Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKunów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miasta i Gminy w Kunowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526985-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526985-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Warszawska  , 27-415  Kunów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, e-mail urzad@kunow.pl, faks 041 2611356, 2613174, 2611358.
Adres strony internetowej (URL): www.kunow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kunow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, sekretariat (pokój nr 210)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)
Numer referencyjny: IR.I.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii, zwanych dalej PPE Zamawiającego rozliczanych w taryfie C12b (wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ), zgodnie z przepisami ustawy PE oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623, z późn. zm.) oraz ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 11 miesięcy, w taryfie C12b to 376002 kWh w strefie dziennej i 468104 kWh w strefie nocnej przy liczbie 76 pkt rozliczania energii elektrycznej. 2.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
 2.2.1.zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 2.2.2.składania oświadczeń́ woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania obowiązującej dotychczas umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa);
 2.2.3.reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, a w szczególności do dokonania zgłoszenia grupy taryfowej i/lub jej zmiany dla poszczególnych obiektów Zamawiającego po procedurze zmiany Wykonawcy. 2.2.4.Wykonanie powyższych czynności (wskazanych w pkt 2.2.1. do 2.2.3.) odbywa się̨ na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik Nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), które obejmuje prawo do: a) powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej; b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ; c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalenia treści i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Wykonawcy przez OSD właściwego Zamawiającemu; d) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych, w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej; e) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z OSD w sprawach związanych z procesem zmiany Wykonawcy. 2.3. Zamawiający informuje, że procedura zmiany Wykonawcy wprowadzana jest po raz kolejny. 2.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości PPE wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ. Liczba nowych PPE nie może przekroczyć 20 % ilości PPE wskazanych w załączniku nr 1a. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od oddania nowych punktów poboru energii elektrycznej, lub zwiększenia liczby punktów poboru i/lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE w załączniku nr 1a do SIWZ. Prawo to jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grupy taryfowej, która została ujęta w SIWZ oraz wyceniona w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 2.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 9.31.0.0.5 - Elektryczność 9.30.0.0.2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 2.6. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucji na terenie, na obszarze którego znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, z którym Zamawiający podpisze umowę o świadczenie usług dystrybucji najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla Zamawiającego. 2.7.Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii wskazana w załączniku nr 1a do SIWZ, stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku nr 1a do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą mocy zamówionej, parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. Zamawiający informuje Wykonawców, że parametry, które wskazano w załączniku nr 1a do SIWZ mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 2.8.Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. Operatorem systemu dla Gminy Kunów jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrowiec Św. 2.9.Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe, w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę - dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej, uwzględnione winny być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego, czy też stałe koszty opłat handlowych. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, na pisemny wniosek Zamawiającego, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Zamawiający uprawniony jest do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazaną w ofercie Wykonawcy cenę jednostkową.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-02-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)wykonanych dostaw Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 200.000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 4.4.4 a) SIWZ 2)zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt 4.4.4. b) SIWZ 3)zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt 4.4.4. c) SIWZ 4)oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) - załącznik nr 2 do SIWZ 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt 4.4.6.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z 4.4.1. SIWZ 2)Wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych dostaw, zgodnie z 4.4.2 SIWZ - załącznik nr 8 do SIWZ 3)Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 4.4.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” - załącznik nr 1 do SIWZ 2)Wyliczenie stawki cenowej do oferty (formularz cenowy - załącznik nr 2a do SIWZ) 3)Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 4)Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 6 do SIWZ) 5)Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 6)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”w SIWZ. 7)Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
11.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach i przypadkach: a)zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1kWh - wyłącznie w przypadku zmiany ustawowej opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, b)zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym ppe przez innego Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem przy którym znajduje się dane ppe, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego albo zwiększenia liczby punktów ppe, c)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany ceny jednostkowej za 1kWh brutto wynikająca ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, d)zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy i/lub przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży, e)zmian wielkości mocy umownych, f)regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, g)zmiana warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, h)oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, i)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy, j)zmniejszenie lub zwiększenie o 20% zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wartości umowy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, k)okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy. 11.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dodanie napisu do granitowego nagrobka - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dodanie napisu do granitowego nagrobka, robionego wcześniej. Cmentarz w Rakowie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI