowych map akustycznych),  w przypadku zmian modelu akustycznego w jego fragmencie, oprogramowanie umożliwia zaktualizowanie modelu poprzez wykonywanie obliczeń tylko dla analizowanego fragmentu,  oprogramowanie realizuje obliczenia fragmentów modelu akustycznego uwzględniając źródła zlokalizowane na obszarach sąsiednich, jednakże zapewniającego transfer danych wynikowych do oprogramowania LIMA (oprogramowanie LIMA 7812 posiadane przez Zamawiającego zostało zakupione w trybie z wolnej ręki na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r.) Uwagi: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać zakres prac wymaganych warunkiem dla każdej z usług, o których mowa powyżej. 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie usług opisanych w pkt a) i pkt b) jako usługi wykonanej łącznie w ramach jednego kontraktu/ umowy. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą z wykształceniem wyższym, która pełniła funkcję kierownika projektu przy opracowaniu minimum 3 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 2 programów dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, wykonanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, b) 3 osobami z wykształceniem wyższym, które pełniły funkcję akustyka z doświadczeniem przy wykonaniu minimum 2 programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym minimum 1 programu dla miast powyżej 250 tys. mieszkańców, opracowanych w oparciu o art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia warunku przez wykazanie tej samej osoby opisanej w pkt a) i pkt b). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
(numeracja zgodna z SIWZ) : 7.5 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14. 7.5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.5.1.1 wykaz usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są: - referencje - bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
(numeracja zgodna z SIWZ) 7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.2.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób Załącznik nr 7 do SIWZ do oferty z uwagi na dokonanie prawidłowej oceny ofert w kryterium pozacenowym Doświadczenie osoby z pkt 5.1.3.2 a) SIWZ (W1) oraz Doświadczenie osób z pkt 5.1.3.2 b) SIWZ (W2) Wskazane osoby w Wykazie osób w Załączniku nr 7 do SIWZ uznane będą na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, oraz uwzględnione zostanie przy ocenie oferty w kryterium Doświadczenie osoby z pkt 5.1.3.2 a) SIWZ (W1) oraz Doświadczenie osób z pkt 5.1.3.2 b) SIWZ (W2) 7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.3 Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ). W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby z pkt 5.1.3.2 a) SIWZ (W1) 10,00
Doświadczenie osób z pkt 5.1.3.2 b) SIWZ (W2) 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
(numeracja zgodna z SIWZ) 19 INFORMACJE KOŃCOWE 19.1 Zamawiający nie przewiduje: 19.1.1 zawarcia umowy ramowej, 19.1.2 składania ofert wariantowych i częściowych, 19.1.3 zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, 19.1.4 rozliczania w walutach obcych, 19.1.5 aukcji elektronicznej, 19.1.6 dynamicznego systemu zakupów, 19.1.7 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 19.1.8 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 19.1.9 zastosowania prawa opcji 19.2 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 19.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szafy przesuwnej w zabudowie z forniru, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szafy przesuwnej w zabudowie z forniru. Jaka była by cena zabudowy o wymiarze 4,5 wys 2,5? Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI