KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (grupa E) NA POTRZEBY GMINY ŁUŻNA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (grupa E) NA POTRZEBY GMINY ŁUŻNA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUŻNA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁużna
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-01-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łużna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-24
 • Numer ogłoszenia638684-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 638684-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Gmina Łużna: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (grupa E) NA POTRZEBY GMINY ŁUŻNA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUŻNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łużna, krajowy numer identyfikacyjny 49189246900000, ul. Łużna  634 , 38-322  Łużna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 543 922, , e-mail boruchm@luzna.pl , , faks 183 543 039.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,313807,2019.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,313807,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
38-322 Łużna 634, pokój nr 111 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (grupa E) NA POTRZEBY GMINY ŁUŻNA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUŻNA
Numer referencyjny: ZP.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiot zamówienia stanowi : KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (grupa E) NA POTRZEBY GMINY ŁUŻNA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUŻNA 3.2 Zakres zamówienia obejmuje : Sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Łużna. Zamówienie dotyczy 23 punktów odbioru gazu, stanowiących budynki rozmieszczone w granicach administracyjnych tych Gmin. Elementem zamówienia jest również przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny (czyli wszystkich punktów objętych postępowaniem), obejmujące w przypadkach tego wymagających dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. 3.3 Wymagane parametry dostaw : Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umów zawierających postanowienia dotyczące sprzedaży oraz postanowienia dotyczące świadczenie usług przesyłania / dystrybucji gazu (umowa kompleksowa). Umowy te będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. W zakresie akcyzy zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 752 z późniejszymi zmianami). 3.4 Szczegółowe zestawienie punktów poboru gazu wraz z danymi technicznymi i innymi wymaganymi wielkościami zawierają załączniki, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Dane dotyczące poszczególnych punktów poboru zawiera Załącznik nr 1. Prognozę łącznego zużycia w poszczególnych okresach roku, zawiera Załącznik nr 4. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny. Zostało ono oszacowane na podstawie danych z analogicznego okresu przeszłego. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego dokładnie przewidywanej ilości paliwa gazowego, zarówno przy zmniejszeniu, jak i zwiększeniu w stosunku do zakładanej ilości. 3.5 Możliwość zmiany ilości punktów poboru : Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości punktów poboru gazu w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmniejszenie ilości punktów poboru wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu właścicielowi. W przypadku przekazania obiektu zakłada się, że dostawy gazu dla tego obiektu zachowają charakter ciągły, nastąpi jedynie formalna zmiana podmiotu, na rzecz którego będą nadal realizowane dostawy, na warunkach określonych w niniejszym postepowaniu. Zmniejszenie ilości obiektów może więc mieć charakter jedynie incydentalny (sprzedaż obiektu). Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru gazu, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tych samych stawek rozliczeniowych, które zostały zaoferowane, a końcem okresu umowy zawieranej dla takiego punktu będzie ostateczny termin zakończenia dostaw, określony w przetargu. 3.6 Wielkość zamówienia : Zamawiający oświadcza, iż podane w przetargu łączne prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na cały okres objęty zamówieniem, tj. 18 miesięcy. Szacunkowa, wyrażona w jednostkach energii ilość dostarczanego paliwa gazowego w tym okresie wynosi 2.600.000 kWh, w tym: grupa W-5 - 1.061.327 kWh grupa W-4 - 728.226 kWh grupa W-3.6 - 790.470 kWh grupa W-2.1 - 8.796 kWh grupa W-1.1 - 11.181 kWh 3.7 Na dzień ogłoszenia przetargu moc umowna łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem została określona jedynie dla grup taryfowych W-5.1 i wynosi łącznie 340 kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umowy, będącej skutkiem niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65200000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-02-01 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: jako, że wynika to z odrębnych przepisów, opisuje warunek poprzez żądanie legitymowania się przez Wykonawcę koncesją na obrót gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ; warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu koncesji, zawarte w treści Załącznika nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny ; warunek ten zostanie uznany za spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zawartego w treści Załącznika nr 2,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada obowiązującą umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gmin objętych postępowaniem (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) : warunek ten zostanie uznany za spełniony po złożeniu oświadczenia o posiadaniu takiej umowy lub promesy, zawartego w treści Załącznika nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: a) koncesji na obrót gazem, w szczególności w przypadku, gdy nie zostanie ona dołączona do oferty, a Zamawiający nie będzie mógł jej uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) ponadto Wykonawca, który zgodnie ze złożonym w Załączniku nr 2 oświadczeniem zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, dostarczy listę podwykonawców, z których ma zamiar korzystać przy realizacji niniejszego zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również informacje o podwykonawcach i ich oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w brzmieniu analogicznym do określonego w Załączniku nr 2 ; lista podwykonawców powinna zawierać dane kontaktowe każdego z nich, a Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w trakcie zamówienia w każdym przypadku zmiany tych danych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 98,00
Stałość stawek dystrybucyjnych 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających łącznie 10% wolumenu zamówienia udzielonego na podstawie niniejszego postępowania, w przypadku zwiększenia ilości punktów poboru gazu, rozumianej jako przyłączenie dodatkowych obiektów Zamawiającego, przy czym w takich przypadkach umowa na zakup paliwa gazowego powinna obejmować okres od jej zawarcia do daty końcowej okresu, którego dotyczyło postępowanie, tj. do 31.07.2021.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję niani dla 18 miesięcznej dziewczynki - Podhale
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania01-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję niani dla 18 miesięcznej dziewczynki. Osoba dyspozycyjna w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w sobotę lub niedziele od rana do popołudnia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Łużna: Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr.1 w Łużnej –Szkoła Podstawowa nr1 im Anny Leśkiewicz i Samorządowe Przedszkole, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łużnej – Szkoła Podstawowa nr 2 i Samorządowe Przedszkole, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej – Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego i Samorządowe Przedszkole, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej, Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku, Samorządowego Przedszkola w Szalowej oraz osobom dorosłym wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej w tym posiłki finansowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa płynów samochodowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI