DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoIława
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Iławski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572442-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572442-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Iławski: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Powiat Iławski - Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, Regon 510750812, Anna Wnuk 89/6490724
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice, Regon 000095348, Dorota Kamińskai, 55/2756030
Dom Pomocy Społecznej, ul. Iławska 42, 14-240 Susz, Regon 000669476, Henryk Stańczyk, 55/2786017
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Kościuszki 23a, 14-200 Iława, Regon 280055395, Beata Lenartowicz, 89/6482553
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Andersa 12, 14-200 Iława, Regon 510847463, Jolanta Rynkowska, 89/6490450
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława, Regon 000191589, Izabela Klonowska, 89/6448360
Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa, Regon 000234465, Anna Empel 89/6452631
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kościuszki 33 A, 14-200 Iława, Regon 510854569, Lech Tatarek, 89/6493550
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz, Regon 519455180, Beata Szczepaniak - Fuman, 55/2786198
Dom Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 16, 14-260 Lubawa, Regon 001030517, Marek Kaucz, 89/6452153
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. 1 Maja 8A, 14-200 Iława, Regon 519583379, Bożena Marchewka, 89/6495085
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława, Regon 511405187, Roman Groszkowski, 89/6485696
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława, Regon 519455948, Elżbieta Gościńska, 89/6491312
Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 8B, 14-200 Iława, Regon 510928167, Walerian Polak, 89/6495502
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława, Regon 281423352, Renata Motylińska 89/6492435

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Iławski, krajowy numer identyfikacyjny 51074246800000, ul. ul. Gen. Władysława Andersa  , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 649 07 42, e-mail przetargi@powiat-ilawski.pl, faks 089 649 66 00.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-ilawski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający wyznaczają spośród siebie działające na rzecz Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej i udzielenia zamówienia w imieniu zamawiających i na ich rzecz. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta jedna umowa podpisana przez przedstawicieli Powiatu Iławskiego. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za realizację umowy w swojej Jednostce na zasadach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o udzielenie zamówienia płatne będzie oddzielnie przez każdą ze Stron na podstawie otrzymanych od wykonawcy faktur
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, pokój 115 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer referencyjny: OSO.272.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego i jednostek określonych w sekcji I ogłoszenia. 2. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 39 szt. 3. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie jednej umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4. Rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy Wykonawcą a podmiotami wymienionymi w sekcji I ogłoszenia. Faktury za dostawę energii będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio ww. podmiotom. 5.Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy. 6. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. 7. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Usługi dystrybucyjne są świadczone przez Energa Operator S.A. Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 8. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 2 do SIWZ. 9. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 416,271 MWh. 10. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - poprzez wypełnienie pkt 9 formularza ofertowego

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: termin realizacji: od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. przy czym rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie koncesji o której mowa w sekcji III.5.1) ogłoszenia oraz wstępnego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. II.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy– nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych w pkt a.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy na załączniku Nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:  ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek,  wprowadzenia przez ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. 2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktu poboru przez Zamawiającego, z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. 3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, przy czym końcowy termin realizacji umowy nie ulegnie zmianie. 4) zmiany mocy umownej, grupy taryfowej jeżeli będzie taka potrzeba Zamawiającego lub zmiany będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności przyczynia się do osiągnięcia oszczędności. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 3. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ, natomiast zmiana grupy taryfowej możliwa jest również w przypadku zmiany taryf dystrybucyjnych z C11 na C12a, G11 na G12w oraz C21 i C22a na C23. Zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy oraz § 11 ust. 1 niniejszej umowy dla wszystkich taryf, we wszystkich strefach ustalona jest jedna płaska stawka za MWh. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku o którym mowa w pkt. a., zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do:  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna identyfikować wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ustanawiających pełnomocnika. d) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt c musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. e) Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. g) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. h) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. i) Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:  dokumenty i oświadczenia dotyczące własnej firmy w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną  dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo – cenowe, wykaz robót, wykaz dostaw, wykaz osób itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie,  wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie innej niż pieniężna samodzielnie, wówczas dokument wadialny winien zawierać zapis zgody z rozdziałem 9 niniejszej SIWZ,  oferta składana przez spółkę cywilną na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt II każdy ze wspólników spółki cywilnej składa we własnym imieniu dokumenty w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek (gres, na ścianach do wysokości 2 m, 30x60 cm, około 1200 m2, na podłogach 60x60 cm, około 200 m2 - z powierzonego materiału) oraz szpachlowanie ubytków+ malowanie wnętrz, około 2500 m2 (biały lub szary), z powierzonego materiału; Obiekt sportowy. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI