Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z ich utylizacją .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2018-10-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-18
 • Numer ogłoszenia634335-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 634335-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie: Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z ich utylizacją .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 1126394600346, ul. Łęczyńska  1 , 20-309   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 746 100, , e-mail lublin@amw.com.pl, , faks 814 746 123.
Adres strony internetowej (URL): www.amw.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amw.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amw.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, ul.Łęczyńska 1, 20-309 Lublin ( Kancelaria pokój nr 22- parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z ich utylizacją .
Numer referencyjny: OL-ZP.7720.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z ich utylizacją poprzez realizację sczerpywania zanieczyszczeń ropopochodnych z istniejących otworów na terenie lotniska oraz ul. Młyńskiej oraz dostawę i wmontowanie w system depresjonująco-rozsączający własnej kontenerowej stacji oczyszczania wody oraz eksploatację tego systemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować w system własną kontenerową stację oczyszczania wody spełniającą następujące parametry: • Qdmin = 50,0 m3/d, • Stopień zanieczyszczenia wody na wylocie maksymalnie 0,15 mg/dm3 dla sumy węglowodorów • Stopień zanieczyszczenia wody na wylocie maksymalnie 0,1 mg/dm3 dla sumy lotnych węglowodorów aromatycznych BTX 3. Wykonawca ma zapewnić stałą obsługę urządzeń oraz instalacji związanych z pompowaniem wody oraz sczerpywaniem produktów ropopochodnych, a także wykonywać prace o charakterze konserwacyjnym bądź naprawczym mającym na celu utrzymanie w sprawności technicznej systemów pompowania i rozsączania. Powyższe urządzenia i instalacje Zamawiający przekaże do eksploatacji Wykonawcy na podstawie oddzielnego protokołu. 4. Rozmieszczenie urządzeń związanych ze sczerpywaniem zanieczyszczeń i pompowaniem wody obrazuje załącznik graficzny do umowy. 5. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie prac w szczególności: 1) Codzienne ręczne sczerpywanie za pomocą czerpaka wolnego produktu występującego w otworach na terenie lotniska. 2) Codzienne ręczne sczerpywanie za pomocą czerpaka wolnej frakcji paliwowej z otworów piezometrycznych położonych w rejonie ulicy Młyńskiej. 3) Przygotowanie miejsca na czasowe magazynowanie sczerpanego wolnego produktu w wyznaczonym rejonie i jego odpowiednie zabezpieczenie. 4) Dokonywanie napraw w każdym czasie w razie zaistniałej konieczności związanej z uszkodzeniem bądź usterką urządzeń lub instalacji w celu przywrócenia im całkowitej sprawności technicznej, 5) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, awarii systemu lub przerwania jego pracy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych w ciągu 24 godz. od momentu wystąpienia usterki lub powstania awarii i poinformowania Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu pisemnie oraz faksem. W przypadku wystąpienia usterek lub powstania awarii kontenerowej stacji oczyszczania wody Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki lub awarię w terminie 2 dni od momentu ich wystąpienia. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy kontenerowej stacji oczyszczania wody w terminie 2 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na pozostały okres realizacji umowy. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy kontenerowej stacji oczyszczania wody w terminie 2 dni od momentu ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze (o parametrach technicznych odpowiadających zastępowanemu urządzeniu) na pozostały okres realizacji umowy. 6) Wykonywanie comiesięcznych pomiarów miąższości produktu naftowego i sprawozdań z ilości sczerpanego paliwa oraz pracy stacji oczyszczania wody. 7) Pobieranie minimum 8 próbek wody ze studni głębinowych, studni kopanej i zewnętrznych piezometrów wskazanych przez Zamawiającego i przeprowadzenie badań na zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w miesiącach marzec, czerwiec i listopad każdego roku. 8) Sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych prac zawierającej analizę rozmiaru skażenia środowiska i uzyskanych efektów ekologicznych w trzech (3) egzemplarzach /co rok, w terminie do 15 stycznia/. 9) Stała obsługa systemów oczyszczania wody, w tym kontrola sprawności działania czterech studni i kontenerowej stacji oczyszczania: kontrola - dwa (2) razy na dobę - wodomierzy - manometrów i poziomowskazów oraz korekta - raz (1) na dobę - ustawień systemu depresjonującego, 10) Stała obsługa systemu rozsączania, w tym kontrola chłonności systemu, cykliczności opróżniania zbiornika wody oczyszczonej i ciśnienia w instalacji zatłaczającej oraz korekta rozdziału wydatku na poszczególne ciągi rozsączające wykonywana raz (1) na dobę, 11) Wykonywanie raz w miesiącu analiz chemicznych wody doprowadzanej do kontenerowej stacji oczyszczania oraz odprowadzanej do ziemi z kontenerowej stacji oczyszczania w zakresie sumy benzyn, sumy olei mineralnych i BTX. 12) Konserwacja systemu rozsączania, w tym usuwanie co najmniej dwa (2) razy w roku kolmatacji dna mało średnicowych otworów chłonnych oraz stref około drenażowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej metody rekultywacji niż prowadzona do chwili obecnej. Należy wykorzystać instalacje i urządzenia zamontowane na obiekcie. Części zamienne do zamontowanych instalacji, jak i nowe podzespoły (nie dotyczy kontenerowej stacji oczyszczania wody) zakupuje Zamawiający, Wykonawca dokona ich wymiany w ramach umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie pełny wgląd w prowadzoną dokumentację w zakresie sczerpywania zanieczyszczeń ropopochodnych i prowadzonego monitoringu.

II.5) Główny kod CPV: 90720000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek , jeżeli udowodni, że posiada:  Aktualne zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (substancji ropopochodnych) wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 t.j.). W przypadku Wykonawców nie posiadających tego typu zezwolenia:  Oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (substancji ropopochodnych) wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018r. poz.992 t.j.) -
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stawia wymagania w zakresie:  posiadania doświadczenia Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie trzy usługi polegające na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł każda (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 zł). Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeśli udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zatrudnioną na umowę o pracę posiadającą uprawnienia geologiczne kat. IV lub V i sprawującą nadzór geologiczny oraz posiadającą niezbędne doświadczenie. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust.1 ustawy zobowiązany jest zawrzeć ww. osobę(y) w wykazie osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (substancji ropopochodnych) wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 t.j.). W przypadku Wykonawców nie posiadających tego typu zezwolenia: Oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (substancji ropopochodnych) wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018r. poz.992 t.j.) - załącznik nr 5 do SIWZ b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Dokument należy złożyć według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; d) Dowody określające czy usługi przedstawione w wykazie usług (Załącznik nr 7 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) aktualny certyfikat akredytacji na pobór próbek oraz na badania laboratoryjne lub w przypadku braku takich certyfikatów akredytacji ważna umowa z laboratorium posiadającą certyfikaty akredytacji w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, potwierdzające że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.amw.com.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe warunki powinien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz art. 24 ust. 5 pkt 2), natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi w Rozdziale V SIWZ. 7.W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej Umowy do treści oferty, na podstawie oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem: 1) Zmiany wartości brutto wynagrodzenia – w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) Wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści Umowy do zmian obowiązującego prawa, 2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Nie stanowią zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, numery rachunków bankowych, zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę oraz osób nadzorujących Umowę. W takim zakresie nie jest wymagana forma aneksu do Umowy lecz pisemne powiadomienie wywołujące skutek do dnia doręczenia drugiej stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę serwis kosy firmy Ogama. Dołhobyczów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania11-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę serwis kosy firmy Ogama. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Obłożenia i pościel szpitalna
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych do AMW OReg Lublin.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Sukcesywna dostawa papieru do AMW OReg Lublin
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa węgla - ekogroszku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA CELÓW GRZEWCZYCH NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI