„Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-11-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-19
 • Numer ogłoszenia649662-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 649662-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: „Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69070548200000, ul. ul. Niedzielskiego  2 , 35036   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 534 097, e-mail bzp@pcen.pl, faks 178 534 682.
Adres strony internetowej (URL): www.pcen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.pcen.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-powyzej-30-tys.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.pcen.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-powyzej-30-tys.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami”.
Numer referencyjny: AG-3211/1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I: Obejmuje dostawę energii elektrycznej w 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r,. poz. 755 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie i aktach wykonawczych do: 1) Budynku bazy dydaktyczno-noclegowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 20 000 kWh. 2) Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh. 3) Budynku administracyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 8 000 kWh. 4) Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh. 5) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Krośnie, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 22 000 kWh. 6) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 50 000kWh. 7) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 140 000 kWh (w tym: 45 000 kWh w szczycie, 95 000 kWh poza szczytem). Część II: Obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji w 2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie oraz aktach wykonawczych do: Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (serwerownia). Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 80 000 kWh. Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 120 000 kWh (w tym w szczycie: 50 000 kWh, poza szczytem: 70 000 kWh). Przedmiot zamówienia (część I i II) określa „Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) oraz Istotne postanowienia (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania przewidywanej łącznej wartości brutto za przedmiot umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualna na dzień złożenia koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki składana przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - (wg wzoru, który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert), składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - zawarte w Formularzu Oferta (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian umowy określają Istotne postanowienia stanowiące załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa energii elektrycznej w 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r,. poz. 755 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie i aktach wykonawczych do: 1) Budynku bazy dydaktyczno-noclegowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 25 kW, przy współczynniku tgf=0,4 c) Licznik nr 95836356 d) PPE PLZKED10001645075 e) Moc przyłączeniowa Pp=40 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią zaciski wejściowe zabezpieczeń głównych h) Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: wewnątrz budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 20 000 kWh. 2) Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 4 kW, przy współczynniku tgf =0,4 c) Licznik nr 70536165 d) PPE 480548101007248847 e) Moc przyłączeniowa Pp=16 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: wewnątrz budynku garażu i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh. 3) Budynku administracyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 9 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 12273386 d) PPE PLZKED100010644772 e) Moc przyłączeniowa Pp=16 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią zaciski wejściowe zabezpieczeń głównych h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 8 000 kWh. 4) Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 4 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 20268430 d) PPE 480548101007248746 e) Moc przyłączeniowa Pp=4 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku garażu i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh. 5) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Krośnie, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 28 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 04096846 d) PPE 480548106005619542 e) Moc przyłączeniowa Pp=28 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 22 000 kWh. 6) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziału w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 33 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 50068692 d) PPE 480548108006318910 e) Moc przyłączeniowa Pp=21 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 50 000kWh. 7) Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 22 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 11745465 d) PPE 480548107008062709 e) Moc przyłączeniowa: 22 kW f) Grupa taryfowa C12A g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 140 000 kWh (w tym: 45 000 kWh w szczycie, 95 000 kWh poza szczytem). 1. Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 2. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy dotyczące dostawy energii elektrycznej do ww. punktów poboru zawarte są z PGE OBRÓT S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 3. Umowy są zawarte na czas określony i obowiązują do 31 grudnia 2018 r., nie wymagają wypowiedzenia. 4. Zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowych umów sprzedażowych w terminie przewidzianym w SIWZ. 5. Zamawiający posiada odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do ww. punktów poboru zawarte na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający jest rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych. 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej (PGE Dystrybucja S.A.) - zakresu zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD. W powyższym zakresie Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa i przekaże mu wszystkie niezbędne dane (również w wersji elektronicznej) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 7. Podane prognozowane zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywiste zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw energii elektrycznej w ilościach wpisanych w formularzu ofertowym. 8. Zamawiający zawrze jedną umowę na dostawę energii elektrycznej dotyczącej wskazanych wyżej lokalizacji. Faktury VAT za dostarczoną energię Wykonawca będzie wystawiał na podstawie odczytów liczników poboru energii elektrycznej otrzymanych od OSD i cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy. Faktury VAT muszą zawierać odrębnie dla każdego miejsca poboru energii elektrycznej: ilość dostarczonej energii elektrycznej oraz cenę jednostkową netto a także wskazanie okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy. Powyższe dane mogą być także zawarte w załączniku do faktury VAT. 9. Rozliczenia za dostarczoną energię odbywać się będą w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych. 10. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za dostarczoną energię elektryczną (za okres rozliczeniowy) w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę - przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku nie dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, termin płatności wynosić będzie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09300000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania przewidywanej łącznej wartości brutto za przedmiot umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.


Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa energii elektrycznej i usługi jej dystrybucji w 2019 roku na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji w 2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie oraz aktach wykonawczych do: Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (serwerownia). a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc umowna wynosi 15 kW, przy współczynniku tgφ=0,4 c) Licznik nr 10698088 d) PPE 480548107008237208 e) Moc przyłączeniowa: 15 kW f) Grupa taryfowa C11 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy h) Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest na zewnętrznej ścianie budynku i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 80 000 kWh. Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec. a) Grupa przyłączeniowa: III b) Moc umowna wynosi 55 kW, przy współczynniku tgf =0,4 c) Licznik nr 10891027 d) PPE 480548201000007732 e) Moc przyłączeniowa 60 kW f) Grupa taryfowa B22 g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na głowicy kablowej w polu nr 4 SN stacji transformatorowej „Czudec Szkoła” zasilanej linią 15 kV Boguchwała Strzyżów. Linia kablowa SN, stacja transformatorowa „INSTAL” oraz pozostałe urządzenia nN są zlokalizowane na nieruchomości zamawiającego. h) Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: rozdzielnia pomiarowa SN i nN w stacji transformatorowej „INSTAL” w Czudcu. i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 120 000 kWh (w tym w szczycie: 50 000 kWh, poza szczytem: 70 000 kWh. 1. Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 2. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2018 r., i nie wymagają wypowiedzenia. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy dotyczące kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji do ww. punktów poboru zawarte są z PGE OBRÓT S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 3. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy w terminie przewidzianym w niniejszym postępowaniu. 4. Podane prognozowane zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywiste zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw energii elektrycznej w ilościach wpisanych w formularzu ofertowym. 5. Zamawiający zawrze jedną umowę na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą dostawę energii elektrycznej oraz usługi jej dystrybucji do ww. punktów. Faktury VAT za dostarczoną energię i usługi dystrybucji Wykonawca będzie wystawiał na podstawie odczytów liczników poboru energii elektrycznej otrzymanych od OSD i cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy. W treści faktury lub załącznika do niej Wykonawca wyspecyfikuje koszty energii elektrycznej, koszty dystrybucji i koszty opłat handlowych/abonamentowych/OZE. 6. Rozliczenia za dostarczoną energię i usługi dystrybucji odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 7. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za dostarczoną energię elektryczną i usługi dystrybucji (za okres rozliczeniowy) w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę - przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niedostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, termin płatności wynosić będzie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 9. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością, w tym w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, na terenie której znajduje się obiekt Zamawiającego, posiada zawartą stosowną obowiązującą umowę z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej do obiektów Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09300000-2, 65310000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania przewidywanej łącznej wartości brutto za przedmiot umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje niani opiekunki dla rocznej dziewczynki - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje niani opiekunki dla rocznej dziewczynki. Praca dorywcza kilka godzin w tygodniu popołudniami. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.