Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców dla Zakładu Karnego w Stargardzie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców dla Zakładu Karnego w Stargardzie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStargard
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny w Stargardzie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523868-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523868-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Zakład Karny w Stargardzie: Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców dla Zakładu Karnego w Stargardzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Stargardzie, krajowy numer identyfikacyjny 00032042000000, ul. Al. Żołnierza  42 , 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 763 160, e-mail dkw_stargard@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą tradycyjną, kurier lub osobiście w sekretariacie zamawiającego
Adres:
Zakład Karny w Stargardzie, ul. Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard. W sekretariacie siedziby zamawiającego.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców dla Zakładu Karnego w Stargardzie
Numer referencyjny: 2232.003.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I Ziemniaki jadalne, klasa I, dostawy całoroczne - 40 000 kg. CZĘŚĆ II 1.Buraki ćwikłowe świeże, krajowe, dostawy całoroczne, klasa I - 3 500 kg. 2.Marchew świeża, krajowa lub importowana, dostawy całoroczne, klasa I - 12 000 kg. 3.Cebula świeża, krajowa, dostawy całoroczne, klasa I - 5 000 kg. 4.Pomidor świeży, krajowy lub importowany, klasa I - 900 kg. 5.Ogórek świeży, krajowy lub importowany, klasa I - 1 000 kg. 6.Sałata masłowa, krajowa lub importowana, klasa I - 100 kg. 7.Kapusta biała, klasa I - 900 kg. 8.Kalafior świeży, krajowy lub importowany klasa I - 700 kg. 9.Jabłka, krajowe lub importowane, klasa I - 4 500 kg. 10.Pietruszka korzeń, krajowa, klasa I - 4 500 kg. 11.Seler korzeń, krajowe lub importowane klasa I - 5 000 kg. 12.Por, krajowy lub importowany, klasa I - 3 000 kg. 13.Kapusta czerwona, krajowe lub importowane, klasa I - 300 kg. 14.Kapusta pekińska, krajowa lub importowana, klasa I - 500 kg. 15.Koper zielony, świeży, krajowy lub importowany, klasa I - 150 kg. 16.Gruszki, krajowe lub importowane, klasa I - 100 kg. 17.Truskawki, krajowe lub importowane, klasa I - 100 kg. 18.Papryka świeża, krajowe lub importowane, klasa I - 150 kg. 19.Botwina świeża, krajowa lub importowana, klasa I - 300 kg. 20.Brzoskwinie świeże, krajowe lub importowane, klasa I - 50 kg. 21.Fasolka szparagowa świeża, krajowa lub importowana, klasa I - 100 kg. 22.Brokuł, krajowy lub importowany, klasa I - 100 kg. 23.Szczypior, krajowy lub importowany, dostawy od 1 marca do 31 października, klasa I - 100 kg. 24.Cukinia, krajowa lub importowana, dostawy od 15 czerwca do 31 października, klasa I - 150 kg. 25.Dynia, krajowa lub importowana, dostawy od 1 sierpnia do 31 października, klasa I - 200 kg.

II.5) Główny kod CPV: 03200000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03221111-7
03221112-4
03221113-1
03221240-0
03221270-9
03221310-2
03221410-3
03221420-6
03222321-9
03221110-0
03221300-9
03222322-6
03222313-0
03221230-7
03222332-9
03221212-5
03221430-9
03221250-3
03221200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  7   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zawarte w formularzu ofertowym podpisane przez wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w formularzu ofertowym podpisane przez wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie o akceptacji otrzymanej umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniazawarte w formularzu ofertowym podpisane przez wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Termin płatności 20,00
Czas wymiany wadliwego towaru (w godzinach) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawy ziemniaków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ziemniaki jadalne, klasa I, dostawy całoroczne – w tym ziemniaki młode w okresie od 15 czerwca do 15 sierpnia, ziemniaki jadalne, krajowe lub importowane, czyste, suche, odpowiednio dojrzałe, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, jednoodmianowe, odmiany uniwersalne, prawidłowo wykształcone, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bulwy o regularnym kształcie regularnym owalnookrągłym, typowym dla danej odmiany, oczka płytkie, skórka gładka, o dobry smaku, o miąższu średnio zwartym, nierozsypującym się i niezmieniającym koloru po ugotowaniu, bez uszkodzeń mechanicznych, o średnicy min. 6 cm, ziemniaki młode - średnica min. 4 cm max. 8 cm, opakowanie jednorazowe 10 – 30 kg: PN-75/R-74450, PN-75/R-74453 - 40 000 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212000-0, 03221210-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Termin płatności 20,00
Czas wymiany wadliwego towaru (w godzinach) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawy warzyw i owoców
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Buraki ćwikłowe świeże, krajowe, dostawy całoroczne, klasa I; buraki ćwikłowe świeże, krajowe lub importowane, bez liści, czyste, suche, odpowiednio dojrzałe, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, jednoodmianowe, prawidłowo wykształcone, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku, bulwy o regularnym kształcie, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy od 5 cm do 9 cm, opakowanie jednorazowe 15 – 30 kg, PN-72/R-75360 - 3 500 kg. 2.Marchew świeża, krajowa lub importowana, dostawy całoroczne, klasa I; marchew świeża, krajowa lub importowana, bez naci, zdrowa, czysta, sucha, myta, bez naci, odpowiednio dojrzała, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny, bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień, prawidłowo wykształcona, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku,bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o regularnym kształcie, średnicy od 3 cm do 4 cm mierzone w najszerszym miejscu, długości do 10 cm do 20 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 30 kg.,PN-84/R-75358 - 12 000 kg. 3.Cebula świeża, krajowa, dostawy całoroczne, klasa I; cebula świeża, krajowa lub importowana, bez szczypioru, zdrowa, czysta, sucha, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, wystarczająco sucha, pokryta suchą łuską, wystarczająco rozwinięta, zwarta i jędrna, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w pozostałym okresie bez szczypioru, o średnicy od 5 cm do 8 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 15 kg. PN-87/R-75357 - 5 000 kg. 4.Pomidor świeży, krajowy lub importowany, klasa I, pomidor świeży, krajowa lub importowana, z gruntu lub szklarniowy, zdrowy, czysty, dobrej jakości, o średnicy min. 5 cm, o maks. wadze jednej sztuki 130g, odpowiednio dojrzałe, bez objawów zwiędnięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez uszkodzeń mechanicznych, odgnieceń, pęknięć, o jednolitym zabarwieniu miąższu, dostawy w opakowaniach od 15 kg. PN-91/R-75368 - 900 kg. 5.Ogórek świeży, krajowy lub importowany, klasa I, ogórek świeży, krajowy lub importowany, z gruntu lub szklarniowy, suchy, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, zdrowy, czysty, bez objawów zwiędnięcia i zgnicia, bez obcych zapachów i smaków, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o regularnym kształcie, prosty, ogórek rosnący pod osłonami o wadze od 250g i długości od 25 cm, ogórek gruntowy o wadze od 80g do 130g, opakowanie jednorazowe do 15 kg. PN -85/R- 75359 - 1 000 kg. 6.Sałata masłowa, krajowa lub importowana, klasa I, sałata świeża, krajowa lub importowana, z gruntu lub szklarniowa, czysta, zdrowa, bez uszkodzeń, cała, bez żadnych ubytków, o świeżym wyglądzie, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchni, bez obcych zapachów i smaków, niezwiędnięta, bez oznak wyrastania w pęd nasienny, o masie główki od 150g do 300g, opakowanie do 15 kg. PN-R-75522:1996 - 100 kg. 7.Kapusta biała, klasa I, krajowe lub importowane – w tym kapusta młoda od 1 maja do 31 sierpnia; kapusta głowiasta biała, krajowa lub importowana, zdrowa, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mrozowych, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, główki przycięte na poziomi najniższego liścia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, główki o wadze od 1,2 kg do 3 kg, kapusta młoda – o wadze od 0,8kg do 1,2 kg, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 20 kg. PN-72/R-75362 - 900 kg. 8.Kalafior świeży, krajowy lub importowany klasa I, dostawy od 1 maj do 31 października; kalafior świeży, zdrowy, bez uszkodzeń i ubytków, bez objawów gnicia lub innego zepsucia, o świeżym wyglądzie , bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, o barwie białej, kremowej lub kości słoniowej, wolny od takich uszkodzeń jak plamy, przerośnięcia róży listkami, odgniecenia, bez liści, o średnicy min. 15 cm, w opakowaniu do 15 kg. - PN-72/R-75361 - 700 kg. 9.Jabłka, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy całoroczne ; jabłka słodko winne, miękkie, suche, soczyste, zdrowe, czyste, dojrzałe, bez objawów zepsucia lub innych zmian, wolne od szkodników lub uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o regularnym kształcie, o wadze jednej sztuki od 130g do 170g, opakowanie – skrzynka od 10kg do 20kg, PN-84/R -75024 - 4 500 kg. 10.Pietruszka korzeń, krajowa, klasa I, dostawy całoroczne; pietruszka, zdrowa, czysta, sucha, myta i wysuszona, bez naci, odpowiednio dojrzała, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez ordzawień skórki, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu pędów kwiatostanowych, bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień, prawidłowo wykształcona, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku,bez śladów uszkodzeń mechanicznych, korzeń prawidłowo wykształcony, gładki, na przekroju: biała lub biało kremowa, o regularnym kształcie, średnicy od 2 cm do 4 cm mierzone w najszerszym miejscu, długości do 10 cm do 20 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 30 kg. PN-R-75370 - 4 500 kg. 11.Seler korzeń, krajowe lub importowane klasa I, dostawy całoroczne; seler czysty, zdrowy, czysty, suchy, myty i wysuszony, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, bez ordzawień skórki, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu pędów kwiatostanowych, prawidłowo wykształcony, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez pustych miejsc w środku,bez śladów uszkodzeń mechanicznych, korzeń prawidłowo wykształcony, na przekroju: biały lub biało kremowy, o regularnym kształcie, średnicy od 10 cm do 15 cm, w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia dopuszczalny seler z nacią o średnicy korzenia od 7 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 30 kg. PN-72/9137-24 - 5 000 kg. 12.Por, krajowy lub importowany, klasa I, dostawy całoroczne; por czysty, zdrowy, suchy, bez objawów zwiędnięcia, zaparzeń, zmarznięcia i zgnicia, o świeżym wyglądzie, bez obcych zapachów i smaków, bez oznak świadczących o wyrastaniu w pęd nasienny, prawidłowo wykształcony, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o dobrej jakości część biała pora powinna stanowić co najmniej połowę długości całkowitej pora, średnicy od 4 cm, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 30 kg., PN-91/R-75368 - 3 000 kg. 13.Kapusta czerwona, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy całoroczne; kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mrozowych, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, główki przycięte na poziomi najniższego liścia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, główki o wadze od 0,8kg do 1,2 kg, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 20 kg. PN-72/R-75362 - 300 kg. 14.Kapusta pekińska, krajowa lub importowana, klasa I, dostawy całoroczne; zdrowa, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mrozowych, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, prawidłowo wykształcona, główki przycięte na poziomi najniższego liścia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, główki o wadze od 0,8kg do 1,2 kg, opakowanie jednorazowe od 10 kg do 20 kg. PN-72/R-75362 - 500 kg. 15.Koper zielony, świeży, krajowy lub importowany, klasa I, dostawy realizowane od 1 maja do końca umowy, świeży, czysty, z korzeniem, nie wyrośnięty, bez objawów gnicia lub innego zepsucia, o świeżym wyglądzie, bez plam, pożółkłych i zeschniętych części, bez obcych zapachów i smaków, niezwiędnięty, opakowanie do 1 kg, - 150 kg. 16.Gruszki, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy całoroczne; gruszki słodkie, dojrzałe, soczyste, suche, zdrowe, czyste, dojrzałe, bez objawów zepsucia lub innych zmian, wolne od szkodników lub uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o wadze jednej sztuki od 130g do 170g, opakowanie – skrzynka od 10kg do 20kg, PN-73/R-75025 - 100 kg. 17.Truskawki, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy od 1 czerwca do 30 lipca; truskawki świeże , zdrowe, czyste, dojrzałe, nieodgniecione, bez oznak pleśni lub zgnicia, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez plami ziemi, o świeżym wyglądzie nie myte, owoc suchy, bez innych zapachów i smaków, kształt typowy dla danej odmiany, z szypułkami, bez uszkodzeń o średnicy min 2 cm, opakowanie skrzynka do 10 kg. PN-R-75535 - 100 kg. 18.Papryka świeża, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy całorocznie; papryka świeża, zdrowa bez uszkodzeń, czysta, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, kolorowa w proporcjach 1/3 zielona, 1/3 czerwona, 1/3 żółta, opakowanie jednorazowe do 10 kg, PN-R-75528:1996 - 150 kg. 19.Botwina świeża, krajowa lub importowana, klasa I, cała, zdrowa , czysta, o świeżym wyglądzie, bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, bez nadmiernego zawilgotnienia, bez obcych zapachów i smaków, wystarczająco rozwinięta i odpowiednio dojrzała, bez żółtawych, zdrewniałych liści, jednolita pod względem pochodzenia i odmiany, średnica korzenia od 3 cm do 5 cm, w opakowaniu jednorazowym do 5 kg PN-72/R-75360 - 300 kg. 20.Brzoskwinie świeże, krajowe lub importowane, klasa I, dostawy od 15 sierpnia do 15 października; całe, zdrowe, bez objawów gnicia lub zepsucia, czyste, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków, dobrej jakości, posiadające cechy charakterystyczne dla danej odmiany, miąższ całkowicie zdrowy, soczysty, słodki, średnica brzoskwini od 7cm do 8 cm, opakowanie – skrzynka do 15 kg, PN-R-75526:1996 - 50 kg. 21.Fasolka szparagowa świeża, krajowa lub importowana, klasa I, dostawy od 15 lipca do 15 października; świeża, jędrna, czysta – bez objawów gnicia i śladów pleśni, młoda i delikatna, wolna od szkodników, wolna od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, sucha – pozbawiona wilgoci zewnętrznej, bezwłóknista, bez przezroczystej skórki, jeżeli występują nasiona to powinny być małe i miękkie, bez obcych zapachów, w opakowaniu jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości, grubość strąków do 1 cm, dostarczana w opakowaniach do 15 kg, PN-77/R-75762 - 100 kg. 22.Brokuł, krajowy lub importowany, klasa I, dostawy realizowane od 1 czerwca do końca umowy,; całe, zdrowe, bez objawów zepsucia lub innych zmiana, czyste, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, wolne od obcych zapachów i smaków, posiadające cechy charakterystyczne dla danej odmiany, jędrne i zwarte, wolne od wad takich jak plamy lub ślady zmarznięcia, pąki róży muszą być zupełnie zamknięte, łodyga musi być wystarczająco miękka i niezdrewniała, bez iści wyrastających ponad różę, o wadze 1 szt. - od 400g do 600g - 100 kg. 23.Szczypior, krajowy lub importowany, klasa I; świeży, czysty, z cebulą charakterystyczną dla odmian z przeznaczeniem na szczypior, bez objawów gnicia lub innego zepsucia, o świeżym wyglądzie, bez plam, pożółkłych i zeschniętych części, bez obcych zapachów i smaków, niezwiędnięty, nie wyrośnięty, w opakowaniu do 10 kg - 100 kg. 24.Cukinia, krajowa lub importowana, dostawy od 15 czerwca do 31 października, klasa I; świeża, czysta, bez objawów gnicia lub innego zepsucia, o świeżym wyglądzie, bez plam i zeschniętych części, bez obcych zapachów i smaków, niezwiędnięta, nie wyrośnięty, skórka miękka, łatwa do obrania, w opakowaniu do 10 kg, PN-R-75541 - 150 kg. 25.Dynia, krajowa lub importowana, dostawy od 1 sierpnia do 31 października, klasa I; świeża, czysta, bez objawów gnicia lub innego zepsucia, o świeżym wyglądzie, bez plam i zeschniętych części, bez obcych zapachów i smaków, niezwiędnięty, nie wyrośnięta, skórka miękka, łatwa do obrania, w opakowaniu do 10 kg - 200 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9, 03221111-7, 03221112-4, 03221113-1, 03221240-0, 03221270-9, 03221310-2, 03221410-3, 03221420-6, 03222321-9, 03221110-0, 03221300-9, 03222322-6, 03222313-0, 03221230-7, 03222332-9, 03221212-5, 03221430-9, 03221250-3, 03221200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Termin płatności 20,00
Czas wymiany wadliwego towaru (w godzinach) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę koszenie upraw - Tanowo
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę koszenie upraw, teren pracy Nadleśnictwo Trzebież, rozliczenie wg protokołów odbioru robót. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI